Evaluatie invoering Lumpsum

Eindrapportage Lumpsum

Het rapport Evaluatie invoering lumpsum in het primair onderwijs is verschenen. In veel onderwijsorganisaties zijn de competenties en activiteiten op het gebied van financieel beleid en management nog ontoereikend, vaak wordt dit door de organisatie zelf niet onderkend. Dit is één van de voornaamste conclusies uit het rapport van bureau Regioplan over de evaluatie van de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs, opgesteld in opdracht van het Ministerie van OCW.

Regioplan onderscheidt vier ontwikkelingsfases die schoolbesturen ten aanzien van financieel management moeten doorlopen:
fase 0:  financiële administratie (financiële registratie staat centraal),
fase 1: eenjarige financial control (financiële beheersing op jaarbasis staat centraal),
fase 2: meerjarig financial control (meerjarige financiële beheersing staat centraal),
fase 3: management control (realisatie van de organisatiedoelstellingen staan centraal). 
Regioplan heeft (op basis van tientallen casestudies) vastgesteld dat de meeste schoolbesturen in het primair onderwijs zich in fase 1 bevinden en een aantal in fase 2, waarvan enkele aan het einde van deze fase. Het bereiken van fase 3 is voorwaarde voor het maximaal benutten van de mogelijkheden die lumpsum biedt. 
Infinite Financieel kan u adviseren over de ontwikkeling van uw financieel management. We spreken hier graag een keer met u over, vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.Een uitgebreide samenvatting van het rapport is hier te vinden, met aandacht voor de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.
Het is aan het nieuwe kabinet de Tweede Kamer een reactie te geven op het evaluatierapport en eventuele maatregelen voor te stellen. 

Lees hier het hele rapport