Bedrijfsvoering
SWV-en

  • Checklist
  • Controlling
  • Meerjarenbegrotingsmodel
  • Aansluitingstabel
  • Interim werkzaamheden
  • Advisering
  • Inrichting AO en P&C
  • Kijkdozen: hulpmiddel voor uitvoering groeiregeling (v)so door SWV-en 

Bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Infinite Financieel weet als geen ander dat de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden passend onderwijs complexe materie is. Al vijf jaar lang ontwikkelen we daarom diensten en instrumenten speciaal voor samenwerkingsverbanden. Onze deskundigheid op dit terrein wordt breed gewaardeerd. Sinds 2012 hebben we al voor tweederde van alle samenwerkingsverbanden in po en vo werkzaamheden verricht. Ook uw verband zijn wij graag van dienst.

Handreiking
Infinite Financieel stelde een handreiking bedrijfsvoering en financieel management op bestemd voor: samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, ondersteuningsplanraden, overige betrokkenen bij het SWV. Deze handreiking, onder meer bestemd voor leden van de VO-raad, wil samenwerkingsverbanden helpen bij het realiseren van een goede bedrijfsvoering door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management. En de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van SWV te ondersteunen.
download de handreiking

Beschikking lichte ondersteuning vo – verwerking lwoo en pro
Op 19 december 2017 hebben de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo de beschikking voor lichte ondersteuning 2018 ontvangen. De opbouw van deze beschikking behoeft enige toelichting, omdat die anders is dan bij de zware ondersteuning. Infinite-adviseur Dick Mak schreef een toelichtend artikel en maakte een tool

lees artikel
download tool

Meerjarenbegrotingsmodel

Infinite Financieel heeft versie 5.1 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gepresenteerd (februari 2018).

Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de begroting.
Deze nieuwe versie van het model ondersteunt daarnaast, op de achtergrond, ook het werk van de ‘financial’ binnen het samenwerkingsverband. Zo zijn er bladen die de koppeling leggen naar de beschikkingen van DUO en naar de indeling in de jaarrekening.
Het VO model is ontwikkeld met steun van het Steunpunt passend onderwijs van de VO-raad en daarom gratis te downloaden, inclusief handleiding. Het is belangrijk dat u de handleiding leest, alvorens aan de slag te gaan. Ook in 2018 is dit model zonder kosten beschikbaar.

Een min of meer identiek model voor de verbanden in het PO is door Infinite Financieel in eigen beheer ontwikkeld. Het po model is tegen betaling verkrijgbaar bij Infinite Financieel. Een eerste aanschaf kost € 395,00 ex BTW. Alle volgende kalenderjaren bedraagt de abonnementsprijs € 199,00 ex BTW en bent u verzekerd van de volgende versies die wij telkens met de laatste gegevens en koppelingen ontwikkelen. Informatie hierover geven wij u graag als u ons mailt op info@infinitebv.nl.

Checklist bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden

Een goede bedrijfsvoering binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs draagt bij aan een verantwoorde invoering van passend onderwijs. En aan een rechtmatige en doelmatige inzet van de middelen. Om deze goede bedrijfsvoering zo snel mogelijk te realiseren hebben de PO-Raad en de VO-raad een “Checklist bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO” op laten stellen door Infinite Financieel.

Checklist
Toelichtend artikel

Controlling
Bijna alle samenwerkingsverbanden zijn te klein om een eigen controller in dienst te hebben, maar de taak moet wel uitgevoerd worden. Juist voor samenwerkingsverbanden is de noodzaak een goede invulling van de controllersrol te organiseren groot: ingewikkelde bekostigingselementen, verplichte afdrachten voor leerlingen in het (v)so, sbao, lwoo en pro, wijzigende bekostiging als gevolg van de verevening, het zijn aspecten die maken dat samenwerkingsverbanden grote financiële risico’s lopen.
Infinite Financieel kan controlling voor u verzorgen op basis van een aantal uren of dagdelen per maand. Onze controllers komen bij veel verbanden over de vloer, dus u profiteert niet alleen van hun kennis en deskundigheid, maar ook van hun brede blik. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met mij op

Advisering

De adviseurs van Infinite Financieel worden regelmatig door samenwerkingsverbanden gevraagd om te adviseren over beleidsvraagstukken die financiële of bedrijfsvoeringsaspecten kennen. Een greep uit de vragen:
- Hoe kunnen wij ons OPDC kostendekkend maken?
- Hoe kunnen we de Tripartiete overeenkomst het beste uitvoeren?
- Welk verdeelmodel past het beste bij onze visie?
- Hoe houden we de kosten van arrangementen beheersbaar?  
Ook over uw vragen denken wij graag met u mee.

Inrichting administratieve organisatie en planning & control
U wilt dat alle partijen in uw samenwerkingsverband steeds actueel (financieel) geïnformeerd kunnen worden. En u wilt dat uw jaarrekening snel en goed tot stand komt en uw accountantscontrole soepel verloopt. Dat vraagt om een degelijke inrichting van uw administratieve processen en een goede planning en controlcyclus. Wij adviseren u graag over de opzet hiervan. Of helpen u de juiste werkafspraken te maken met uw administratiekantoor.

document downloaden

Kijkdozen: hulpmiddel voor uitvoering groeiregeling (v)so door samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden moeten aan bepaalde (v)so scholen komend schooljaar extra ondersteuningsbekostiging overdragen, als er op de peildatum 1 februari 2016 sprake was van groei van het aantal leerlingen. Over de opzet en de werking van deze regeling is een uitvoerige toelichting geschreven.
Om de samenwerkingsverbanden en (v)so scholen te faciliteren in het bepalen van het aantal leerlingen waarvoor groeibekostiging betaald moet worden en de hoogte van het bedrag te bepalen, zijn onlangs zogenaamde Kijkdozen ontwikkeld. In deze Kijkdozen zijn de gegevens uit Kijkglas 3 (DUO) reeds geïntegreerd in een reeds langer bestaande rekentool, zodat men direct de bedragen kan aflezen. Er is er een Kijkdoos swv po waar, nadat het eigen samenwerkingsverband is geselecteerd, per so school afgelezen kan worden of, en zo ja hoeveel, ondersteuningsbekostiging is verschuldigd (desgewenst aangevuld met de facultatieve bedragen). En zelfde Kijkdoos is er voor de samenwerkingsverbanden vo, de Kijkdoos swv vo. Ook is er een Kijkdoos (v)so, deze presenteert dezelfde bron-data, maar nu vanuit het perspectief van een (v)so school. Deze Kijkdoos toont per (v)so school welke bedragen men van welke samenwerkingsverbanden moet ontvangen.