Bekijk onze adviseurs

Medewerkers

 

Monica van der Hoff-Israël is vele jaren directielid van een groot zelfstandig onderwijsbureau annex administratiekantoor geweest. In die functie heeft zij een aantal jaren de uitvoering en verdere ontwikkeling van de afdelingen financiële administratie, salaris-/personeelsadministratie en bestuur- en managementondersteuning aangestuurd. Daarnaast heeft zij diverse fusie- en reorganisatietrajecten binnen het onderwijs begeleid.

Aansluitend heeft zij ruim twee jaar de functie van adjunct-directeur van twee landelijke onderwijsfondsen bekleed, het Vervangingsfonds en het Participatiefonds.

Sinds 1 januari 2002 werkt zij zelfstandig met als specialisme organisatie en bedrijfsvoering. Naast projecten als begeleiding verzelfstandiging openbaar onderwijs, doorlichten van en adviseren over stafbureaus en ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van financiën en risicomanagement, is zij interim-hoofd financiën bij een school voor voortgezet onderwijs geweest en interim-hoofd bedrijfsvoering van een museum met twee vestigingen. Nadat zij het landelijk projectleiderschap invoering lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft uitgevoerd, heeft zij in 2007 Infinite Financieel opgericht. Inzicht in knelpunten in met name bedrijfsvoering in het onderwijs en haar visie op de mogelijke oplossingen, gekoppeld aan de wens onderwijsinstellingen praktisch en concreet te ondersteunen, zijn hierin doorslaggevend geweest.

Daarnaast is zij actief geweest bij een middelgrote gemeente. Zij heeft daar gefungeerd als interim-hoofd afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, Sociale Zekerheid, Educatie  en cultuur, interim-hoofd afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling en als directeur Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken (vijf afdelingen).

Als directeur van Infinite Financieel is zij actief als dagvoorzitter, inleider, projectleider en adviseur en  publiceert zij regelmatig in onderwijsbladen. Zij fungeert als schaduwmanager bij grotere (onderzoeks)projecten en begeleidt wervings- en selectieprocedures voor financieel controllers en business-controllers.

Monica van der Hoff-Israel
directeur

mhoff@infinitebv.nl

 
 

Ton van Iwaarden is na zijn accountancy opleiding aan de slag gegaan bij Deloitte accountants. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en heeft als (interim-) controller en controller bedrijfsvoering ervaring opgedaan bij grote en kleine onderwijsinstellingen zowel in het PO, het VO als het HO. Zijn specifieke kennisgebieden zijn bedrijfsvoering, (beleidsrijke) Planning & Controlcyclus, risicomanagement, strategisch en financiële beleidsvorming en rechtmatigheid/financiële verslaggeving. Ton is analytisch, kritisch, betrokken en resultaatgericht.

Ton van Iwaarden
senior adviseur/controller
tiwaarden@infinitebv.nl

 
 

Rick de Wit is sinds 2008 werkzaam bij Infinite Financieel. Hij combineert zijn functie als senior adviseur met die van adjunct-directeur.

In zijn rol als senior adviseur is Rick op z’n best in opdrachten waarin het maken van analyses centraal staat, in combinatie met het op basis van deze analyse adviseren over de gewenste toekomstige situatie. Dit betreft bijvoorbeeld vraagstukken die te maken hebben met risicoanalyses, de opzet van bestuurs- en stafbureaus, de samenhang tussen beleid en financiën en de relatie tussen onderwijsorganisaties en administratiekantoren (waaronder het al dan niet uitbesteden van de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie).  
Rick wordt beschouwd als één van de toonaangevende adviseurs in Nederland voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het PO en het VO. Hij adviseert hen over strategische en beleidsmatige vragen op het terrein van financiën en bedrijfsvoering. Hij treedt in enkele regio’s op als kwartiermaker voor de samenwerkingsverbanden in oprichting en is aan veel samenwerkingsverbanden verbonden als adviseur van de werkgroep financiën.

In zijn rol als adjunct-directeur is Rick actief in het voeren van gesprekken met potentiële opdrachtgevers. Ook organiseert hij de netwerkbijeenkomsten van Infinite Financieel voor controllers en financieel directeuren en beleidsmedewerkers. Tevens is hij betrokken bij de uitbreiding van het dienstverleningsaanbod van Infinite Financieel en is hij eindredacteur van de breed gewaardeerde digitale nieuwsbrief van Infinite Financieel: Infinite Update.

In zijn opdrachten voor Infinite Financieel maakt Rick gebruik van de eerder in zijn carrière opgebouwde kennis en ervaring. Hij werkte in het begin van zijn carrière in het primair onderwijs. Hij gaf les aan alle basisschoolgroepen en bekleedde diverse directiefuncties, ook op interim-basis. In 1996 werd hij senior adviseur en teamleider bij een groot regionaal onderwijsbureau. Hier hield hij zich onder meer bezig met het begeleiden van fusies tussen schoolbesturen, de ontwikkeling en inrichting van bovenschools management, het begeleiden van schoolbesturen, het coachen van directeuren en het vertalen van wet- en regelgeving naar de alledaagse praktijk. Van 2000 tot 2008 heeft hij als vestigingsdirecteur van een onderwijsadministratiekantoor diverse locaties geleid.

Rick de Wit
accountmanager / senior adviseur
rwit@infinitebv.nl

 
 

Els Verschure is begonnen als onderwijsadviseur. Aansluitend is zij coördinator geweest binnen een grote stad van wat nu heet het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Begin negentiger jaren is zij senior adviseur management en organisatie bij een grote onderwijsbegeleidingsdienst geworden. In die functie heeft zij verschillende projecten uitgevoerd, waaronder fusiebegeleiding in het basisonderwijs, docent schoolleidersopleiding ESAN voor de module bedrijfsvoering, begeleiding van directies bij verzelfstandiging openbaar onderwijs, ondersteuning van directies op het gebied van financieel management en schoolverbeteringstrajecten. De laatste jaren lag de nadruk op de implementatie van ICT, zowel op technisch als inhoudelijk gebied. Daarbij gaf zij leiding aan de onderwijsadviseurs en was zij verantwoordelijk voor de productontwikkeling en de inzet van de adviseurs.
In haar vrije tijd heeft zij diverse penningmeesterschappen in het primair en voortgezet onderwijs bekleed.
Bij Infinite Financieel heeft zij zich verder ontwikkeld met betrekking tot financieel management en controlling. Zij heeft zich gespecialiseerd in het (beleidsmatig en financieel) doorlichten van onderwijsorganisaties. Daarnaast is zij actief in vraagstukken m.b.t. administratie en opzet stafbureaus, opstellen van risico-analyses, scholing van directies en ondersteuning (bovenschools) management inzake financieel management, onder meer waar het opstellen van financiële beleidsplannen en meerjarenbegrotingen betreft.

Els Verschure
senior adviseur

everschure@infinitebv.nl

 
 

Frank Mullaart begon zijn loopbaan in de logistiek en inkoop binnen de profit-sector en heeft zich daarna steeds meer gericht, ook als leidinggevende, op het gehele traject van de bedrijfsvoering en controlling zowel in de profit als non-profit sector. Daarna heeft hij zich een aantal  jaren, in dienst van CFI, bezig gehouden met het ontwikkelen en implementeren van instrumentarium voor de uitvoering van verantwoordings- en controlevoorschriften voor accountants. Hij is nauw betrokken geweest bij de analyse van jaarstukken in de onderwijssectoren VO, BVE en HO en later bij de invoering van het financieel jaarverslag (EFJ) in het PO en de invoering van de lumpsumbekostiging in deze sector.

Bij Infinite Financieel houdt Frank zich bezig met vraagstukken rond de vermogenspositie van onderwijsinstellingen, software-keuze projecten, de inrichting en verbetering van de financiële functie in organisaties en het opstellen van financiële beleidsdocumenten. Hij heeft zich verder gespecialiseerd in het financieel doorlichten van organisaties en analyseren van financiële documenten en administratieve gegevens. In het verlengde daarvan adviseert en ondersteunt hij bovenschools management ook in de contacten met het administratiekantoor. Daarnaast is hij regelmatig als interim controller werkzaam bij diverse besturen binnen het PO.

Frank Mullaart
senior adviseur

fmullaart@infinitebv.nl

 
 

Iris Zeldenrijk, trainee/adviseur bij Infinite Financieel. iris heeft in Utrecht de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de master Strategisch Human Resource Management (SHRM) gevolgd. Beide opleidingen waren gefocust op de publieke sector, waarbinnen zij altijd een sterke interesse heeft gehad voor onderwijs. Tijdens de minor Business Economics is zij erachter gekomen dat ze erg analytisch is ingesteld en wel eens goed zou kunnen zijn met cijfers. Bij Infinite kan ze ontdekken of het financiële werk haar ligt en kan zij tegelijkertijd aan de slag binnen een sector die haar erg aanspreekt, namelijk het onderwijs. Haar kennis van Bestuurs- en Organisatiewetenschap en/of SHRM blijft niet onbenut. Het gaat bij Infinite immers niet enkel om de cijfers, maar ook om het verhaal achter de cijfers.

Iris Zeldenrijk
trainee/adviseur
izeldenrijk@infinitebv.nl

 
 

Karen Titulaer heeft een grote ervaring met projecten op zowel het communicatieve als het organisatorische vlak in de profit en not for profit sector.

In het project rond de invoering van lumpsum in het primair onderwijs was zij als communicatiemanager verantwoordelijk de communicatie in de brede zin van het woord. Daarnaast ondersteunt zij al vele jaren een landelijk werkende organisatie bij de organisatie van hun jaarlijkse congres wat door meer dan 1000 personen wordt bezocht en zij betrokken bij het porject Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad.

Zij organiseert regelmatig conferenties en teamdagen in opdracht van bovenschools management en onderwijsorganisaties.

Bij Infinite Financieel houdt zij zich met name bezig met de communicatie van Infinite Financieel zelf (Infinite Update, uitgaven, bijeenkomsten, artikelen, website) en projectmatig, bijvoorbeeld rond de invoering van het persoonsgebonden nummer in het PO (aansluiting BRON) en een aantal pilots.

Karen Titulaer
communicatiemanager
ktitulaer@infinitebv.nl

 
 

Jan Looise start in 1984 zijn loopbaan als leraar (Bedrijfs) Economie in het VO. Na zijn opleiding tot schoolleider werkt hij tussen 1992 en 2000 op verschillende VO scholen als eerstverantwoordelijke lijnmanager voor Financiën en Beheer.

In de periode 2001-2011 ontwikkelt hij zich bij de VBS ( besturenorganisatie) tot senior adviseur voor directies en bestuurders in voortgezet, basis- en speciaal onderwijs. Hij kent de problematiek van grote en kleine schoolbesturen (éénpitters). Hij ondersteunt hen bij de overgang naar lumpsum door het opstellen van meerjarenbegrotingen, formatieplannen en verbetering van de administratieve organisatie. Verder  verricht hij risico-analyses en fusie-onderzoeken (due diligence) en begeleidt hij schoolbesturen bij schuldsanering, reorganisatie en bestuurlijke overdracht.

Naast zijn specialisme ‘bedrijfsvoering van scholen’ bekwaamt hij zich in deze jaren ook op het terrein van bestuurlijke vraagstukken en organisatiekunde. Zo adviseert hij schoolleiders en bestuurders bij strategische heroriëntatie, integrale beleidsontwikkeling en good governance.

Als extern lid van de taskforce (zeer) zwakke scholen levert hij een bijdrage aan het kwaliteitstraject van Vrijescholen.
Hij is nauw betrokken bij de oprichting van de Coöperatie VO, een werkverband van 40 compacte schoolbesturen in VO, waarvan hij tot op heden ambtelijk secretaris is.

Sinds 2011 werkt Jan Looise als senior adviseur bij Infinite Financieel. Hij helpt schoolbesturen bij het verbeteren van de planning & controlcyclus, maakt risico-analyses en begeleidt besturen in financiële nood.
Tevens geeft hij organisatie adviezen over het herinrichten van de lijn-staforganisatie en verzorgt hij cursussen bedrijfsvoering voor bestuurders en schooldirecteuren.

Recente adviesopdrachten zijn onderzoeken naar de financiële gevolgen van herschikking en overdracht van scholen in een krimpregio en het expliciteren van vermogensbeleid voorafgaand aan een bestuurlijke fusie.

Ten slotte heeft Jan ervaring opgedaan als bestuurslid van een basisschool; sinds 2012 is hij lid van de commissie van toezicht van een schoolstichting.

Jan Looise
senior adviseur
jlooise@infinitebv.nl

 
 

Dick Mak heeft na zijn opleiding Bedrijfseconomie een ruime ervaring opgedaan in de non profit-sector. Hij wil van betekenis zijn voor organisaties met een maatschappelijke functie. Vanuit zijn financiële basis is hij doorgegroeid naar het brede veld van Bedrijfsvoering.

Dick is een ervaren controller, in diverse omgevingen heeft hij het vak in al zijn facetten uitgevoerd. Daarnaast brengt hij ervaring in op het gebied van herhuisvesting, facilitair beheer en informatievoorziening.

In het onderwijsveld heeft Dick ervaring met fusies (haalbaarheidsonderzoeken, fusiebegeleiding), financiële quick scans, risicoanalyse en organisatievraagstukken. Ook heeft hij opdrachten gedaan voor een groot aantal samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO en VO), zowel het opstellen en beoordelen van meerjarenbegrotingen als de inrichting van de planning en controlcyclus en de bedrijfsvoering. Bij een aantal samenwerkingsverbanden is hij meerjarig betrokken als controller. Verder is Dick intensief betrokken bij de opzet van regionale transfercentra in het kader van het Sectorplan PO, met name in de begeleiding van de kwantitatieve en financiële onderbouwing en de toetsing van projectplannen.

Daarnaast heeft hij opgetreden als kwartiermaker voor de inzet van een interim controller. Tevens is hij actief binnen opdrachten op het gebied van onderwijshuisvesting.

Dick werkt vanuit de samenwerking en de overtuiging dat "de" standaardoplossing niet bestaat. Hij gaat met de betrokkenen op zoek naar de optimale oplossing voor de organisatie. Sterke punten hierbij zijn luisteren en de ander tot zijn recht laten komen (empowerment). Voor hem geldt dat de bedrijfsvoering en financiën geen doel op zich zijn of - andersom - een ondergeschikte rol in de organisatie vervullen. Integendeel: ze leveren een essentiële bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Om die reden blijft hij altijd in contact met de gehele organisatie en de omgeving. Alleen zo kunnen de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd worden en blijven.

Zijn persoonlijke stijl is in deze context een meerwaarde. Vanuit goede onderlinge verhoudingen zoekt hij de verbinding met alle betrokkenen om zo een sfeer van vertrouwen te creëren. Daarbij gaat hij in die brede samenwerking op zoek naar de ideeën en de ruimte die iedereen nodig heeft om de werkzaamheden optimaal te verrichten en veranderingen te implementeren. Een sterk punt van Dick is dat hij in staat is snel zaken te doorgronden en de verbanden te doorzien. Hij zoekt de mogelijkheden en wil zich niet laten leiden door de beperkingen.

Dick Mak
senior adviseur
dmak@infinitebv.nl 

 
 

Amarens Veeneman zet zich bij Infinite Financieel met veel plezier in voor het Nederlandse onderwijs. Vanuit haar achtergrond als politicoloog is zij zeer geïnteresseerd in de verhalen achter de cijfers en hoopt deze in de toekomst verder te ontdekken. Ze wil de vaardigheden die ze heeft opgedaan tijdens haar studie graag in de praktijk brengen bij het oplossen van financiële en organisatorische vraagstukken. Amarens wil graag bijdragen aan verschillende facetten van het onderwijs, onder andere door te ondersteunen bij het maken van een koppeling tussen beleid en financiën.

Amarens Veeneman
trainee/adviseur
aveeneman@infinitebv.nl

 
 

Ad is sinds 2006 werkzaam als (interim) controller in het onderwijs, met name in het PO. Hij heeft deze functie in eerste instantie vervuld vanuit een administratiekantoor, later ook in dienst van een schoolbestuur en als zzp-er. Ad heeft zich gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van financiële administraties en het opzetten en implementeren van planning en control-cycli.
Ad heeft ruime ervaring met het opstellen van (meerjaren)begrotingen, tussentijdse managementrapportages en jaarrekeningen.
Zijn persoonlijke stijl laat zich in het best typeren als resultaatgericht, pragmatisch en ondernemend.

Ad Dingemans
senior adviseur
adingemans@infinitebv.nl

 
 

Loek van der Kroon werkt sinds 1972 in het primair onderwijs en is schoolleider geweest op diverse scholen. Naast zijn werk heeft hij zowel binnen als buiten het onderwijs allerlei bestuurlijk werk gedaan. Vanaf 1985 is hij begonnen met publiceren, de eerste jaren onderwijsinhoudelijk, vanaf 1991 veel meer voor het schoolmanagement, met name onderwijsbekostiging en bedrijfsvoering. Naast boeken en artikelen is hij leergangen voor schoolleider-opleidingen gaan ontwikkelen en vervolgens ook presentaties gaan verzorgen. Vanaf 2001 was hij werkzaam als bovenschools directeur bij een stichting voor primair  onderwijs. In maart 2004 werd hij landelijk pilotcoördinator bij de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs. In 1992 begon hij de Jaargids Londo en FBS als  hoofdredacteur/auteur. Dat deed hij ook voor de opvolger ervan: de Praktijkgids Bekostiging Primair Onderwijs. Bij Elsevier was hij redacteur/auteur voor de Kennisbank Primair Onderwijs.

Vanaf 2010 was hij voorzitter van het College van bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp, met als belangrijke portefeuilles onderwijskwaliteit,  bedrijfsvoering, huisvesting en personeel. Met zijn kennis van de bekostiging van het primair onderwijs ondersteunde hij de PO Raad in het netwerk financiën. Daarnaast was hij tot 2014 voorzitter van de commissie werving en selectie AB leden PO Raad.  Inmiddels is hij teruggetreden als bestuursvoorzitter.

Vanaf 2014 werkte hij als landelijk projectleider Sectorplan PO voor het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Zijn opdracht was behoud van werkgelegenheid in de sector door onderwijswerkgevers nauwer te laten samenwerken. Dit project is in september 2016 succesvol afgerond. Nu is hij werkzaam als senior adviseur bij Infinite Financieel, de meesters in bedrijfsvoering.

Loek is ook oprichter en mede eigenaar van de kengetallenfabriek. 

Loek van der Kroon
senior adviseur
lkroon@infinitebv.nl