Financieel-administratieve gevolgen overheveling groot buitenonderhoud primair onderwijs

Gepubliceerd op: 30 september 2014

In het septembernummer van Schoolmanagement Totaal is van de hand van onze senior-adviseurs Wim Bos en Dick Mak een artikel verschenen over de financieel-administratieve verwerking van het buitenonderhoud van gebouwen na de overheveling per 1 januari 2015 (primair onderwijs). In het artikel wordt, op bedrijfseconomische gronden, geadviseerd hiervoor de componentenmethode toe te passen. De auteurs hebben zich hierbij onder andere gebaseerd op de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660).

Na het ter perse gaan van Schoolmanagement Totaal is een notitie verschenen van het Ministerie van OCW (afgestemd met de PO-Raad), waarin een andere zienswijze naar voren wordt gebracht. Kort gezegd komt deze erop neer dat, indien het economisch eigendom van het schoolgebouw bij de gemeente berust, het de voorkeur verdient een voorziening groot onderhoud te treffen. 

Inmiddels is er meer duidelijkheid over deze zienswijzen. In de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs worden inzake het onderhoud drie mogelijkheden benoemd:

  1. activeren en afschrijving volgens de componentenbenadering;
  2. doteren en onttrekken aan een voorziening groot onderhoud;
  3. verwerken in de staat van baten en lasten.

Daarbij wordt gemeld dat de eerste optie terrein wint. Deze trend sluit aan op de ontwikkeling in de regelgeving rond de jaarverslaggeving. Wel is een aandachtspunt dat er geen twee methoden door elkaar mogen worden gebruikt. De overheveling van het buitenonderhoud kan derhalve een goed moment zijn om een stelselwijziging naar de componentenbenadering te overwegen.

De adviseurs van Infinite Financieel zijn graag bereid u hierin te adviseren

buitenonderhoud, overheveling