Aandachtspunten jaarverslag 2015 (continuïteitsparagraaf en openbaarmaking)

Gepubliceerd op: 9 februari 2016

In december 2015 publiceerde de Onderwijsinspectie het rapport “De financiële situatie in het onderwijs in 2014”. Paragraaf 4.1. bevat adviezen over de continuïteitsparagraaf, in de vorm van aandachtspunten die geconstateerd werden in ontvangen jaarverslagen 2013. Wij vatten ze onderstaand voor u samen, zodat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hier hun voordeel mee kunnen doen bij het opstellen van het jaarverslag 2015. Gesignaleerde verbeterpunten:

  • de meerjarenbegroting (meerjarenbalans en raming baten en lasten) was nog niet altijd op het gewenste aggregatieniveau opgenomen en nog niet altijd voldoende beleidsrijk; er ontbraken bijvoorbeeld toelichtingen waar het meerjarige cijferbeeld wel vragen opriep of waar besturen voor alle jaren dezelfde cijfers invulden;
  • cijfers waren niet altijd uitgesplitst, bijvoorbeeld van ontwikkeling van reserves binnen het eigen vermogen, terwijl dit extra informatie zou hebben opgeleverd over de ontwikkelingen die het bestuur verwacht;
  • de in de meerjarenbegrotingen opgenomen ramingen en toelichtingen en de rapportages over risico’s en risicobeheer, waren niet altijd onderling consistent;
  • de vereiste rapportages waren in veel gevallen nog te algemeen. Risico’s werden bijvoorbeeld niet concreet benoemd, bij risico’s werden niet altijd de beheersmaatregelen vermeld, en de rapportage over risicobeheer was in veel gevallen nog erg beperkt, bijvoorbeeld omdat er geen informatie was opgenomen over de werking en het functioneren van het systeem.

Een ander aandachtspunt betreft de openbare publicatie van het jaarverslag. Publicatie via de Kamer van Koophandel is voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden niet verplicht, omdat dit slechts geldt voor verenigingen en stichtingen met een onderneming (en minimaal twee boekjaren 6 miljoen omzet).
De Code Goed Onderwijsbestuur VO 2015 bepaalt onder andere dat het lidmaatschap van de VO-raad gebonden is aan de eis dat schoolbesturen hun jaarverslag openbaar maken. De PO-Raad verbindt niet de eis van publicatie van het jaarverslag aan het lidmaatschap. Wel dringt de Raad er bij haar leden op aan hun jaarverslag te publiceren.
In november 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die er voor pleit dat alle schoolbesturen hun jaarverslagen online ter beschikking stellen. Door de schoolbesturen te verplichten hun jaarverslagen online te plaatsen, zouden alle ouders, leerlingen en personeelsleden inzicht kunnen krijgen in financiële en beleidsmatige keuzes van schoolbesturen en de effecten van die keuzes op zaken als klassengrootte, personeelsomvang en uren bewegingsonderwijs.
Indien het samenwerkingsverband of het schoolbestuur de ANBI-status heeft moeten, conform regelgeving van de belastingdienst, bepaalde gegevens op internet gepubliceerd worden.
Lees het rapport van de Inspectie

Lees de Code Goed Onderwijsbestuur VO

Lees meer over de ANBI-status

ANBI, continuiteitsparagraaf