Fusiecompensatieregeling aangepast

Gepubliceerd op: 2 juni 2017

In april 2015 werd de ‘Regeling bijzondere bekostiging van samenvoeging van scholen in het primair onderwijs’ gepubliceerd. De regeling beschrijft de compensatie die de besturen in de zes schooljaren na de samenvoeging ontvangen bij samenvoeging van scholen. Voorwaarde is dat een substantieel deel van de leerlingen van de op te heffen school daadwerkelijk wordt ingeschreven bij de school waarvoor de compensatie wordt verstrekt. Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt deze regeling vervangen door een nieuwe regeling. Aspecten van de nieuwe regeling zijn:

  • Een nadere uitleg van de wettelijke term ‘samenvoeging van scholen’ uit de WPO en de WEC, waarbij wordt aangesloten bij het in de regeling opgenomen begrip ‘substantiële fusie-instroom’.
  • Een nadere operationalisering van de voorwaarde van een substantiële leerlingenstroom van opgeheven school naar de overblijvende school die geldt voor de toepassing van de tot en met het schooljaar 2024-2025 toe te kennen verruimde fusiecompensatie (fusie-instroom van ten minste 50%: faciliteit met 6 jaar 100% compensatie).
  • Uitbreiding van de regeling met een faciliteit bij samengaan van scholen waarbij sprake is van een beperkte instroom naar de overblijvende school (fusie-instroom van minder dan 50% maar ten minste 25%: faciliteit met in 5 jaar van 100% naar nul afnemende reeks).
  • Aanpassing van de omvang van de faciliteit bij fusie van kleine en zeer kleine basisscholen waarbij geen sprake is van een volledige leerlingpopulatie.
  • Uitbreiding van de regeling met een beperkte faciliteit bij opheffingen van basisscholen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

lees meer

fusietoets, fusiecompensatieregeling