Projectleiderschap en communicatie

Projectbureau Lumpsum po
Op 1 augustus 2006 is de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. In de daaraan voorafgaande twee schooljaren hebben scholen, besturen en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden zich hierop kunnen voorbereiden. Voor die voorbereiding was een uitgebreid ondersteuningsaanbod beschikbaar. Via het Projectbureau Lumpsum – een officieel samenwerkingsverband van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de onderwijsorganisaties (AOb, AVS, Besturenraad, Bond KBO, LVGS, CHMF, Onderwijsbond CNV, VBS, VGS en VOS/ABB) – konden scholen, besturen en (G)MR-en kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten en publicaties.

De initiatiefnemer tot Infinite Financieel B.V., Monica van der Hoff-Israël, heeft de veeleisende functie van projectleider van het Projectbureau Lumpsum ingevuld. Beter gezegd: succesvol ingevuld, gelet op de geslaagde implementatie van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs en de gehoorde geluiden over de wijze waarop Monica van der Hoff de functie van projectleider vorm en inhoud heeft gegeven.

Gedurende de periode van het functioneren van het Projectbureau Lumpsum bleek goede en tijdige  communicatie tussen alle betrokkenen c.q. alle betrokken partijen bij de overgang van het oude naar het nieuwe bekostigingstelsel van essentieel belang. De wijze van communicatie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het welslagen van de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs. Gevolg: ook andere instanties en organisaties benaderen Infinite Financieel met het verzoek om de communicatie te verzorgen of te regisseren rondom een op te starten traject of project. Reden voor Infinite Financieel B.V. om ook Communicatie op te nemen in het dienstenpakket. 

Actieplan Binnenmilieu
In het verlengde van de kabinetsvisie binnenmilieu scholen heeft de Rijksoverheid met de PO-Raad en de VNG het initiatief genomen om gezamenlijk het binnenmilieu in het primair onderwijs aan te pakken. Het bewerkstelligen van een gezonde leef- en leeromgeving voor kinderen en leerkrachten is hierbij leading. Eén van de initiatieven is het activiteitenplan binnenmilieu scholen waarmee wordt beoogd versnippering van kennis tegen te gaan en samenwerking tussen partijen te intensiveren. Het activiteitenplan bevat een overzicht aan activiteiten en moet gezien worden als middel om op diverse niveaus (bewustwording, kennis, programma van eisen, wet- en regelgeving etc.) concreet verbetering van het binnenmilieu op scholen te stimuleren en te ondersteunen. Vanuit Infinite Financieel wordt de projectleiding totstandkoming activiteitenplan binnenmilieu scholen ingevuld.

Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs
Besturen van SBO-scholen, (V)SO-scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met vermindering van de rijksbekostiging op de rugzakken in het SBO en de ambulante begeleiding in het (V)SO. Plaatsingen in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) tengevolge van deze vermindering van de rijksbekostiging kunnen worden gemeld bij het Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs. Dit matchpunt begeleidt daarvoor in aanmerking komende werknemers van werk naar werk. Een succesvolle match leidt er toe, dat het personeelslid weer verzekerd is van een structurele baan en het schoolbestuur de inkrimping van de personeelsformatie vóór het verstrijken van de RDDF-periode heeft gerealiseerd. Infinite Financieel heeft het Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs ingericht en voert de voor dit matchpunt staande werkzaamheden in.

Invoering persoonsgebonden nummer (BRON)
Sinds medio 2007 ondersteunt Infinite Financieel met de inzet van een communicatiemanager de communicatie rondom de invoering van het persoonsgebonden nummer in het PO. Met de verschillende partijen (OCW, DUO, PO-Raad en veld) wordt gestreefd naar een transparante en eenduidige communicatie die ondersteunend is aan het invoeringsproces.

Wilt u meer weten?