Thema's

Infinite Financieel biedt ondersteuning op verschillende gebieden.

U kunt hier een keuze maken uit onze downloads met daarin verschillende artikelen en uitgaven van Infinite Financieel. Of bekijk een aantal van onze rapporten.

Bedrijfsvoering 
Een fusie, renovatie, nieuw concept, nieuwe locatie…. Plannen genoeg. Maar zijn ze op (middel)lange termijn haalbaar en betaalbaar en hebben we alle risico’s voldoende in kaart gebracht? Lees verder

Risicomanagement
Verrassingen of erger “lijken in de kast” komen altijd tevoorschijn wanneer u het niet verwacht en, meestal ongelegen momenten. Omdat de mensen in een organisatie altijd leiden aan een bepaalde mate van bedrijfsblindheid, ontstaan er soms problemen waarvan achteraf niemand kan verklaren dat ze niet tijdig opgemerkt werken. Infinite Financieel is gespecialiseerd in het blootleggen en benoemen van feiten en verbanden die u over het hoofd ziet. Lees verder

Financieel management
Betrouwbaar begroten en kunnen beschikken over tijdige en juiste tussentijdse informatie en rapportages vormen de kern van financieel management. Lees verder

Vermogenspositie/investeringsbeleid 
Uw financiële positie wordt afgezet tegen kengetallen ontwikkeld door het Ministerie van OCW, de signaleringsgrenzen bepleit door de Commissie Don, het in het kader van de invoering van lumpsum geadviseerde weerstandsvermogen en de gemiddelde cijfers van vergelijkbare schoolbesturen. Lees verder

Controlling
De administratie goed voeren is één, maar wie beoordeelt de cijfers en stelt begrotingen en prognoses op met kennis van ontwikkelingen in en rondom de organisatie? Dat is de taak van de controller. Lees verder

Huisvesting
Schoolbesturen moeten huisvestingsaanvragen voor de toekomst telkens voor 1 februari van het daaraan voorgaande jaar bij het college van B&W indienen. Lees verder

Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden
Infinite Financieel weet als geen ander dat de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden passend onderwijs complexe materie is. Al vijf jaar lang ontwikkelen we daarom diensten en instrumenten speciaal voor samenwerkingsverbanden. Onze deskundigheid op dit terrein wordt breed gewaardeerd. Sinds 2012 hebben we al voor tweederde van alle samenwerkingsverbanden in po en vo werkzaamheden verricht. Ook uw verband zijn wij graag van dienst. lees verder

Projectleiderschap en communicatie
De wijze van communicatie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het welslagen van de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs. Gevolg: ook andere instanties en organisaties benaderen Infinite Financieel met het verzoek om de communicatie te verzorgen of te regisseren rondom een op te starten traject of project. Lees verder