Baten voor cao verwerken in jaarrekening 2019

2020-02-05

Schoolbesturen moeten de baten voor de in de cao afgesproken eenmalige uitkeringen verantwoorden in 2019 en de lasten in 2020. Hierdoor vallen het resultaat 2019 en daarmee ook de reserves in 2019 fors hoger uit. Een schoolbestuur kan wel een bestemmingsreserve vormen om in de jaarrekening 2019 te benadrukken dat er in 2019 baten zijn opgenomen die gebruikt worden ter financiering van lasten die in 2020 worden verantwoord.

Er waren veel vragen over de wijze waarop aanvullende rijksbijdragen moeten worden verwerkt in de jaarrekening. De Werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJO) heeft vrijdag 24 januari 2019 vergaderd over de verwerkingswijze. In de werkgroep zijn OCW, accountants en sectororganisaties vertegenwoordigd. De conclusie is dat voor de verantwoording van deze middelen geldt dat, aangezien het (aanvullende) rijksbijdragen betreft, de middelen volledig als bate moeten worden verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (het deel toegekend voor 2019 in 2019, het deel toegekend voor 2020 in 2020, etc.). Er zijn twee mogelijkheden om in de jaarrekening aan te geven dat voor de ontvangen extra middelen reeds een bestemming aanwezig is: via de resultaatbestemming de extra rijksbijdrage toevoegen aan een bestemmingsreserve of via het bestemmingsfonds (mogelijk als aan de hiervoor geldende voorwaarden wordt voldaan) als onderdeel van het eigen vermogen.

In de nieuwsbrief Jaarverslaggeving van het ministerie is een uitgebreide toelichting gepubliceerd.