Het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging  van de bekostiging VO is door de Eerste Kamer aanvaard. Daarmee is de wet een feit en zal de vereenvoudiging per 1 januari 2022 worden ingevoerd. De wijzigingen in het bekostigingssysteem van het voortgezet onderwijs hebben de steun van de VO-raad. Ook de regeling betreffende extra bekostiging van geïsoleerde scholen zal op 1 januari 2022 ingaan.

De vereenvoudiging betreft de basisbekostiging door OCW/DUO en houdt in dat er van de 40 parameters voor de berekening van de bekostiging slechts 4 overblijven. Daardoor ontstaan wel herverdeeleffecten tussen scholen en besturen. Die zijn berekend op basis van de voorlopige leerlingaantallen per 1 oktober 2018 en in te zien via een instrument. Voorjaar 2021 wordt het instrument geactualiseerd, waarschijnlijk met de leerlingaantallen van 1-10-2020 en de actuele bekostigingsgegevens.

De huidige basisbekostiging betreft het totaal van de bekostiging voor personeel en exploitatie inclusief het lesmateriaal. Aanvullende bekostiging, zoals de ondersteuningsbekostiging voor lwoo/ pro, de prestatiebox en het leerplusarrangement vallen dus buiten de vereenvoudiging bekostiging.