De beleidsregels WNT 2021 zijn vastgesteld. Jaarlijks wordt het algemene bezoldigingsmaximum aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2021 vastgesteld op € 209.000.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (bijvoorbeeld interim-krachten) zijn voor 2021 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199.

In de Beleidsregels WNT 2021 zijn ook enkele wijzigingen opgenomen ten opzichte van 2020.

  • Om misverstanden te voorkomen zijn enkele bepalingen toegevoegd om te verduidelijken dat in enkele gevallen een afwijkend – van het voor de instelling geldende algemeen bezoldigingsmaximum – is toegestaan.
  • Er wordt verduidelijkt dat openbaarmaking op grond van de WNT niet alleen op topfunctionarissen van toepassing is, maar tevens op overige functionarissen (niet-topfunctionarissen) van wie de bezoldiging op grond van de WNT openbaar moet worden gemaakt vanwege overschrijding van het WNT-bezoldigingsmaximum.