De Tweede Kamer evalueerde passend onderwijs. Veel gaat goed, veel moet beter, zo luidt de conclusie. De minister presenteerde een 25 punten verbeterplan voor de volgende fase van passend onderwijs. In het bijzonder is er aandacht voor de reservepositie van de samenwerkingsverbanden. Het is de minister menens: binnen enkele weken moeten er bestedingsplannen op tafel…

Lees meer

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait? Een vraag die veelvuldig gesteld wordt bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Het is een vraag die (beter) valt te beantwoorden met  behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon. Het model is ontwikkeld door Gert Munters, een…

Lees meer

Aan de hand van een concrete casus heeft de minister enkele feiten op een rij gezet over de overdracht van bekostiging tussen scholen en het samenwerkingsverband. In zijn brief zet de minister een aantal principes op een rij: Het samenwerkingsverband mag op grond van artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs over de…

Lees meer

Om thuiszitten te voorkomen en/of het aantal thuiszitters te beperken, is het vaak nodig dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Dit gaat niet automatisch altijd vlekkeloos. Daarom is het wetsvoorstel Doorbraakaanpak ontwikkeld. Tot 4 januari 2021 is het mogelijk om via internetconsultatie op het wetsvoorstel te reageren. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen…

Lees meer

In de rubriek algemeen in deze editie van Infinite Update las u over het webinar ‘Reserves en Financiële Positie’ van het ministerie van OCW op 18 november 2020. In dit webinar werd wat langer stilgestaan bij de positie van samenwerkingsverbanden. Dit onder meer  naar aanleiding van een Kamermotie van 15 oktober 2020. Hierin werd geconstateerd…

Lees meer

De nieuwe Code Goed Bestuur is beschikbaar. Deze gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat deze nieuwe versie principle based is. Vier principes staan centraal:  goed onderwijs voor alle kinderen; verbinding met de maatschappelijke context; professionalisering; integriteit en transparantie.

Lees meer

Op 19 november was er weer een webinar van de afdeling Jaarverslaggeving van het ministerie van OCW te volgen, dit keer over reserves en financiële posities. De signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen stond centraal. Tijdens het webinar werden twee onderwerpen besproken. Eerst werd de zienswijze van het ministerie over dit onderwerp uiteengezet. Daarna…

Lees meer

In de rubriek Algemeen in deze Infinite Update schreven we over het vervallen per 31 december 2020 van de uitzonderingsbepaling rondom de vaste reiskostenvergoeding. Het vervallen van de uitzonderingsbepaling heeft ook gevolgen voor een tussen de VO-raad en de Belangdienst jaarlijks af te spreken uitruilregeling. De VO-raad en de Belastingdienst hebben in voorgaande jaren een…

Lees meer

Staatssecretaris Vijlbrief heeft een actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.  In verband met de coronacrisis mogen werkgevers vaste reiskostenvergoedingen gedurende heel 2020 door laten lopen. Per 2021 moeten werkgevers het reispatroon van de werknemer echter opnieuw in kaart brengen. Thuiswerkdagen mogen vanaf dan niet langer als reisdagen worden aangemerkt. Voor reiskosten met een vast en…

Lees meer

Op 16 november heeft de Tweede Kamer het stelsel passend onderwijs geëvalueerd met minister Slob. Aan de evaluatie passend onderwijs lagen onder meer tientallen studies uit de landelijke, meerjarige evaluatie van passend onderwijs  ten grondslag, alsmede tal van andere adviezen, standpuntbepalingen en enquêtes. Ter voorbereiding op het debat zond de minister een brief aan de…

Lees meer