Nu Nederland langzaam weer ‘open gaat’ kunnen wij ook onze leergangen controlling in het onderwijs en controlling in de kinderopvang weer programmeren. Ze vinden plaats in de periode november 2021 – maart 2022. Nadere informatie en de exacte data leest u op onze website: Leergang controlling onderwijs en kinderopvang.

Lees meer

De aanstaande netwerken controllers po en vo staan grotendeels in het teken van de dit najaar op te stellen (meerjaren)begroting 2022-2026. Vanuit diverse invalshoeken presenteren we belangrijke uitgangspunten, informatie en tips waarmee u tijdens de zomer 2021 een gedegen werkplan op kunt stellen voor uw begrotingsproces. De informatie is enerzijds basaal (wat zijn de kenmerken…

Lees meer

Met plezier heeft de redactie van Infinite Update deze nieuwe editie voor u samengesteld. We informeren u over belangrijke onderzoeksrapporten, praktische informatie over bekostiging en subsidies en handige handreikingen. En, nu Nederland zo langzamerhand weer opengaat, is er ook informatie over netwerkbijeenkomsten en leergangen. En we hebben plaats voor een trainee! Lees hier

Lees meer

Dit najaar start voor de vierde maal een traineeprogramma voor afgestudeerden die een baan als adviseur in de onderwijssector ambiëren. Infinite Financieel zoekt trainees die in deze sector willen adviseren over bedrijfsvoering en financieel management. Het traineeprogramma is een samenwerkingsproject van Infinite Financieel en drie andere adviesbureaus in de onderwijssector (B&T, Fenom en Penta Rho).…

Lees meer

Bij het steunpunt passend onderwijs zijn drie documenten verschenen die samenwerkingsverbanden kunnen benutten in hun bedrijfsvoering in het algemeen en het opstellen van het jaarverslag 2020 in het bijzonder. De eerste publicatie betreft een stappenplan Verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag. Nieuw in de eisen voor de jaarverslaggeving 2020 is dat het onderwijsbestuur haar…

Lees meer

De sectororganisaties in het onderwijs (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU) hebben in maart 2021 een Actieplan voor de onderwijsarbeidsmarkt gepresenteerd. Het plan borduurt voort op  het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’, waarin Merel van Vroonhoven (aanjager van de aanpak van het lerarentekort, in het schooljaar 2019-2020) aanbevelingen doet om de arbeidsmarkt beter…

Lees meer

Een interdepartementaal beleidsonderzoek naar de toekomst van de huisvesting van het funderend onderwijs is verschenen. Het rapport ‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingstelsel’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Een kabinetsreactie zal door het volgende kabinet worden opgesteld. Het rapport opent met een cijfermatig inzicht in het aantal gebouwen, de aantallen leerlingen en medewerkers die…

Lees meer

Op 10 maart 2021 vond de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’ plaats, georganiseerd door de LBBO, de NVS-NVL en het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. De drie organisatie hebben het initiatief genomen voor het uitbrengen van een online magazine naar aanleiding van de conferentie. Het magazine bevat een korte…

Lees meer

De eerste regeling personele bekostiging 2021-2022 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt.De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar en de betreffende regeling verschijnt altijd driemaal: vóór aanvang,…

Lees meer