Dit najaar start voor de vierde maal een traineeprogramma voor afgestudeerden die een baan als adviseur in de onderwijssector ambiëren. Infinite Financieel zoekt trainees die in deze sector willen adviseren over bedrijfsvoering en financieel management. Het traineeprogramma is een samenwerkingsproject van Infinite Financieel en drie andere adviesbureaus in de onderwijssector (B&T, Fenom en Penta Rho).…

Lees meer

De sectororganisaties in het onderwijs (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU) hebben in maart 2021 een Actieplan voor de onderwijsarbeidsmarkt gepresenteerd. Het plan borduurt voort op  het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’, waarin Merel van Vroonhoven (aanjager van de aanpak van het lerarentekort, in het schooljaar 2019-2020) aanbevelingen doet om de arbeidsmarkt beter…

Lees meer

Een interdepartementaal beleidsonderzoek naar de toekomst van de huisvesting van het funderend onderwijs is verschenen. Het rapport ‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingstelsel’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Een kabinetsreactie zal door het volgende kabinet worden opgesteld. Het rapport opent met een cijfermatig inzicht in het aantal gebouwen, de aantallen leerlingen en medewerkers die…

Lees meer

Op 24 maart 2021 heeft demissionair minister Slob een brief naar alle scholen en besturen gestuurd met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. In de brief schetst Slob wat er tot de zomervakantie wordt verwacht van besturen en scholen en…

Lees meer

In de vorige editie van Infinite Update informeerden wij u uitvoerig over Het Nationaal Programma  Onderwijs. Het kabinet investeert via dit programma € 8,5 miljard in de onderwijssector om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Scholen hebben op 24 maart een brief van het ministerie ontvangen met daarin meer informatie over het NPO. In de…

Lees meer

Begrotingen in de onderwijssector worden over het algemeen opgesteld in het zogenaamde XBRL-stramien (voorheen EFJ): de lasten worden gerubriceerd naar personele lasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten. Een aantal onderwijsbesturen, met name samenwerkings-verbanden passend onderwijs, werken primair met een programmatische begroting. Ze rubriceren hun lasten in de eerste plaats naar activiteiten die de organisatie onderneemt.…

Lees meer

De VO-raad, de PO-Raad en de VNG hebben een brief aan minister Slob geschreven waarin zij de nadelen schetsen van de huidige subsidieregeling voor ventilatieverbetering. Zij pleiten voor verbeteringen bij een nieuwe regeling van € 260 miljoen, die in het voorjaar zal verschijnen. In de brief noemen ze twee hoofdbezwaren tegen de regeling: er is…

Lees meer

Per 1 augustus 2021 treedt de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage in werking. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De uitzondering voor profielscholen, waarover de Tweede Kamer een amendement aannam, komt er…

Lees meer

Er wordt dit jaar een belangrijke nieuwe eis gesteld aan het bestuursverslag. Ieder onderwijsbestuur moet haar vermogenspositie toelichten en verantwoorden in het bestuursverslag. Dit volgt op de door het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs geïntroduceerde nieuwe signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek vermogen (juni 2020). Van het onderwijsbestuur wordt dus niet meer alleen…

Lees meer