Op 1 september 2020 treedt Mark Ruitenbeek (34 jaar) in dienst bij Infinite Financieel, als adviseur en controller. Mark studeerde in Utrecht en Tilburg (bedrijfseconomie) en was onder meer werkzaam als beleidsadviseur en controller in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij ruim vijf jaar bij de VO-raad en PO-Raad gewerkt als beleidsadviseur en projectleider, op onder…

Lees meer

Traditiegetrouw brengt een nieuw schooljaar veranderingen met zich mee. Diverse organisaties zetten nieuwe regels en maatregelen op een rij. De PO-Raad wijst onder meer op: de actualisatie van de functiewaardering  van alle OOP en directiefuncties, de nieuwe regeling aanvullend geboorteverlof, de verplichting dat schoolpleinen rookvrij moeten zijn en diverse subsidieregelingen. De VO-raad wijst, naast enkele…

Lees meer

De minister van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. De leden van het…

Lees meer

Per 1 augustus 2020 verlaat Ton van Iwaarden Infinite Financieel. Ruim 5,5 jaar lang heeft Ton vanuit Infinite Financieel als (interim)-controller en consultant bij veel schoolbesturen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘in control’ zijn en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook door zijn collega’s werd Ton gewaardeerd om zijn kennis van onder meer jaarverslaggeving…

Lees meer

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. 

Lees meer

In de vorige editie van Infinite Update schreven we over de nieuwe signaleringswaarden voor de vermogens van onderwijsbesturen. De Infinite Financieel adviseurs Linsey Perre en Iris Zeldenrijk maakten een factsheet waarop per onderwijsbestuur de consequenties van de nieuwe signaleringsgrenzen worden gepresenteerd op basis van jaarcijfers 2018. Het factsheet toont uw vermogen ten opzichte van de…

Lees meer

Minister Slob heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de aanpak van knelpunten op het gebied van de huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In de brief kondigt de minister onder meer aan: gemeenten worden verplicht om een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen, renovatie wordt een volwaardig alternatief van…

Lees meer

Beide kamers van het parlement hebben inmiddels ingestemd met de initiatiefwet over de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Ook worden in de wet uitzonderingen vastgelegd. Zo kunnen zogenaamde profielscholen die…

Lees meer

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel waarmee de checks and balances rond het bestuur en de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs worden versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel: krijgt de medezeggenschapsraad in het…

Lees meer

De Inspectie van het Onderwijs heeft nieuwe signaleringswaarden ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen. Minister Slob heeft de Kamer hierover geïnformeerd. Aanleiding is dat de inspectie in 2018 in De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 concludeerde dat de reserves van onderwijsinstellingen geleidelijk toenemen. Er blijft structureel geld over aan het einde van het jaar,…

Lees meer