Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 oktober 2021

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 oktober 2021 doorbetalen. Dit staat in de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021. Voorwaarde is nog steeds dat het vaste reiskosten betreft die al vóór 13 maart…

Lees meer

Overhead later in Benchmark PO&VO

De PO-Raad en de VO-raad hebben de benchmark PO&VO ontwikkeld. De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In eerste instantie was het de bedoeling dat dit in de loop van 2021 zou worden uitgebreid met het thema overhead. Hiervoor is in afstemming met leden, DUO en OCW…

Lees meer

Monitoring en evaluatie NPO

Minister Slob heeft in een Kamerbrief van 7 juli 2021 het plan van aanpak voor monitoring en evaluatie van het NPO beschreven. Samenvattend verloopt de monitoring van het NPO langs twee hoofdlijnen: de implementatiemonitor en de resultatenmonitor. Daarnaast vindt specifiek aanvullend onderzoek plaats naar de effectiviteit van een aantal interventies. De implementatiemonitor richt zich op…

Lees meer

20% van de aanvragen subsidie Lerarenbeurs afgewezen

Dit jaar zijn er 5.895 aanvragen ingediend voor een Lerarenbeurs en daarvan zijn er 4.676 toegekend. Er zijn 1.219 aanvragen afgewezen. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Bij het toekennen van de aanvragen is rekening gehouden met een voorrangsregel die in de regeling voor de Lerarenbeurs…

Lees meer

Precieze bedragen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bekend

Basisscholen en middelbare scholen kunnen sinds 30 juni 2021 inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt. Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal € 700 per leerling.…

Lees meer

Uitvraag bij schoolbesturen over personeel niet in loondienst

Het ministerie van OCW stuurde een brief naar alle onderwijsbesturen waarin wordt gevraagd deel te nemen aan een pilot rondom de uitvraag naar gegevens over personeel niet in loondienst (PNIL). Deze uitvraag volgt op de eerdere pilot in 2020 en krijgt volgend jaar een structureel karakter. De bevindingen uit de pilot worden gebruikt om de…

Lees meer

Onze artikelbundel 2021 voor u!

Voor de elfde maal presenteert Infinite Financieel haar jaarlijkse artikelbundel. Een exemplaar hebben we toegezonden aan onze klanten en relaties. De bundel bevat artikelen van de hand van alle Infinite Financieel adviseurs en controllers. Met de bundel willen wij u inspireren in het denken over de bedrijfsvoering en de doelmatigheid binnen organisaties voor onderwijs en…

Lees meer

Infinite Update – 25 juni 2021

In deze op een na laatste Infinite Update voor de zomervakantie vatten wij het bedrijfsvoeringsnieuws voor onderwijs en opvang weer voor u samen. Lees hier.

Lees meer

Nieuw programma van eisen frisse scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s…

Lees meer

Vanaf 2022 eHerkenning nodig bij inloggen DUO en inspectie

Van 2022 hebben schoolbesturen en scholen eHerkenning nodig voor het inloggen bij DUO en de Inspectie  van het Onderwijs. Het gaat daarbij om eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. eHerkenning kent 4 betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over de online identiteit van de gebruiker. Voor eHerkenning op een hoger betrouwbaarheidsniveau moet men…

Lees meer