Cao po 2021 ondertekend

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 2 november 2021 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2021 ondertekend. De achterbannen van de organisaties hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 11 oktober 2021 was gesloten.  Met het cao-akkoord 2021 stijgt het loon voor alle medewerkers in het primair onderwijs vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht…

Lees meer

Brochure en nieuwe cijfers over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Vanaf januari 2023 heeft het primair onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. 1 februari 2022 is feitelijk een eerste belangrijke datum in dit proces, het is de (nieuwe) teldatum, die de baten vanaf januari 2023 gaat bepalen. Het ministerie van OCW heeft een uitvoerige brochure gepubliceerd waarin wordtuitgelegd hoe deze bekostiging er…

Lees meer

Jaarlijks onderzoek gemiddelde groepsgrootte basisonderwijs, cijfers 2020

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW cijfers over de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs en de leerling-leraar-ratio. Onlangs zijn de cijfers over 2020 gepubliceerd. Uit de rapportage blijkt onder meer het volgende. De in 2017 ingezette lichte daling van de groepsgrootte is doorbroken, er is nu weer sprake van een lichte stijging. De gemiddelde groepsgrootte…

Lees meer

Materiële bekostiging 2022: plus 3,01%

Voor de laatste maal zijn bekostigingsbedragen materiële instandhouding gepubliceerd. Voor de laatste maal, omdat de bekostiging primair onderwijs per 1 januari 2023 wordt vereenvoudigd. Er is vanaf dat moment geen afzonderlijke bekostiging materieel en personeel meer. De bedragen voor 2022 stijgen met 3,01% ten opzichte van dit jaar. Deze stijging is gebaseerd op a. de…

Lees meer

€ 500 miljoen structureel voor verbetering salarissen medewerkers primair onderwijs

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee structureel € 500 miljoen  beschikbaar komt voor de verbetering van de salarissen voor medewerkers in het primair onderwijs. Het geld is bedoeld om een deel van de salariskloof te dichten die bestaat met vergelijkbare functies in het voortgezet onderwijs. De sociale partners zijn nu aan zet om tot concrete cao afspraken te komen.…

Lees meer

Meer vierjarigen in 2025

Er zijn in de eerste helft van 2021 ruim vierduizend baby’s meer geboren in Nederland dan gemiddeld in de afgelopen jaren (86.000 om 82.000). Dit blijkt uit een bericht van het CBS. Er wordt gesproken over een kleine geboortegolf als gevolg van corona, en deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in de tweede helft…

Lees meer

Rekentool werkgeverslasten tijdens NPO-periode

Veel schoolbesturen zullen de komende twee jaar extra personeel inschakelen om de door hen gekozen interventies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  te kunnen uitvoeren. Voor wie dat wenselijk en mogelijk is, is het zaak nu al na te gaan of zij deze medewerkers over twee jaar kunnen laten indalen in hun basisformatie of als invaller met een contract.  De PO-Raad heeft…

Lees meer

Gewijzigde regels bijzondere bekostiging nieuwkomers

De regels voor de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) wijzigen. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor de bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen. OCW heeft dit bekend gemaakt in de tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022 voor primair onderwijs, (zie artikel 32 tot en met 35 en de toelichting op…

Lees meer

Definitieve regeling personele bekostiging 2020-2021

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2020 -2021 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling worden de al eerder gepubliceerde prijzen en bedragen definitief vastgesteld. De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is…

Lees meer

Tweede regeling personele bekostiging 2021-2022

In deze nieuwe regeling zijn aanpassingen die gedurende het afgelopen schooljaar zijn doorgevoerd op het gebied van bekostiging en verantwoording met een meerjarig karkater verwerkt voor het volgende schooljaar. De verruiming van de bekostiging van vreemdelingen en asielzoekers is hierin de belangrijkste. Daarnaast zijn voor deze doelgroep naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs de…

Lees meer