Rekentool werkgeverslasten tijdens NPO-periode

Veel schoolbesturen zullen de komende twee jaar extra personeel inschakelen om de door hen gekozen interventies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  te kunnen uitvoeren. Voor wie dat wenselijk en mogelijk is, is het zaak nu al na te gaan of zij deze medewerkers over twee jaar kunnen laten indalen in hun basisformatie of als invaller met een contract.  De PO-Raad heeft…

Lees meer

Definitieve regeling personele bekostiging 2020-2021

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2020 -2021 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling worden de al eerder gepubliceerde prijzen en bedragen definitief vastgesteld. De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is…

Lees meer

Tweede regeling personele bekostiging 2021-2022

In deze nieuwe regeling zijn aanpassingen die gedurende het afgelopen schooljaar zijn doorgevoerd op het gebied van bekostiging en verantwoording met een meerjarig karkater verwerkt voor het volgende schooljaar. De verruiming van de bekostiging van vreemdelingen en asielzoekers is hierin de belangrijkste. Daarnaast zijn voor deze doelgroep naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs de…

Lees meer

Premie Participatiefonds daalt per 1 augustus 2021

Het Participatiefonds (PF) heeft bekend gemaakt dat het premiepercentage per 1 augustus 2021 daalt van 4,0% naar 3,5%. De reden is dat met name het aantal WW-uitkeringen lager is dan verwacht.  Het PF voorziet een verdere daling per 1 januari 2022.

Lees meer

Aandachtspunten inzet tijdelijk extra personeel

Met de beschikbaar gestelde gelden via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inzetten. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wet- en regelgeving en de cao. De PO-Raad heeft over dit soort…

Lees meer

Tips voor goed generatiemanagement

Het Participatiefonds en het Vervangingsfonds hebben eeninteressant whitepaper gepubliceerd over generatiemanagement.  Generatiemanagement is het vermogen om verschillende generaties met elkaar te laten samenwerken én om voor elke generatie apart een goede werkomgeving te creëren. Een school(cultuur) die vernieuwing door opvolgende generaties stimuleert is: aantrekkelijk voor de jongste leerkrachten, een omgeving waarin oudere leerkrachten het langer…

Lees meer

Fluctuaties in achterstandsscores voor aanvullende bekostiging verklaard

De beschikkingen voor de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2021-2022 zijn in april naar schoolbesturen gestuurd. Er is sprake van fluctuaties in de achterstandsscores en daarmee in de beschikbare achterstandsmiddelen op schoolniveau ten opzichte van vorig schooljaar (zowel positief als negatief). Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met het CBS een brochure opgesteld over de achterliggende…

Lees meer

Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen voor de peildatum 1 mei 2021 verruimd. Uw aanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2021 door DUO zijn ontvangen. Scholen kunnen door deze verruiming extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die…

Lees meer

OCW publiceert eerste regeling personele bekostiging 2021 – 2022, niveau vooralsnog gelijk aan de huidige regeling

De eerste regeling personele bekostiging 2021-2022 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt.De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar en de betreffende regeling verschijnt altijd driemaal: vóór aanvang,…

Lees meer

Freddy Weima gekozen als nieuwe voorzitter PO-Raad

De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad heeft ingestemd met de voordracht van Freddy Weima als nieuwe voorzitter. Weima volgt Rinda den Besten op en start op 15 april 2021. Hij zal in zijn functie als voorzitter samen optrekken met vicevoorzitter Anko van Hoepen. Weima is sinds eind 2012 directeur-bestuurder van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor…

Lees meer