De nieuwe Code Goed Bestuur is beschikbaar. Deze gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat deze nieuwe versie principle based is. Vier principes staan centraal:  goed onderwijs voor alle kinderen; verbinding met de maatschappelijke context; professionalisering; integriteit en transparantie.

Lees meer

De werkgeversorganisatie PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over het openbreken en verlengen van de lopende CAO PO 2019-2020. Het betreft een verlenging met 2 maanden tot en met 31 december 2020. Het akkoord omvat drie punten: Een eenmalige toelage in december 2020.…

Lees meer

Minister Slob heeft het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft laten weten geen inhoudelijke opmerkingen te hebben bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel raakt de bekostiging van de scholen in het (speciaal)basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo en voorziet in…

Lees meer

Nu de teldatum 1 oktober 2020 achter ons ligt, kan de bekostiging voor komend (school)jaar bepaald worden. De teldatum kent echter meer consequenties, bijvoorbeeld voor het voldoen aan stichtings- en opheffingsnormen van scholen, het toepassen van de gemiddelde schoolgrootte constructie en dergelijke. Mogelijkheden die wet- en regelgeving op dit punt bieden, vereisen vaak een  actief…

Lees meer

De Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De regeling meldt een indexatie van 1,20%. De leden van de Tweede Kamer kunnen, via een zogeheten voorhangprocedure, gedurende een termijn van 4 weken aangeven dat zij overleg wensen met de minister…

Lees meer

De conceptpremies van het Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het komende kalenderjaar zijn beschikbaar. De definitieve premies worden 15 oktober door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de minister. De premie van het Vervangingsfonds is gelijk gebleven aan 2020 en blijft op 6%, plus een opslag voor Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), deze daalt en komt in 2021…

Lees meer

Werknemers in het primair onderwijs zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun baan, maar de hoge ervaren werkdruk blijft een flink probleem. Schoolleiders vervullen een cruciale rol bij de aanpak van ervaren werkdruk en het op die manier tevreden houden en behouden van werknemers. Zo blijkt uit het recent verschenen rapport  Tevreden werken in…

Lees meer

De tweede Regeling bekostiging personeel po 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2020–2021 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po én vo, omdat de swv vo te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat voor de bekostiging onder het primair…

Lees meer

Arbeidsmarktplatform PO heeft alle arbeidsmarktinformatie over de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort in kaart gebracht. Van alle zes hoofdlijnen zijn uitgebreide analyses gemaakt op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Deze informatie kan benut worden voor (regionaal) beleid en strategische personeelsplanning. De zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort…

Lees meer

De opheffing van het Vervangingsfonds en de modernisering van het Participatiefonds zijn weer een stap dichterbij gekomen. Dit blijkt uit een verslag van een schriftelijk gesprek tussen de minister en de Tweede Kamer. In het verslag staat onder meer te lezen: de internconsultatie over beide voorstellen is positief verlopen, 65% van de onderwijsbesturen koos inmiddels…

Lees meer