De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Ook zijn twee moties met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel regelt vooral dat de bekostiging wordt opgebouwd op basis van veel minder parameters. Daarnaast verschuift de personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar. De teldatum van de…

Lees meer

De Wet primair onderwijs kent 1 februari als belangrijke cruciale datum in bepalingen over de instandhouding van basisscholen. Een pagina op de website van DUO vat de belangrijkste aandachtspunten samen. Als de school drie jaar achtereen minder leerlingen telde dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding…

Lees meer

Over minder dan twee jaar, begin januari 2023, hebben de schoolbesturen po en de samenwerkingsverbanden po en vo hun eerste bekostiging ontvangen op basis van het nieuwe, vereenvoudigde bekostigingsstelsel po. De invoering ligt op koers. De minister heeft onlangs in dit proces twee documenten aan de Kamer gestuurd. Uit het document nota van wijziging blijkt…

Lees meer

Op initiatief van het Schoolleidersregister po is een nieuwe beroepsstandaard schoolleider po ontwikkeld. De standaard beschrijft wat schoolleiders in het primair onderwijs zien als de kern van hun beroep én verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap. In de nieuwe beroepsstandaard staan vijf leiderschapspraktijken centraal. Een goede schoolleider werkt aan een gedeelde visie op onderwijs, kan…

Lees meer

De nieuwe Code Goed Bestuur is beschikbaar. Deze gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat deze nieuwe versie principle based is. Vier principes staan centraal:  goed onderwijs voor alle kinderen; verbinding met de maatschappelijke context; professionalisering; integriteit en transparantie.

Lees meer

De werkgeversorganisatie PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over het openbreken en verlengen van de lopende CAO PO 2019-2020. Het betreft een verlenging met 2 maanden tot en met 31 december 2020. Het akkoord omvat drie punten: Een eenmalige toelage in december 2020.…

Lees meer

Minister Slob heeft het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft laten weten geen inhoudelijke opmerkingen te hebben bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel raakt de bekostiging van de scholen in het (speciaal)basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo en voorziet in…

Lees meer

Nu de teldatum 1 oktober 2020 achter ons ligt, kan de bekostiging voor komend (school)jaar bepaald worden. De teldatum kent echter meer consequenties, bijvoorbeeld voor het voldoen aan stichtings- en opheffingsnormen van scholen, het toepassen van de gemiddelde schoolgrootte constructie en dergelijke. Mogelijkheden die wet- en regelgeving op dit punt bieden, vereisen vaak een  actief…

Lees meer

De Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De regeling meldt een indexatie van 1,20%. De leden van de Tweede Kamer kunnen, via een zogeheten voorhangprocedure, gedurende een termijn van 4 weken aangeven dat zij overleg wensen met de minister…

Lees meer

De conceptpremies van het Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het komende kalenderjaar zijn beschikbaar. De definitieve premies worden 15 oktober door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de minister. De premie van het Vervangingsfonds is gelijk gebleven aan 2020 en blijft op 6%, plus een opslag voor Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), deze daalt en komt in 2021…

Lees meer