De opheffing van het Vervangingsfonds en de modernisering van het Participatiefonds zijn weer een stap dichterbij gekomen. Dit blijkt uit een verslag van een schriftelijk gesprek tussen de minister en de Tweede Kamer. In het verslag staat onder meer te lezen: de internconsultatie over beide voorstellen is positief verlopen, 65% van de onderwijsbesturen koos inmiddels…

Lees meer

Tussen 18 augustus en 18 september kunnen scholen voor primair onderwijs subsidie aanvragen voor extra ondersteuning van leerlingen vanwege opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis. Het gaat om het tweede tijdvak van de subsidie, in juni ontvingen al ruim 1.100 scholen in het primair onderwijs bijna 26 miljoen euro. Scholen bepalen zelf hoe de extra…

Lees meer

Per 1 augustus 2020 verlaat Ton van Iwaarden Infinite Financieel. Ruim 5,5 jaar lang heeft Ton vanuit Infinite Financieel als (interim)-controller en consultant bij veel schoolbesturen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘in control’ zijn en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook door zijn collega’s werd Ton gewaardeerd om zijn kennis van onder meer jaarverslaggeving…

Lees meer

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2019 -2020 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt. De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar…

Lees meer

Scholen met een nieuwkomersvoorziening of asielzoekersscholen kunnen een extra kwartaal financiering aanvragen vanwege de coronacrisis. Het gaat om een extra kwartaal financiering voor nieuwkomers die korter dan één jaar in Nederland zijn of tussen de één en twee jaar in Nederland zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen scholen extra financiering aanvragen als leerlingen…

Lees meer

In de vorige editie van Infinite Update berichten wij u over het aanvullend geboorteverlof dat vanaf 1 juli 2020 van  kracht wordt. In vervolg hierop meldt de PO-Raad dat in de cao primair onderwijs is opgenomen dat het salaris van de partner die aanvullend geboorteverlof geniet, door de werkgever tot 100% wordt aangevuld.

Lees meer

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW de resultaten van onderzoek naar de groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs. In dít bericht vatten we samen wat het ministerie te melden heeft over het basisonderwijs en in de rubriek ‘samenwerkingsverbanden’ – verderop in deze Infinite Update – gaan we in op enkele verdiepende onderzoeken over het…

Lees meer

Er is een subsidieregeling gepubliceerd specifiek gericht op de aanpak van de lerarentekorten in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. De subsidieregeling sluit aan bij plannen die zijn opgesteld door de schoolbesturen en de betreffende gemeenten.

Lees meer

Er is nadere informatie bekend gemaakt over de werking van het Participatiefonds (Pf) in de gemoderniseerde situatie. Streefdatum voor de invoering van deze modernisering is 1 januari 2021. De nieuwe systematiek houdt in dat werkloosheidsuitkeringskosten die  voortvloeien uit ontslag voor 50% door de werkgever worden gedragen en voor 50% door het Participatiefonds. Het schoolbestuur hoeft…

Lees meer