Minister Slob heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij najaar 2021 komt met voorstellen om de problemen rond residentiële plaatsingen op te lossen. De schijft hij in zijn brief ‘Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs’. Gemiddeld zijn er in Nederland ongeveer 4.000 kinderen en jongeren geplaatst in een open instelling voor jeugdhulp. Het onderwijs dat…

Lees meer

Minister Slob liet onderzoek doen naar het toelatingsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs. Hij ontving onlangs het rapport ‘Alle scholen toegankelijk: een open deur?’. Het rapport stuurde hij samen met een brief naar de Tweede Kamer. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, een analyse van schoolgidsen, interviews met sleutelinformanten, ouders en scholen en enquêtes onder…

Lees meer

De minister monitort de effecten van de subsidieregeling hoogbegaafden. Samenwerkingsverbanden kunnen sinds schooljaar 2019 -2020 gebruik maken van deze subsidie. Uit de eerste monitor blijkt onder meer dat er grote verschillen zijn in de mate van uitwerking. De activiteiten die ontplooid worden zijn divers, maar in bijna alle plannen komen het bevorderen van kennisdeling en…

Lees meer

DUO meldde op 2 december dat ‘Kijkglas 1 onjuiste gegevens toont door een technisch probleem. Hierdoor komen verschillen voor tussen de aantallen leerlingen die voor bekostiging worden gebruikt en de aantallen individuele inschrijvingen’. Op 14 december heeft DUO gemeld dat de problemen zijn opgelost.

Lees meer

Op 16 november 2020 was de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs in de Twee Kamer aan de orde. De verbeteraanpak bestaat uit 25 maatregelen. Vrijwel alle aandacht gaat de laatste dagen uit naar maatregel 23: de aanpak van de mogelijk bovenmatige publieke reserves van de samenwerkingsverbanden. Mede onder druk van aangenomen moties maakt de…

Lees meer

Aan de hand van een concrete casus heeft de minister enkele feiten op een rij gezet over de overdracht van bekostiging tussen scholen en het samenwerkingsverband. In zijn brief zet de minister een aantal principes op een rij: Het samenwerkingsverband mag op grond van artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs over de…

Lees meer

In de rubriek algemeen in deze editie van Infinite Update las u over het webinar ‘Reserves en Financiële Positie’ van het ministerie van OCW op 18 november 2020. In dit webinar werd wat langer stilgestaan bij de positie van samenwerkingsverbanden. Dit onder meer  naar aanleiding van een Kamermotie van 15 oktober 2020. Hierin werd geconstateerd…

Lees meer

Om thuiszitten te voorkomen en/of het aantal thuiszitters te beperken, is het vaak nodig dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Dit gaat niet automatisch altijd vlekkeloos. Daarom is het wetsvoorstel Doorbraakaanpak ontwikkeld. Tot 4 januari 2021 is het mogelijk om via internetconsultatie op het wetsvoorstel te reageren. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen…

Lees meer

Op 16 november heeft de Tweede Kamer het stelsel passend onderwijs geëvalueerd met minister Slob. Aan de evaluatie passend onderwijs lagen onder meer tientallen studies uit de landelijke, meerjarige evaluatie van passend onderwijs  ten grondslag, alsmede tal van andere adviezen, standpuntbepalingen en enquêtes. Ter voorbereiding op het debat zond de minister een brief aan de…

Lees meer

Van de leerlingen die vier jaar geleden van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kwamen, was 54 procent in 2018 doorgestroomd naar een vervolgvorm van onderwijs. Ze volgden na het vso met name een vmbo of mbo opleiding. Leerlingen met vso uitstroomprofiel ‘onderwijs’ gingen het vaakst door in het onderwijs. Van de leerlingen met het profiel…

Lees meer