Sinds enkele jaren bieden onze begrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs de mogelijkheid de programma’s te voorzien van een label, zodat koppeling met Perspectief op School (POS) mogelijk is. POS ondersteunt samenwerkingsverbanden met datagedreven inzicht in passend onderwijs. Dit doet zij door gegevens over kwaliteit, financiën en ondersteuning integraal te presenteren in overzichtelijke dashboards en rapportages.…

Lees meer

De versies 8.0 van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo zijn beschikbaar. Met deze versie kan de (meerjaren)begroting 2021-2025 worden gemaakt. Het model stelt samenwerkingsverbanden in staat een programmatische begroting te maken, die aansluit bij het ondersteuningsplan en het jaarplan, zodat inhoudelijk beleid en financiën transparant aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Naast…

Lees meer

De versie 8.0 van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo komt uiterlijk 30 september 2020 beschikbaar. Met deze versie kan de (meerjaren)begroting 2021-2025 worden gemaakt. Het model stelt samenwerkingsverbanden in staat een programmatische begroting te maken, die aansluit bij het ondersteuningsplan en het jaarplan, zodat inhoudelijk beleid en financiën transparant aan elkaar…

Lees meer

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het voorjaar van 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de schoolbesturen maken voor de organisatie van onderwijsondersteuning. Het onderzoek is gebaseerd op de cijfers van het jaar 2018.…

Lees meer

De tweede Regeling bekostiging personeel po 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2020–2021 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po én vo, omdat de swv vo te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat voor de bekostiging onder het primair…

Lees meer

Het huidige model voor bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo (swv) voor het financieren van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is gebaseerd op het aandeel pro- en lwoo leerlingen in het betreffende swv op 1 oktober 2012. Deze verdeelsystematiek ziet het ministerie van OCW niet als toekomstbestending. Het budget zal dus volgens een…

Lees meer

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad heeft onlangs laten weten dat men op 31 december 2020 de subsidiëring van de begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden beëindigt. De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates van de begrotingsmodellen van (onder meer) Infinite…

Lees meer

Binnenkort wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Scholen kunnen vóór 1 augustus 2020 een aanvraag indienen om deel…

Lees meer

In de rubriek Algemeen (zie boven) schreven we al over de nieuwe signaleringswaarden die de inspectie gaat hanteren om het gesprek op gang te brengen over de vraag of reserves mogelijk bovenmatig zijn. In dit bericht gaan we nader in op passages in de brief die gaan over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  Voor samenwerkingsverbanden wordt…

Lees meer

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies dat op verzoek van minister Slob – met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode passend onderwijs – op 23 juni 2020 werd gepubliceerd. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan…

Lees meer