Bij het steunpunt passend onderwijs zijn drie documenten verschenen die samenwerkingsverbanden kunnen benutten in hun bedrijfsvoering in het algemeen en het opstellen van het jaarverslag 2020 in het bijzonder. De eerste publicatie betreft een stappenplan Verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag. Nieuw in de eisen voor de jaarverslaggeving 2020 is dat het onderwijsbestuur haar…

Lees meer

Op 10 maart 2021 vond de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’ plaats, georganiseerd door de LBBO, de NVS-NVL en het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. De drie organisatie hebben het initiatief genomen voor het uitbrengen van een online magazine naar aanleiding van de conferentie. Het magazine bevat een korte…

Lees meer

De Inspectie van het Onderwijs heeft er op gewezen dat het samenwerkingsverband (swv) geen eigen bekostiging mag besteden aan het bestrijden van taalachterstanden bij leerlingen voor wie het Nederlands de tweede taal is (NT2). De middelen die het swv ontvangt zijn bestemd voor de personele en materiële kosten die samenhangen met de inrichting van de…

Lees meer

Scholen kunnen tot en met 1 mei 2021 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten…

Lees meer

De inspectie heeft onderzocht hoe de leerlingpopulatie in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zich ontwikkeld heeft vanaf de invoering van het passend onderwijs in 2014 tot en met 2019. Het is een vervolg op een soortgelijk onderzoek in het speciaal onderwijs. Naast analyse van landelijke data zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van 30 scholen en…

Lees meer

Passend onderwijs bestaat in veel gevallen uit maatwerk. Vormen van ondersteuning waarin regulier en gespecialiseerd samen werken, of samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Het steunpunt passend onderwijs heeft een handige webpagina ontwikkeld waar alle informatie over vormen van maatwerk bijeen is gebracht. U leest er bijvoorbeeld over (on)mogelijkheden bezien vanuit wet- en regelgeving, het parttime …

Lees meer

In de rubriek Algemeen leest u over de € 8,5 miljard die de komende jaren via het Nationaal Programma Onderwijs (NOP) geïnvesteerd wordt in de sector onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. In de documenten over het NOP valt ook te lezen dat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo tijdelijk extra…

Lees meer

Verderop, in de rubriek samenwerkingsverbanden, leest u een bericht over een bundel met praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken in het kader van passend onderwijs.

Lees meer