Lancering meerjarenbegrotingsmodel

Deze week verschijnen onze (meerjaren)begrotingsmodellen 2022-2026. Ze worden geleverd aan de klanten die hierop een abonnement hebben genomen. Bijgeleverd wordt een handleiding en een rekentool waarmee een indicatie kan worden verkregen van de situatie vanaf 2023 als de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in werking is getreden. Deze vereenvoudiging raakt zowel de samenwerkingsverbanden po als vo,…

Lees meer

Lancering en introductie meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden po en vo

Eind september 2021 lanceert Infinite Financieel haar meerjarenbegrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden po en vo editie 2022 (versie 10.0). In dit bericht leest u over de wijze waarop de modellen beschikbaar komen. En u wordt uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst waarin de modellen geïntroduceerd worden. We kiezen dit jaar voor introductiebijeenkomsten, omdat de aanstaande vereenvoudiging…

Lees meer

Ook NPO-middelen beschikbaar voor thuiszitters

Via een kamerbrief informeert minister Slob de Kamer over wat er voor thuiszitters wordt gedaan in het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NP Onderwijs), en dan specifiek met de extra middelen voor niet op school ingeschreven kinderen. In de brief is te lezen dat middels het NPO middelen ter beschikking komen die zijn bedoeld voor het…

Lees meer

Relevante berichten elders in deze Infinite Update

Elders in deze Infinite Update leest u berichten die ook relevant (kunnen) zijn voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit betreft: het bericht over de exacte NPO bedragen (in de rubriek algemeen); het bericht over de uitvraag personeel niet in loondienst (in de rubriek algemeen); het bericht over het onderzoek naar de bekostiging van het praktijkonderwijs (in…

Lees meer

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Demissionair onderwijsminister Slob (OCW) en demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Hierbij benoemen ze diverse knelpunten en – deels al in gang gezette – oplossingsrichtingen. Betere samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg is nodig, schrijven de bewindslieden, ‘omdat de pedagogische…

Lees meer

Eerste bevindingen afbouw reserves samenwerkingsverbanden zijn positief

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald, dit blijkt onder meer uit een bericht van de PO-Raad.

Lees meer

Informatiebijeenkomsten en (meerjaren)begrotingsmodellen 2022 – 2026 voor swv po en vo

Op 1 januari 2023 wordt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs ingevoerd. De gevolgen zijn het grootst voor de schoolbesturen met scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook voor de samenwerkingsverbanden zijn er gevolgen. In de eerste plaats voor de samenwerkingsverbanden po. Maar ook voor de swv vo, omdat het voortgezet speciaal onderwijs…

Lees meer

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo ontvangen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Inmiddels is, via een bericht van de VO-raad, duidelijk geworden dat deze nieuwe systematiek niet voor 2025 ingevoerd zal worden. In afwachting van de nieuwe bekostigingssystematiek is de…

Lees meer

Leerpunten in uitspraken geschillen passend onderwijs

Op de website Onderwijsgeschillen zijn recente uitspraken gepubliceerd van de commissie passend onderwijs. De uitspraken hebben betrekking op geschillen over ontwikkelingsperspectieven, verwijdering en tlv’s (toegekend dan wel afgewezen). De uitspraken zijn leerzaam voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Ze kunnen attenderen op hiaten in uw beleidsdocumenten of valkuilen in gedrag of cultuur.

Lees meer

Kijkdozen groei (v)so gepubliceerd

2021 is het een na laatste jaar waarop de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo op 1 februari te maken hebben met de peildatum in verband met tussentijdse groei van het (v)so. De peildatum verdwijnt namelijk bij de invoering van de vereenvoudigde bekostiging in het primair onderwijs. Maar in 2021…

Lees meer