Binnenkort wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Scholen kunnen vóór 1 augustus 2020 een aanvraag indienen om deel…

Lees meer

In de rubriek Algemeen (zie boven) schreven we al over de nieuwe signaleringswaarden die de inspectie gaat hanteren om het gesprek op gang te brengen over de vraag of reserves mogelijk bovenmatig zijn. In dit bericht gaan we nader in op passages in de brief die gaan over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  Voor samenwerkingsverbanden wordt…

Lees meer

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies dat op verzoek van minister Slob – met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode passend onderwijs – op 23 juni 2020 werd gepubliceerd. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan…

Lees meer

Het kabinet laat onderzoeken of via de gemeenten collectieve financiering mogelijk is van onderwijs, ondersteuning en zorg. Ook komt er in twee regio’s een pilot om te zien wat er op dit gebied mogelijk is. Dat melden onderwijsminister Slob en zijn collega De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.…

Lees meer

In de jaarlijkse publicatie over de groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs wordt dit jaar extra aandacht besteed aan het speciaal basisonderwijs.  De leerling-leraarratio in het speciaal basisonderwijs steeg licht in zowel 2017 als 2018, terwijl de leerling-leraarratio in die jaren in het bao juist daalde. Daarom zegde de ministerie in 2019 toe hier…

Lees meer

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde eind mei het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door zeven onderzoeksinstituten, en maakt onderdeel uit van de politieke evaluatie van de Wet passend onderwijs, die kort na de zomer plaats zal gaan vinden.…

Lees meer

Op 27 mei 2020 is het samenvattende eindrapport van het Evaluatieprogramma passend onderwijs gepubliceerd door het NRO. Een van de deelstudies die ten grondslag ligt aan deze evaluatie is het rapport “Schoolloopbanen van leerlingen met en leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften in de periode 2014-2018”. In dit onderzoek is gekeken of één van de verwachte (eind)effecten…

Lees meer

Aan het einde van het schooljaar 2019 – 2020 eindigt de periode van verevening van het budget zware ondersteuning voor de samenwerkingsverbanden po en vo. KBA Nijmegen en Oberon hebben, als onderdeel van het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs van het NRO, onderzoek gedaan naar de impact van verevening. Het onderzoek is gericht op het inzichtelijk…

Lees meer

De onderwijsministers Van Engelhoven en Slob hebben de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor de politieke behandeling van diverse dossiers. In de brief staat onder meer dat de parlementaire behandeling van de evaluatie passend onderwijs niet meer voor het zomerreces plaatsvindt. Het kabinet is wel voornemens de evaluatie en…

Lees meer