Relevante berichten elders in deze Infinite Update

Elders in deze Infinite Update leest u berichten die ook relevant (kunnen) zijn voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit betreft: het bericht over de exacte NPO bedragen (in de rubriek algemeen); het bericht over de uitvraag personeel niet in loondienst (in de rubriek algemeen); het bericht over het onderzoek naar de bekostiging van het praktijkonderwijs (in…

Lees meer

Lancering en introductie meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden po en vo

Eind september 2021 lanceert Infinite Financieel haar meerjarenbegrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden po en vo editie 2022 (versie 10.0). In dit bericht leest u over de wijze waarop de modellen beschikbaar komen. En u wordt uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst waarin de modellen geïntroduceerd worden. We kiezen dit jaar voor introductiebijeenkomsten, omdat de aanstaande vereenvoudiging…

Lees meer

Eerste bevindingen afbouw reserves samenwerkingsverbanden zijn positief

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald, dit blijkt onder meer uit een bericht van de PO-Raad.

Lees meer

Informatiebijeenkomsten en (meerjaren)begrotingsmodellen 2022 – 2026 voor swv po en vo

Op 1 januari 2023 wordt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs ingevoerd. De gevolgen zijn het grootst voor de schoolbesturen met scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook voor de samenwerkingsverbanden zijn er gevolgen. In de eerste plaats voor de samenwerkingsverbanden po. Maar ook voor de swv vo, omdat het voortgezet speciaal onderwijs…

Lees meer

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo ontvangen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Inmiddels is, via een bericht van de VO-raad, duidelijk geworden dat deze nieuwe systematiek niet voor 2025 ingevoerd zal worden. In afwachting van de nieuwe bekostigingssystematiek is de…

Lees meer

Leerpunten in uitspraken geschillen passend onderwijs

Op de website Onderwijsgeschillen zijn recente uitspraken gepubliceerd van de commissie passend onderwijs. De uitspraken hebben betrekking op geschillen over ontwikkelingsperspectieven, verwijdering en tlv’s (toegekend dan wel afgewezen). De uitspraken zijn leerzaam voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Ze kunnen attenderen op hiaten in uw beleidsdocumenten of valkuilen in gedrag of cultuur.

Lees meer

Kijkdozen groei (v)so gepubliceerd

2021 is het een na laatste jaar waarop de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo op 1 februari te maken hebben met de peildatum in verband met tussentijdse groei van het (v)so. De peildatum verdwijnt namelijk bij de invoering van de vereenvoudigde bekostiging in het primair onderwijs. Maar in 2021…

Lees meer

Stappenplan verantwoording vermogenspositie en handreikingen gepubliceerd door Steunpunt passend onderwijs

Bij het steunpunt passend onderwijs zijn drie documenten verschenen die samenwerkingsverbanden kunnen benutten in hun bedrijfsvoering in het algemeen en het opstellen van het jaarverslag 2020 in het bijzonder. De eerste publicatie betreft een stappenplan Verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag. Nieuw in de eisen voor de jaarverslaggeving 2020 is dat het onderwijsbestuur haar…

Lees meer

Verslag van de online conferentie passend onderwijs hoe nu verder

Op 10 maart 2021 vond de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’ plaats, georganiseerd door de LBBO, de NVS-NVL en het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. De drie organisatie hebben het initiatief genomen voor het uitbrengen van een online magazine naar aanleiding van de conferentie. Het magazine bevat een korte…

Lees meer