Leerpunten in uitspraken geschillen passend onderwijs

Op de website Onderwijsgeschillen zijn recente uitspraken gepubliceerd van de commissie passend onderwijs. De uitspraken hebben betrekking op geschillen over ontwikkelingsperspectieven, verwijdering en tlv’s (toegekend dan wel afgewezen). De uitspraken zijn leerzaam voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Ze kunnen attenderen op hiaten in uw beleidsdocumenten of valkuilen in gedrag of cultuur.

Lees meer

Kijkdozen groei (v)so gepubliceerd

2021 is het een na laatste jaar waarop de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo op 1 februari te maken hebben met de peildatum in verband met tussentijdse groei van het (v)so. De peildatum verdwijnt namelijk bij de invoering van de vereenvoudigde bekostiging in het primair onderwijs. Maar in 2021…

Lees meer

Stappenplan verantwoording vermogenspositie en handreikingen gepubliceerd door Steunpunt passend onderwijs

Bij het steunpunt passend onderwijs zijn drie documenten verschenen die samenwerkingsverbanden kunnen benutten in hun bedrijfsvoering in het algemeen en het opstellen van het jaarverslag 2020 in het bijzonder. De eerste publicatie betreft een stappenplan Verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag. Nieuw in de eisen voor de jaarverslaggeving 2020 is dat het onderwijsbestuur haar…

Lees meer

Verslag van de online conferentie passend onderwijs hoe nu verder

Op 10 maart 2021 vond de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’ plaats, georganiseerd door de LBBO, de NVS-NVL en het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. De drie organisatie hebben het initiatief genomen voor het uitbrengen van een online magazine naar aanleiding van de conferentie. Het magazine bevat een korte…

Lees meer

Geld van het samenwerkingsverband besteden aan NT2 kan onrechtmatig zijn

De Inspectie van het Onderwijs heeft er op gewezen dat het samenwerkingsverband (swv) geen eigen bekostiging mag besteden aan het bestrijden van taalachterstanden bij leerlingen voor wie het Nederlands de tweede taal is (NT2). De middelen die het swv ontvangt zijn bestemd voor de personele en materiële kosten die samenhangen met de inrichting van de…

Lees meer

Experimenten ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

Scholen kunnen tot en met 1 mei 2021 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten…

Lees meer

Inspectie onderzoekt ontwikkeling leerlingpopulatie vso

De inspectie heeft onderzocht hoe de leerlingpopulatie in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zich ontwikkeld heeft vanaf de invoering van het passend onderwijs in 2014 tot en met 2019. Het is een vervolg op een soortgelijk onderzoek in het speciaal onderwijs. Naast analyse van landelijke data zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van 30 scholen en…

Lees meer

Alle informatie over maatwerk overzichtelijk bijeengebracht

Passend onderwijs bestaat in veel gevallen uit maatwerk. Vormen van ondersteuning waarin regulier en gespecialiseerd samen werken, of samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Het steunpunt passend onderwijs heeft een handige webpagina ontwikkeld waar alle informatie over vormen van maatwerk bijeen is gebracht. U leest er bijvoorbeeld over (on)mogelijkheden bezien vanuit wet- en regelgeving, het parttime …

Lees meer