Een bestedingsplan voor (mogelijk) bovenmatige publieke vermogens en een verplichte analyse van de eigen vermogenspositie in het jaarverslag, dat zijn elementen uit een brief die alle onderwijsbesturen vorige week ontvingen van de minister. We lichten deze brief toe. Ook informeren wij u over de nieuwe cao voor bestuurders en presenteren wij overige actuele informatie over…

Lees meer

Nu de teldatum 1 oktober 2020 achter ons ligt, kan de bekostiging voor komend (school)jaar bepaald worden. De teldatum kent echter meer consequenties, bijvoorbeeld voor het voldoen aan stichtings- en opheffingsnormen van scholen, het toepassen van de gemiddelde schoolgrootte constructie en dergelijke. Mogelijkheden die wet- en regelgeving op dit punt bieden, vereisen vaak een  actief…

Lees meer

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait? Die vraag valt (beter) te beantwoorden met  behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon. Het model is ontwikkeld door Gert Munters, een samenwerkingspartner van Infinite Financieel, en Jan Looise, senior adviseur bij Infinite Financieel. Het model is…

Lees meer

Sinds enkele jaren bieden onze begrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs de mogelijkheid de programma’s te voorzien van een label, zodat koppeling met Perspectief op School (POS) mogelijk is. POS ondersteunt samenwerkingsverbanden met datagedreven inzicht in passend onderwijs. Dit doet zij door gegevens over kwaliteit, financiën en ondersteuning integraal te presenteren in overzichtelijke dashboards en rapportages.…

Lees meer

De Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De regeling meldt een indexatie van 1,20%. De leden van de Tweede Kamer kunnen, via een zogeheten voorhangprocedure, gedurende een termijn van 4 weken aangeven dat zij overleg wensen met de minister…

Lees meer

Voion heeft het rapport verzuimcijfers VO 2019 gepubliceerd. Na drie achtereenvolgende jaren van lichte stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 met 5,6% gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald met 0,1% ten opzichte…

Lees meer

Alle correcte subsidieaanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden gehonoreerd. Dit staat in een brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op diverse maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.  Deze subsidies geven scholen de mogelijkheid om het extra onderwijsaanbod voor de leerlingen aan te bieden,…

Lees meer

Alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben een brief van minister Slob ontvangen over de manier waarop de overheid zich de komende jaren gaat bemoeien met (mogelijk) bovenmatige publieke vermogens. Alle schoolbesturen met een eigen publiek vermogen boven de signaleringswaarde ontvangen dit najaar een brief van de inspectie. De inspectie roept het bestuur hierin op om in…

Lees meer

De versies 8.0 van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo zijn beschikbaar. Met deze versie kan de (meerjaren)begroting 2021-2025 worden gemaakt. Het model stelt samenwerkingsverbanden in staat een programmatische begroting te maken, die aansluit bij het ondersteuningsplan en het jaarplan, zodat inhoudelijk beleid en financiën transparant aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Naast…

Lees meer

De VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De achterban van de organisaties voor bestuurders heeft inmiddels ingestemd. Doelstelling van cao-partijen was om te komen tot een bestuurders-cao voor het funderend onderwijs. Om te komen tot een geïntegreerd loongebouw voor de bestuurders in het po en vo is…

Lees meer