Relevante berichten elders in deze Infinite Update

Elders in deze Infinite Update leest u berichten die ook relevant (kunnen) zijn voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit betreft: het bericht over de exacte NPO bedragen (in de rubriek algemeen); het bericht over de uitvraag personeel niet in loondienst (in de rubriek algemeen); het bericht over het onderzoek naar de bekostiging van het praktijkonderwijs (in…

Lees meer

Lancering en introductie meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden po en vo

Eind september 2021 lanceert Infinite Financieel haar meerjarenbegrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden po en vo editie 2022 (versie 10.0). In dit bericht leest u over de wijze waarop de modellen beschikbaar komen. En u wordt uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst waarin de modellen geïntroduceerd worden. We kiezen dit jaar voor introductiebijeenkomsten, omdat de aanstaande vereenvoudiging…

Lees meer

Cijfers eerste kwartaal 2021: minder kinderen naar de opvang, hogere tarieven

In het eerste kwartaal van 2021 maakten 827.000 kinderen met kinderopvangtoeslag formeel gebruik van opvang, hoewel dit vanwege de lockdown in de praktijk lang niet altijd mogelijk was. Dit is een daling van 19.000 kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het ging in het eerste kwartaal om 350.000 kinderen in de…

Lees meer

Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 oktober 2021

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 oktober 2021 doorbetalen. Dit staat in de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021. Voorwaarde is nog steeds dat het vaste reiskosten betreft die al vóór 13 maart…

Lees meer

Eerste bevindingen afbouw reserves samenwerkingsverbanden zijn positief

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald, dit blijkt onder meer uit een bericht van de PO-Raad.

Lees meer

Rekentool werkgeverslasten tijdens NPO-periode

Veel schoolbesturen zullen de komende twee jaar extra personeel inschakelen om de door hen gekozen interventies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  te kunnen uitvoeren. Voor wie dat wenselijk en mogelijk is, is het zaak nu al na te gaan of zij deze medewerkers over twee jaar kunnen laten indalen in hun basisformatie of als invaller met een contract.  De PO-Raad heeft…

Lees meer

Basisgeneratiecijfers 2021 beschikbaar

De VO-raad heeft de jaarlijkse tabellenrapportage ‘Basisgeneratiecijfers 2021’ laten opstellen, waarmee schoolbesturen eigen prognoses van leerlingenaantallen kunnen maken. De basisgeneratiecijfers zijn bedoeld om een scherp beeld krijgen van de leerlingenontwikkeling in de regio, om hier vervolgens in samenwerking met andere scholen op in te spelen, om een dekkend, goed en zo divers mogelijk onderwijsaanbod in de…

Lees meer

Overhead later in Benchmark PO&VO

De PO-Raad en de VO-raad hebben de benchmark PO&VO ontwikkeld. De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In eerste instantie was het de bedoeling dat dit in de loop van 2021 zou worden uitgebreid met het thema overhead. Hiervoor is in afstemming met leden, DUO en OCW…

Lees meer

Monitoring en evaluatie NPO

Minister Slob heeft in een Kamerbrief van 7 juli 2021 het plan van aanpak voor monitoring en evaluatie van het NPO beschreven. Samenvattend verloopt de monitoring van het NPO langs twee hoofdlijnen: de implementatiemonitor en de resultatenmonitor. Daarnaast vindt specifiek aanvullend onderzoek plaats naar de effectiviteit van een aantal interventies. De implementatiemonitor richt zich op…

Lees meer

Definitieve regeling personele bekostiging 2020-2021

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2020 -2021 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling worden de al eerder gepubliceerde prijzen en bedragen definitief vastgesteld. De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is…

Lees meer