2 vacatures bij Infinite Financieel – bent of kent u onze nieuwe collega’s?

Infinite Financieel is in verband met groei van de organisatie op zoek naar een office-manager voor het kantoor in Utrecht en een financieel adviseur/extern controller samenwerkingsverbanden passend onderwijs die landelijk werkt. De office-manager is een veelzijdige functionaris die belast is met het volledige interne reilen en zeilen van ons bedrijf. De officemanager van Infinite Financieel…

Lees meer

Vanaf nu scholen vergelijken op Scholen op de kaart

Bezoekers van de website Scholen op de kaart kunnen nu scholen met elkaar vergelijken op verschillende indicatoren. Op verschillende plaatsen op de website Scholen op de kaart is een ‘vergelijk-knop’ toegevoegd. De website, een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad met medewerking van Kennisnet, faciliteert ouders hiermee verder in hun zoektocht naar en keuze…

Lees meer

Ministers informeren de Kamer over de financiële posities van onderwijsorganisaties

De onderwijssector staat er financieel goed voor. De reserves zijn in 2020 enigszins afgenomen, maar zijn bij veel onderwijsbesturen nog te hoog. Dit schrijven beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer aan de vooravond van de behandeling van OCW begroting. De brief bevat een eerste analyse van de cijfers uit de jaarrekeningen 2020 van onderwijsorganisaties. Een…

Lees meer

Cao po 2021 ondertekend

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 2 november 2021 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2021 ondertekend. De achterbannen van de organisaties hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 11 oktober 2021 was gesloten.  Met het cao-akkoord 2021 stijgt het loon voor alle medewerkers in het primair onderwijs vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht…

Lees meer

Internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen

Op 1 november 2021 zijn de ministeries van OCW en VWS de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen gestart. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte geven voor maatwerk, zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen. Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat…

Lees meer

56 aanvragen voor nieuwe scholen via Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

Dit is het eerste jaar dat de aanvragen van bekostiging voor nieuwe scholen volgens de nieuwe procedure van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen verlopen. De minister heeft de Kamer geïnformeerd over het verloop van de procedure. Vóór 1 november 2021 moesten aanvragen worden ingediend door scholen die 1 augustus 2023 willen starten. Eerder…

Lees meer

Vernieuwd factsheet zorg in onderwijstijd

De Rijksoverheid heeft een vernieuwd factsheet gepubliceerd, dat scholen handvatten biedt bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen in onderwijstijd. Kinderen vanaf vier jaar moeten naar school kunnen gaan, ook als zij gezondheidszorg nodig hebben. Voor acute zorg is in elk schoolgebouw bedrijfshulpverlening (bhv) aanwezig. Voor leerlingen die regelmatig gezondheidszorg nodig hebben, moeten structurele…

Lees meer

Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Er is een nieuwe editie van de Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs verschenen. De nieuwsbrief informeert over drie onderwerpen: de verwerking van aanvullende Rijksbijdragen (bijvoorbeeld NPO gelden) in de jaarrekening; de verwerking van een subsidie waarvoor een onderwijsinstelling als penvoerder optreedt; vijf bijeenkomsten die dit najaar over verslagleggingsthema’s  worden georganiseerd door de afdeling jaarverslaggeving van het ministerie.

Lees meer

Brochure en nieuwe cijfers over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Vanaf januari 2023 heeft het primair onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. 1 februari 2022 is feitelijk een eerste belangrijke datum in dit proces, het is de (nieuwe) teldatum, die de baten vanaf januari 2023 gaat bepalen. Het ministerie van OCW heeft een uitvoerige brochure gepubliceerd waarin wordtuitgelegd hoe deze bekostiging er…

Lees meer

VO-raad publiceert handreiking over verantwoording NPO gelden

De VO-raad presenteerde onlangs een nieuwe handreiking voor de verantwoording van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) via het jaarverslag en XBRL. Hierin worden ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie. Zo is het mogelijk om voor de op balansdatum nog niet bestede NPO-middelen een bestemmingsreserve te vormen. Scholen krijgen vanuit…

Lees meer