De VO-raad heeft belangrijke cijfers over het voortgezet onderwijs gebundeld en in beeld gebracht op de pagina ‘VO in cijfers’. Eerder waren al veel cijfers te vinden op de website van de VO-raad, maar het is voor het eerst dat de informatie overzichtelijk op één plek is verzameld en weergegeven in grafieken. De cijfersite bevat…

Lees meer

In april 2020 werd de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’ gepresenteerd. Het tweede deel is van deze regeling wordt thans actueel. Het eerste deel bestond uit een subsidie van € 50.000 voor planvorming inzake leerlingendaling. Deze kon tot 22 juni 2020 worden aangevraagd. Het tweede deel betreft een subsidie van maximaal € 700.000 per…

Lees meer

Begin juli is deze regeling gepubliceerd. In de materiele bekostiging vindt een prijsbijstelling plaats van 1,75% ten opzichte van 2019  (en de uitgekeerde bedragen in 2020). Dat zullen ook de bedragen zijn voor 2021, want OCW gaf bij voorjaarsnota aan geen ruimte te zien voor prijsbijstelling in 2021. Ook het bedrag voor lesmateriaal van €…

Lees meer

Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk mogelijk om de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo vorm te geven. Deze mogelijkheid vloeit voort uit het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs) dat eind mei 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen.  Een doorlopende leerroute bestaat uit een vmbo-profiel en een daaraan verwant mbo-opleidingsdomein of kwalificatie (mbo…

Lees meer

Werkgevers in het onderwijs ontvangen van het Rijk jaarlijks een compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten op grond van de zogenaamde referentiesystematiek. Die gaat uit van het principe dat de arbeidskostenontwikkeling in de overheids- en onderwijssectoren gelijke tred moet kunnen houden met de ontwikkelingen in de marktsector, om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt.…

Lees meer

Het Scenariomodel-VO is doorontwikkeld. Zo kan men nu een andere accounthouder toegang geven tot zelf ontwikkelde scenario’s. Ook is de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen aangepast, zodat de leerlingprognoses op vestigingsniveau nog nauwkeuriger zijn. Met deze aanpassingen is het mogelijk nog beter aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen én wordt de regionale samenwerking op…

Lees meer

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs wordt eenmalig een extra kwartaal nieuwkomersbekostiging uitgekeerd. Met deze financiering krijgen scholen de kans om extra aandacht te geven aan de mogelijk opgelopen onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen. De uitkering vindt automatisch plaats, scholen hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen. Hoeveel een school ontvangt, wordt bepaald op basis…

Lees meer

In april 2020 sloten de VO-raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO 2020. Na instemming van de achterbannen tekenden sociale partners op 12 mei 2020 het definitieve cao-akkoord. In de afgelopen periode zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord nader uitgewerkt in cao-teksten.

Lees meer

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen scholen deelnemen aan een pilot waarin ze de nieuwe leerweg vmbo kunnen helpen vormgeven en uitproberen. De aanmelding voor deze pilot is medio juni geopend. De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg…

Lees meer

OCW stelt eenmalig extra middelen beschikbaar voor het inhalen van leerachterstanden. Scholen kunnen van de zomervakantie 2020 tot en met die van 2021 leerlingen ondersteuning bieden bij het inhalen van leerachterstanden, door extra programma’s aan te bieden. Hiervoor is een subsidieregeling ontwikkeld. De regeling is bedoeld voor alle vormen van funderend onderwijs (primair, voortgezet en…

Lees meer