Voor onder meer scholen is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van demaatschappelijke diensttijd  (MDT). De nieuwe aanvraagtermijn loopt tot 25 mei 2021, maar het voornemen een aanvraag in te dienen moet al uiterlijk 30 april 2021 gemeld worden. De maatschappelijke diensttijd is er gekomen om jongeren in…

Lees meer

Het scenariomodel VO is geactualiseerd en uitgebreid. De actualisatie betreft het uitbreiden van de basisscenario’s met de meest recente cijfers. Het betreft: a. leerlingtellingen (1 oktober 2020), b. bevolkingsprognoses (1 januari 2021), c. normbedragen lumpsum berekening (1 oktober 2020) en d. formatie (1 oktober 2020). De uitbreiding betreft een nieuwe mogelijkheid om samen met andere…

Lees meer

De subsidieregeling om onnodig zittenblijven te voorkomen is eerder deze maand gepubliceerd. Deze vervangt de eerdere subsidieregeling lente- en zomerscholen VO. In de nieuwe regeling wordt de focus verlegd van de relatief curatieve lente- en zomerschoolprogramma’s naar meer structurele en preventieve interventies zoals leerlingbegeleiding, signalering van achterstanden, professionalisering van leraren en ouderbetrokkenheid. Het blijft mogelijk…

Lees meer

Najaar 2020 maakten de VO-raad en het ministerie van OCW vervolgafspraken over het sectorakkoord vo en de bestemming van de prestatieboxmiddelen. De middelen uit de prestatiebox blijven beschikbaar voor de schoolbesturen. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven inzetten voor het…

Lees meer

Scholen die 10-14-onderwijs aanbieden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan het ‘experiment teambevoegdheid 10-14’. Dit experiment is mogelijk op basis van wettelijke uitzonderingsgronden voor experimenten, en wordt gemonitord. Een tiental scholen werkt al met deze teambevoegdheid. Deze scholen worden ook gevolgd middels onderzoek, zodat OCW en anderen ook kunnen leren van…

Lees meer

De ministers Van Engelshoven en Slob schreven in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het in 2018 in gang gezette actieplan Sterk Beroepsonderwijs. Dit plan richt zich op het vmbo, het mbo, de samenwerking tussen deze scholen en hun samenwerking met het bedrijfsleven. Het plan kent drie actielijnen: Samen staan we…

Lees meer

In 2019 is bepaald dat in de wet wordt opgenomen dat het praktijkonderwijs in samenwerking met het mbo een entreeopleiding kan aanbieden. De ministers Slob en Van Engelshoven informeerden de Tweede Kamer onlangs over de stand van zaken met betrekking tot de wettelijke uitwerking en de te zetten vervolgstappen.

Lees meer

Eerder dit jaar schreven we al veelvuldig over de vereenvoudiging bekostiging in het vo. Het kabinet wil per 1 januari 2022 de toekenning van de basisbekostiging van het Rijk aan het vo makkelijker maken. De vereenvoudiging betreft de basisbekostiging door OCW/DUO aan de scholen en houdt in dat er van de huidige 40 parameters voor de berekening van de…

Lees meer

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait? Een vraag die veelvuldig gesteld wordt bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Het is een vraag die (beter) valt te beantwoorden met  behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon. Het model is ontwikkeld door Gert Munters, een…

Lees meer