Basisgeneratiecijfers 2021 beschikbaar

De VO-raad heeft de jaarlijkse tabellenrapportage ‘Basisgeneratiecijfers 2021’ laten opstellen, waarmee schoolbesturen eigen prognoses van leerlingenaantallen kunnen maken. De basisgeneratiecijfers zijn bedoeld om een scherp beeld krijgen van de leerlingenontwikkeling in de regio, om hier vervolgens in samenwerking met andere scholen op in te spelen, om een dekkend, goed en zo divers mogelijk onderwijsaanbod in de…

Lees meer

Onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs

Komend najaar zal naar verwachting een verdiepend onderzoek zijn afgerond naar directe bekostiging van het praktijkonderwijs. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2016 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoordelijk voor de (ondersteunings)bekostiging en toewijzing van (het lwoo en) pro, kortom betalen en bepalen werd in een hand…

Lees meer

Rapportage over voortgang maatregelen leerlingdaling vo

In 2019 heeft de commissie-Dijkgraaf het kabinet geadviseerd over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het vo. In juli 2019 en mei 2020 heeft minister Slob maatregelen aangekondigd naar aanleiding van dit advies. Onlangs heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. Hij doet dit aan de hand van viert…

Lees meer

CBS ontwikkelt nieuwe indicator onderwijsachterstanden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe onderwijsachterstandsindicator voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze indicator kan in de toekomst worden gebruikt om de extra middelen die beschikbaar zijn voor het verminderen van onderwijsachterstanden (regeling Leerplusarrangement vo), te verdelen over de vo-scholen. Het ministerie van OCW moet nog wel een definitieve keuze maken…

Lees meer

Tarieven en rekentool vereenvoudiging bekostiging geactualiseerd

Het ministerie van OCW heeft de informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging geactualiseerd. De indicatieve tarieven voor de basisbekostiging zijn verhoogd en de rekentool is hierop aangepast. Met deze rekentool hebben scholen en besturen inzicht in de laatste stand van zaken. Ook zijn de indicatieve bedragen voor de aanvullende regelingen voor geïsoleerde en brede…

Lees meer

Subsidie aanvragen voor projecten maatschappelijke diensttijd

Voor onder meer scholen is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van demaatschappelijke diensttijd  (MDT). De nieuwe aanvraagtermijn loopt tot 25 mei 2021, maar het voornemen een aanvraag in te dienen moet al uiterlijk 30 april 2021 gemeld worden. De maatschappelijke diensttijd is er gekomen om jongeren in…

Lees meer

Subsidieregeling voorkomen van onnodig zittenblijven

De subsidieregeling om onnodig zittenblijven te voorkomen is eerder deze maand gepubliceerd. Deze vervangt de eerdere subsidieregeling lente- en zomerscholen VO. In de nieuwe regeling wordt de focus verlegd van de relatief curatieve lente- en zomerschoolprogramma’s naar meer structurele en preventieve interventies zoals leerlingbegeleiding, signalering van achterstanden, professionalisering van leraren en ouderbetrokkenheid. Het blijft mogelijk…

Lees meer

Scenariomodel VO geactualiseerd en uitgebreid

Het scenariomodel VO is geactualiseerd en uitgebreid. De actualisatie betreft het uitbreiden van de basisscenario’s met de meest recente cijfers. Het betreft: a. leerlingtellingen (1 oktober 2020), b. bevolkingsprognoses (1 januari 2021), c. normbedragen lumpsum berekening (1 oktober 2020) en d. formatie (1 oktober 2020). De uitbreiding betreft een nieuwe mogelijkheid om samen met andere…

Lees meer

Servicedocument inzet Prestatieboxmiddelen

Najaar 2020 maakten de VO-raad en het ministerie van OCW vervolgafspraken over het sectorakkoord vo en de bestemming van de prestatieboxmiddelen. De middelen uit de prestatiebox blijven beschikbaar voor de schoolbesturen. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven inzetten voor het…

Lees meer

Servicedocument vervolg Prestatiebox

Enkele weken geleden hebben de VO-raad en het ministerie van OCW een service-document gepubliceerd over de Prestatiebox gelden in de komende jaren. Nu scholen hun formatie planning ter hand nemen en/of een eindejaarsprognose op stellen, is het zinvol deze informatie daar bij te betrekken. Daarom verwijzen we graag naar een eerder bericht in Infinite Update.

Lees meer