VO-raad publiceert handreiking over verantwoording NPO gelden

De VO-raad presenteerde onlangs een nieuwe handreiking voor de verantwoording van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) via het jaarverslag en XBRL. Hierin worden ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie. Zo is het mogelijk om voor de op balansdatum nog niet bestede NPO-middelen een bestemmingsreserve te vormen. Scholen krijgen vanuit…

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord cao vo 2021

De VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022. Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen op 1 oktober een loonsverhoging van 1,5%. Tevens wordt de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0% naar 8,33%, waarmee…

Lees meer

Subsidie voor heterogene brugklassen om selectiemoment uit te stellen

Scholen die een licentie hebben om een brugklas aan te bieden kunnen de meerjarige subsidie Heterogene brugklassen aanvragen. De aanvraag periode is 1 oktober tot en met 12 november 2021. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het doel van de subsidie heterogene brugklassen is middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat…

Lees meer

Basisgeneratiecijfers 2021 beschikbaar

De VO-raad heeft de jaarlijkse tabellenrapportage ‘Basisgeneratiecijfers 2021’ laten opstellen, waarmee schoolbesturen eigen prognoses van leerlingenaantallen kunnen maken. De basisgeneratiecijfers zijn bedoeld om een scherp beeld krijgen van de leerlingenontwikkeling in de regio, om hier vervolgens in samenwerking met andere scholen op in te spelen, om een dekkend, goed en zo divers mogelijk onderwijsaanbod in de…

Lees meer

Onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs

Komend najaar zal naar verwachting een verdiepend onderzoek zijn afgerond naar directe bekostiging van het praktijkonderwijs. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2016 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoordelijk voor de (ondersteunings)bekostiging en toewijzing van (het lwoo en) pro, kortom betalen en bepalen werd in een hand…

Lees meer

Geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en regeling vaststelling GPL VO voor het kalenderjaar 2021

Begin juli is deze regeling gepubliceerd. In de materiele bekostiging vindt een prijsbijstelling plaats van 1,96% ten opzichte van 2020  (en met terugwerkende kracht de uitgekeerde bedragen in 2021). De regeling personele bekostiging van 2 juli bevat een loonbijstelling, die uitkomt op 2,47% (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021). Verder is een deel van…

Lees meer

Rapportage over voortgang maatregelen leerlingdaling vo

In 2019 heeft de commissie-Dijkgraaf het kabinet geadviseerd over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het vo. In juli 2019 en mei 2020 heeft minister Slob maatregelen aangekondigd naar aanleiding van dit advies. Onlangs heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. Hij doet dit aan de hand van viert…

Lees meer

CBS ontwikkelt nieuwe indicator onderwijsachterstanden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe onderwijsachterstandsindicator voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze indicator kan in de toekomst worden gebruikt om de extra middelen die beschikbaar zijn voor het verminderen van onderwijsachterstanden (regeling Leerplusarrangement vo), te verdelen over de vo-scholen. Het ministerie van OCW moet nog wel een definitieve keuze maken…

Lees meer

Tarieven en rekentool vereenvoudiging bekostiging geactualiseerd

Het ministerie van OCW heeft de informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging geactualiseerd. De indicatieve tarieven voor de basisbekostiging zijn verhoogd en de rekentool is hierop aangepast. Met deze rekentool hebben scholen en besturen inzicht in de laatste stand van zaken. Ook zijn de indicatieve bedragen voor de aanvullende regelingen voor geïsoleerde en brede…

Lees meer

Subsidie aanvragen voor projecten maatschappelijke diensttijd

Voor onder meer scholen is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van demaatschappelijke diensttijd  (MDT). De nieuwe aanvraagtermijn loopt tot 25 mei 2021, maar het voornemen een aanvraag in te dienen moet al uiterlijk 30 april 2021 gemeld worden. De maatschappelijke diensttijd is er gekomen om jongeren in…

Lees meer