De ministers Van Engelshoven en Slob schreven in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het in 2018 in gang gezette actieplan Sterk Beroepsonderwijs. Dit plan richt zich op het vmbo, het mbo, de samenwerking tussen deze scholen en hun samenwerking met het bedrijfsleven. Het plan kent drie actielijnen: Samen staan we…

Lees meer

In 2019 is bepaald dat in de wet wordt opgenomen dat het praktijkonderwijs in samenwerking met het mbo een entreeopleiding kan aanbieden. De ministers Slob en Van Engelshoven informeerden de Tweede Kamer onlangs over de stand van zaken met betrekking tot de wettelijke uitwerking en de te zetten vervolgstappen.

Lees meer

Eerder dit jaar schreven we al veelvuldig over de vereenvoudiging bekostiging in het vo. Het kabinet wil per 1 januari 2022 de toekenning van de basisbekostiging van het Rijk aan het vo makkelijker maken. De vereenvoudiging betreft de basisbekostiging door OCW/DUO aan de scholen en houdt in dat er van de huidige 40 parameters voor de berekening van de…

Lees meer

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait? Een vraag die veelvuldig gesteld wordt bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Het is een vraag die (beter) valt te beantwoorden met  behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon. Het model is ontwikkeld door Gert Munters, een…

Lees meer

In de rubriek Algemeen in deze Infinite Update schreven we over het vervallen per 31 december 2020 van de uitzonderingsbepaling rondom de vaste reiskostenvergoeding. Het vervallen van de uitzonderingsbepaling heeft ook gevolgen voor een tussen de VO-raad en de Belangdienst jaarlijks af te spreken uitruilregeling. De VO-raad en de Belastingdienst hebben in voorgaande jaren een…

Lees meer

Het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging  van de bekostiging VO is door de Eerste Kamer aanvaard. Daarmee is de wet een feit en zal de vereenvoudiging per 1 januari 2022 worden ingevoerd. De wijzigingen in het bekostigingssysteem van het voortgezet onderwijs hebben de steun van de VO-raad. Ook de regeling betreffende extra bekostiging van geïsoleerde scholen…

Lees meer

De Regeling Prestatiebox vo 2020 is aangepast. Het bedrag 2020 per leerling stijgt van € 330,50 naar € 341,00, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2019. De VO-raad meldt in een aanvullend bericht dat over de middelen die zijn gekoppeld aan nog niet…

Lees meer

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait? Die vraag valt (beter) te beantwoorden met  behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon. Het model is ontwikkeld door Gert Munters, een samenwerkingspartner van Infinite Financieel, en Jan Looise, senior adviseur bij Infinite Financieel. Het model is…

Lees meer

Voion heeft het rapport verzuimcijfers VO 2019 gepubliceerd. Na drie achtereenvolgende jaren van lichte stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 met 5,6% gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald met 0,1% ten opzichte…

Lees meer

De VO-raad heeft belangrijke cijfers over het voortgezet onderwijs gebundeld en in beeld gebracht op de pagina ‘VO in cijfers’. Eerder waren al veel cijfers te vinden op de website van de VO-raad, maar het is voor het eerst dat de informatie overzichtelijk op één plek is verzameld en weergegeven in grafieken. De cijfersite bevat…

Lees meer