Onderwijs 2030

Finance Festival - 23 juni 2022

Onderwijs 2030

Finance Festival - 23 juni 2022

Toekomstbestendige bedrijfsvoering in 1 dag!

Toekomstbestendige bedrijfsvoering in 1 dag!

Fijn dat we u 23 juni op ons Finance Festival mogen ontvangen! Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor de workshops. U heeft de keuze uit 14 verschillende workshops, welke hieronder in de verschillende blokken staan beschreven. Onderaan de pagina kunt u uw keuze opgeven. Graag alle 4 de opties invullen, waarbij wij ervanuit gaan dat optie 1 uw eerste keuze is. Wij proberen bezoekers zoveel mogelijk in te delen bij de workshops van hun eerste en tweede keuze.

Bedrijfsvoering als integrale verantwoordelijkheid van toezichthouders, bestuurders én professionals

Door: Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de public controllers opleidingen van het Zijlstra Center van de VU Amsterdam

Bedrijfsvoering als integrale verantwoordelijkheid van toezichthouders, bestuurders én professionals

Door de toenemende professionalisering van de bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties, wordt de bedrijfsvoering in toenemende mate als zelfstandige verantwoordelijkheid gezien. Expertises op het bestuurskantoor zijn verdeeld en apart belegd. Hoe zit het met de verschillende groepen die actief zijn rond bedrijfsvoeringsvraagstukken? Wie pakt welke rol daarbij, en hoe ontwikkelt zich dat door? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze workshop, welke we o.a. aan de hand van het three-lines-of-defence model verkennen.

Data: de basis voor beleid, grip, sturing en verantwoording

Door: Fons Dingelstad, directeur Kennis bij het ministerie van OCW

Data: de basis voor beleid, grip, sturing en verantwoording

Als onderwijs hebben we op dit moment nog onvoldoende stabiele, kwalitatieve en continue data om het goede gesprek met de noodzakelijke nuances te kunnen voeren over de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling daarvan. Er is meer mogelijk, onder meer door nieuwe technologieën. Fons Dingelstad geeft een Tour d’horizon en gaat in gesprek over data in onderwijsland en neemt daarbij de in april 2022 verschenen Staat van het Onderwijs mee.

Onder één dak: de uitdagingen van de bedrijfsvoering van organisaties voor onderwijs én opvang

Door: Carolien van der Velden, ambassadeur van Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK)

Onder één dak: de uitdagingen van de bedrijfsvoering van organisaties voor onderwijs én opvang

Kinderopvang en primair onderwijs werken intensief samen om een aanbod te realiseren voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Bij deze intensieve samenwerking komen ook allerlei bedrijfsvoeringsvraagstukken kijken. Waar liggen de verantwoordelijkheden in de driehoek gemeente – schoolbestuur – kinderopvang als je kijkt naar de realisatie van een IKC (o.a. huisvesting, personeel en financiën)? Welke juridische/fiscale en financiële aspecten zijn van belang bij IKC-vorming? Hoe zorg je ervoor dat een IKC-concept zakelijk goed georganiseerd is? Deze vragen staan centraal in deze workshop.

Onderwijshuisvesting: sturen op kwaliteit, of toch op geld?

Door: Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting voor SPO Utrecht (openbaar basisonderwijs)

Onderwijshuisvesting: sturen op kwaliteit, of toch op geld?

Kwalitatief goede huisvesting bevordert goed onderwijs. Waarom is het bouwbudget dan toch vaak leidend bij ver-/nieuwbouw? Rob van der Westen keert het om: ga uit van de benodigde kwaliteit en werk met business cases. Dat biedt de beste garantie op verantwoorde investeringen in onderwijshuisvesting.

Leren van andere sectoren en organisaties: van Financial Control via Business Control naar Concern Control

Door: Ron Schuurmans, Organisatie Controller bij de stichting Dudok Wonen

Leren van andere sectoren en organisaties: van Financial Control via Business Control naar Concern Control

Van oudsher is de financiële kolom gefocust op het leveren van financiële cijfers met als doel controle te kunnen bewerkstelligen. Business control gaat verder dan dat en richt zich meer op het grotere plaatje: wat is de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. In de workshop wordt uit de doeken gedaan hoe Concern Control binnen de stichting Dudok Wonen (woningcorporatie) is ingericht. Hierbij komen onderwerpen als de rol van de (concern) controller, het samenspel in het three lines of defence model, de inrichting van de governance en het belang van soft controls aan bod.

Kansengelijkheid in het perspectief van het pamflet ‘De toekomst van het onderwijs’

Door: Marc Mittelmeijer, voorzitter College van Bestuur CVO Rotterdam en mede-auteur van het pamflet

Kansengelijkheid in het perspectief van het pamflet ‘De toekomst van het onderwijs’

In deze workshop staat de vraag centraal hoe verschillende actoren binnen onderwijsbesturen (zoals bestuurders, toezichthouders, managers, stafmedewerkers en docenten) ieder vanuit haar of zijn eigen rol kan werken aan kansengelijkheid. Zodat de kansenongelijkheid afneemt. Marc Mittelmeijer neemt u mee in de manier waarop kansengelijkheid vorm kan krijgen vanuit theorie en aan de hand van praktische voorbeelden. Zowel de opdrachten in het primair proces als in de bedrijfsvoering komen aan de orde, en met name de samenhang daartussen. De workshop neemt u mee in de analyses, inzichten en voorstellen die gedaan worden in het pamflet ‘De toekomst van het onderwijs’. En biedt u handvatten om concreet in uw eigen organisatie aan de slag te gaan.

Kansen en risico’s voor hoogwaardig digitaal onderwijs

Door: Linda Kool, onderzoekscoördinator Rathenau Instituut

Kansen en risico’s voor hoogwaardig digitaal onderwijs

De verwachtingen rond digitalisering van het onderwijs zijn hooggespannen. Wat betekenen nieuwe technologieën voor hoe wij samen leren en werken? We gaan in op de rol van Big Tech, digitale infrastructuur en datagebruik. Er liggen kansen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar ook risico’s voor de keuzevrijheid van scholen en privacybescherming van leerlingen. Welke spelregels zijn nodig?

Strategisch HRM bij krimp en fusie

Door: Steven van Nispen, lid College van Bestuur stichting VO Zeeuws-Vlaanderen

Strategisch HRM bij krimp en fusie

Scholen die met (stevige) krimp hebben te maken, krijgen een flinke uitdaging bij het managen van de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel. Het ontwikkelen van strategisch HRM is dan heel belangrijk. Hoe geef je dat inhoud en vorm in een situatie van verregaande samenwerking of fusie?

Help! Ik moet als toezichthouder de doelmatigheid bewaken! Maar hoe doe ik dat?

Door: Jos Verkroost oud inspecteur Rekenschap van de Inspectie van het Onderwijs

Help! Ik moet als toezichthouder de doelmatigheid bewaken! Maar hoe doe ik dat?

Deze workshop gaat om te beginnen in op het begrip doelmatigheid. Wat is de historie in het onderwijs er eigenlijk van? En wat houdt het in?  Daar wordt veel (on)zin over verkondigd. Waar draait het werkelijk om? En hoe kunnen onderwijsorganisaties daar vorm aan geven? Welke richting geeft het nieuwe inspectiekader aan dit thema? Hoe zit het met de eisen vanuit de wet? Deze workshop biedt u concrete handvatten om in uw organisatie het gesprek over doelmatigheid beter handen en voeten te geven. Waar moet u naar kijken, hoe verzamelt u informatie en voert u intern het gesprek over de maatschappelijke resultaten die uw organisatie moet en wil bereiken, de resultaten die uw scholen realiseren?

Hoe blockchain-technology bedrijfsvoeringsprocessen in de sectoren onderwijs en opvang gaat veranderen en verbeteren

Door: Sven Markus, Partner en instructeur bij FlowChain Academy

Hoe blockchain-technology bedrijfsvoeringsprocessen in de sectoren onderwijs en opvang gaat veranderen en verbeteren

Om te beginnen maakt u in deze workshop kennis met het begrip blockchain. Wat is blockchain en wat heeft het ons tot op heden gebracht? Dit bespreken we aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden van blockchain toepassingen bij uiteenlopende bedrijven. Vervolgens zullen we in een interactieve sessie achterhalen wat we in de toekomst van blockchain kunnen gaan verwachten. Is het een hype of noodzakelijk kwaad? Of (veel) meer? En op welke wijze is deze technologie toe te passen in belangrijke administratieve processen in onderwijs en opvang zoals kind- en leerlingenadministratie, financiële administratie en personeels- en salarisadministratie? Dit alles komt tijdens deze workshop aan bod.

Risicobeheersing, of no risk no fun?

Door: Robert ’t Hart, docent strategisch risicomanagement aan o.a. de Universiteit Twente en de VU

Risicobeheersing, of no risk no fun?

Zonder risico’s komt onderwijs niet vooruit en gelukkig beheersen we de meeste risico’s goed. Maar durven we nog risico’s te nemen of zijn we bang geworden? Daarom gaan we in deze workshop in op de risk appetite binnen het onderwijs. Immers, risico nemen is soms inherent aan het verzilveren van kansen. Oftewel: no risk no fun. We brengen de volwassenheid van je organisatie in kaart en geven praktijk voorbeelden en handvatten voor je eigen organisatie.

Beter verantwoorden met de Verantwoordingsscan

Door: Cor van Montfort, onderzoeker VU en Tilburg University en lid van de Onderwijsraad

Beter verantwoorden met de Verantwoordingsscan

Hoe kunnen bestuurder en controller leren door verantwoorden? Daar is onderzoek naar gedaan en de uitkomsten bieden goede aangrijpingspunten. Deelnemers vullen ter plekke de verantwoordingsscan in en gaan met de onderzoeker/ontwikkelaar en een ervaringsdeskundige in gesprek.

Planning & Control: feestje of verplicht nummer?

Door: Monica van der Hoff, eigenaar/bestuurder van Infinite Financieel

Planning & Control: feestje of verplicht nummer?

De Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus) is essentieel om het bestuur in staat te stellen relevante keuzes goed geïnformeerd en tijdig te maken. En om de Raad van Toezicht daarop zinvol toezicht uit te laten oefenen. Functioneert de cyclus niet of onvoldoende, dan wordt de organisatie regelmatig verrast of overvallen door onverwachte resultaten, verdwijnt het vertrouwen en ontstaat de verleiding langs informele lijnen te gaan sturen. De P&C-cyclus kan ervaren worden als een verplicht nummer, zonder toegevoegde waarde. Hoe zorg je dat de cyclus waardevol is en comfort biedt? Wat is de rol van de administratie, de controller en het bestuur? En wat is eigenlijk een goede P&C-cyclus, hoe beoordeel je dat? In de workshop wordt op deze vragen ingegaan, worden handvatten gegeven en worden praktijkervaringen gedeeld.

De toenemende juridisering vraagt om actie van organisaties in onderwijs en opvang

Door: mr. Bart Jeroen Boiten, advocaat en partner bij Capra Advocaten Zwolle en mr. Jacobien Frederix-Gianotten, advocaat en partner bij Capra advocaten Den Haag

De toenemende juridisering vraagt om actie van organisaties in onderwijs en opvang

Onder het motto ‘goede bedrijfsvoering is ook: tijdige inzet van juridische kennis…’ geeft deze workshop inzicht in de manier waarop juridische vraagstukken in toenemende mate aandacht vragen van bestuurders, managers en stafmedewerkers in de sectoren onderwijs en opvang. Het gaat om vraagstukken rondom leerlingen, ouders en medewerkers.

Deze workshop toont deze trend aan de hand van aan praktijkvoorbeelden. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe u daar binnen uw organisatie het best mee om kan gaan.

Inschrijfformulier workshops 23 juni 2022

Inschrijfformulier workshops 23 juni 2022
Wij doen ons uiterste best uw eerste en tweede keuze te honoreren.