Financieel management

Hoe ver bent u?
Onderwijsorganisaties kunnen vier fasen van financieel management doorlopen.
Fase 1: de financiële registratie staat centraal (administratie).
Fase 2: de financiële beheersing op jaarbasis staat centraal (éénjarig financial control).
Fase 3: de meerjarige financiële beheersing staat centraal (meerjarig financial control).
Fase 4: de realisatie van de organisatiedoelstellingen staat centraal (management control).
Organisaties in fase 4 profiteren van de kansen en mogelijkheid die lumpsum biedt, omdat ze een daadwerkelijke koppeling tussen de doelstellingen van de organisatie en de inzet van de middelen realiseren.

Allocatiemodel: elke euro bewust inzetten
Ons allocatiemodel is een denk- en rekenmodel in één. Gebruikers worden zich bewust van aannames en automatismen achter de huidige inzet van de middelen en  werken toe naar een beleidsrijke, bewuste aanwending van middelen, gekoppeld aan gewenste doelen en opbrengsten van de onderwijsorganisatie. Bewuste aanwending van middelen leidt tot het hanteren van andere verdeelcriteria dan de bekostigingsmodellen van de overheid. Het model helpt u echte keuzes te maken bij de inzet van uw middelen. Keuzes die voortvloeien uit uw (strategische) beleidsplannen. Het model helpt u te formuleren welke activiteiten gezamenlijk bovenschools worden uitgevoerd, op grond van welke criteria formatie aan de scholen wordt toebedeeld, welke werkzaamheden in het stafbureau worden uitgevoerd en welke werkzaamheden op de scholen. Alles keuzes worden doorgerekend en afgezet tegen de totale inkomsten van de organisatie, in meerjarenperspectief. Wilt u ook transparant en werkelijk beleidsrijk gaan begroten, neem dan contact met ons op.

Heeft u FRE wel écht afgeschaft?
Tot 2006 stond de FRE (formatierekeneenheid) centraal in de personele bekostiging en uitgaven van het PO. Hoewel het schot tussen personele en materiële inkomsten en uitgaven inmiddels is verdwenen, zijn veel begrotingen nog op de oude leest geschoeid. En uw bestuursformatieplan dateert dat qua opzet en procedure ook nog uit het FRE tijdperk? Voor diverse klanten ontwikkelden wij een begroting met een geïntegreerd formatieplan, dat de organisatie in staat stelt om integraal en op één moment besluitvorming te plegen over de inzet van alle middelen. Wilt u meer weten?

Managementinformatie
Een berg cijfers wordt vaak managementinformatie genoemd. Da’s niet waar. Om cijfers tot betekenisvolle sturingsinformatie te laten uitgroeien is vaak bewerking of analyse nodig. Zo ontstaat managementinformatie (MI):
(Bewerkte) gegevens over geleverde prestaties (resultaat en proces) die de leiding nodig heeft
a. voor de besturing en beheersing van de organisatie,
b. om verantwoording over haar functioneren af te leggen.
Cijfers dus die iets zeggen over de realisatie van door u geformuleerde doelstellingen, toegankelijk gepresenteerd. MI is dus niet vooral ICT of iets wat het administratiekantoor voor uw definieert.
Infinite Financieel is ook uw partner als u tot betekenisvolle managementinformatie wilt komen, als u uw proces van financieel management wilt verbeteren, een meerjarenbegroting wilt laten opstellen of doorrekenen of verschillen tussen uw begroting en gerealiseerde cijfers wilt laten analyseren.
Wilt u meer weten?

Rekenmodel SWV Passend onderwijs PO en VO
Speciaal voor SWV Passend onderwijs PO en VO ontwikkelden wij een rekenmodel dat inzicht geeft in de toekomstige inkomsten en de effecten van de verevening, inclusief de overgangsmaatregelen. Bekijk de pagina wat we kunnen betekenen voor samenwerkingsverbanden.

Neem met ons contact op als u uw regio wilt laten becijferen.

Rijk of arm?
Infinite Financieel analyseert uw vermogenspositie, becijfert het vermogen dat aanwezig moet zijn voor de aanschaf van materiële vaste activa en als weerstandvermogen en concludeert of er vrij besteedbaar vermogen is. Vermogen waarmee u uw organisatie op een hoger plan kunt tillen.