Financiële Staat van het Onderwijs 2017 verschenen – 3 december 2018

2018-12-03

De ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ is verschenen. Hierin analyseert de Inspectie van het Onderwijs de financiële positie van onderwijsbesturen op basis van hun jaarrekeningen 2017. Minister Slob heeft een reactie gegeven op het rapport van de inspectie.
De onderwijsbesturen in Nederland staan er in financieel opzicht goed voor. De positie is ook beter dan door de besturen zelf voorspeld in hun continuïteitsparagraaf. Omdat de reserves blijven oplopen stelt de minister de vraag of de reserves nog wel in verhouding staan tot de reële risico’s. De minister is van mening dat schoolbesturen te terughoudend begroten. Ze onderschatten structureel hun baten. De inspectie zal in 2019 onderzoek doen naar de wijze van begroten van onderwijsbesturen en hun reserves.

Uitgebreid wordt stilgestaan bij de reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierover is ook een apart verkennend onderzoek verschenen, ‘Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs’. De omvang van de reserves nam ook in 2017 weer toe, zij het minder hard dan voorheen. De gemiddelde liquiditeit en solvabiliteit bij de samenwerkingsverbanden zijn groter dan bij de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De minister noemt dit verbazingwekkend, aangezien de samenwerkingsverbanden ten opzichte van schoolbesturen relatief weinig risico lopen en vrijwel geen langlopende verplichtingen hoeven aan te gaan. Hij zal zelf in de komende tijd in verschillende regio’s in het land het gesprek hierover gaan voeren.

Ook komt er een onderzoek naar de controlelast binnen de onderwijsbesturen in het funderend onderwijs als gevolg van accountantswerkzaamheden.
Lees de Financiële Staat van het Onderwijs 2017, de reactie van de minister en het verkennend onderzoek naar de besteding van de middelen voor passend onderwijs’:

lees meer