Kabinet investeert extra in het funderend onderwijs

2019-11-05

AOb/FNV, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW hebben afspraken gemaakt over een extra investering in het funderend onderwijs. De afspraken en de inzet van de middelen richten zich op het aanpakken van het lerarentekort. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Voor 2020 en 2021 hebben genoemde partijen afspraken gemaakt om meer mensen op te leiden en te behouden voor het funderend onderwijs en te zorgen dat leraren zich ontwikkelen en goed begeleid worden. De totale investering in het funderend onderwijs bedraagt € 460 miljoen.
Het plan bevat de volgende elementen:

  • Voor investeringen in het primair en voortgezet onderwijs komt er € 300 miljoen extra beschikbaar in 2019. Via een bedrag per leerling wordt er voor zowel po als vo € 150 miljoen beschikbaar gesteld. De besteding van het geld in het primair onderwijs wordt meegenomen in de gesprekken tussen de sociale partners over de arbeidsvoorwaarden in de lopende cao onderhandelingen. In het voortgezet onderwijs is het de bedoeling dat dit geld de komende twee jaren wordt uitgegeven ter verlichting van het lerarentekort en de werkdruk.
  • Het kabinet zorgt ervoor dat € 97 miljoen van de werkdrukmiddelen uit het Regeerakkoord versneld beschikbaar komt voor scholen in het primair onderwijs. Dit bedrag is voor de aanpak van werkdruk. De keuze voor de inzet van deze middelen vindt op schoolniveau plaats.
  • Er komt € 16,5 miljoen beschikbaar om de salarissen van docenten die les geven in de diplomagerichte stroom van het voortgezet speciaal onderwijs te verhogen.
  • Het budget voor de regeling zij-instroom (voor po, vo en mbo) wordt opgehoogd met € 14,2 miljoen in 2019.
  • Er wordt € 10,6 miljoen geïnvesteerd in samen opleiden.
  • Er wordt de komende twee jaar € 21,2 miljoen vrijgemaakt voor individuele scholingsrechten in het primair onderwijs. Zo is het ook in het voortgezet onderwijs geregeld.

De bedragen die op 2019 betrekking hebben zullen in december 2019 aan de schoolbesturen worden uitbetaald. In de brief van de minister over dit onderwerp wordt geconstateerd dat dit betekent dat de reserves van de onderwijsbesturen ultimo 2019 zullen stijgen.