Begrotingsmodellen 6.0 (2019) beschikbaar

2018-10-02

Onze meerjarenbegrotingsmodellen, versie 6.0, voor samenwerkingsverbanden po en vo zijn beschikbaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er geen ontwikkelingen die vragen om een fundamentele wijziging van de modellen. Wel bevatten de modellen de meest actuele – aanzienlijk verhoogde – tarieven, is het aantal te begroten jaren uitgebreid en is er in het vo-model een kleine aanpassing gedaan in het invoerblad Leerlingen.
Tussentijds brengen we nieuwe versies uit bij het bekend worden van nieuwe bekostigingstarieven. Bij veranderingen in de bekostiging (bijvoorbeeld in het vo voor lwoo) zal ook een aangepaste versie beschikbaar worden gesteld.
lees meer