(Meerjaren)begrotingsmodellen samenwerkingsverbanden po en vo zijn verschenen

2019-09-25

Sinds 2013 ontwikkelt Infinite Financieel begrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Deze week verschenen de versies 7.0, de modellen waarmee de begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenbegroting gemaakt kan worden. In dit bericht leest u over de achtergronden van het model en krijgt u enkele praktische tips, handig om te weten als u met een model aan de slag gaat.

Het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad heeft Infinite Financieel gevraagd deze modellen weer te ontwikkelen. Aanvankelijk was het Steunpunt een activiteit van de VO-raad. Sinds 2018 is het Steunpunt ook werkzaam namens de PO-Raad. Dankzij een subsidie van het Steunpunt zijn de begrotingsmodellen vo én po gratis beschikbaar voor de samenwerkingsverbanden. Voor de samenwerkingsverbanden po is dit het eerste jaar het geval. Deze samenwerkingsverbanden kunnen het model dus vanaf heden ook gratis downloaden.

De begrotingsmodellen faciliteren een programmatische opbouw van de begroting. Hiermee wordt bedoeld dat het model een samenwerkingsverband in staat stelt in de begroting een transparante koppeling aan te brengen tussen het inhoudelijke beleid en de beschikbare middelen. Daarnaast biedt het model ook de mogelijkheid om de begroting te presenteren gebaseerd op de in de onderwijssector gebruikelijke indeling (personele lasten, afschrijvingen, huisvestingslasten, overige lasten). Een bij het model beschikbare uitvoerige handleiding gaat uitgebreid in op dit soort aspecten en bevat daarnaast tal van praktische aanwijzingen.

In versie 7.0. van de modellen zijn de tot op heden verschenen bekostigingscirculaires verwerkt. Naar verwachting verschijnt binnen enkele weken de Regeling personele bekostiging 2019-2020 (versie twee, najaar 2019; zie ook een bericht elders in deze editie van Infinite Update). Deze regeling zal naar verwachting een positief effect hebben op de baten van de samenwerkingsverbanden. Deze cijfers worden verwerkt in versie 7.1. van de modellen. Als er nog geen grote druk staat op uw begrotingsproces, kunt u overwegen nog even te wachten en straks met versie 7.1. aan de slag te gaan.