Ministers: balans tussen autonomie en verantwoording is niet goed – 15 oktober 2018

2018-10-15

Besturen in het onderwijs worden verplicht openheid te geven over wat ze precies met het geld van de overheid doen. Dit schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.
Hun brief is een reactie op het advies ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’ van de Onderwijsraad. De belangrijkste conclusie van zowel de Onderwijsraad als van de bewindslieden is dat de verantwoording door onderwijsbesturen beter moet. Zij moeten bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoeveel geld de individuele scholen krijgen en hoeveel geld aan reserves wordt toegevoegd. Voor schoolleiders, ouders, medezeggenschapsraden en leraren moet duidelijk zijn hoe het schoolbestuur de gelden inzet. Meer openheid moet er toe leiden dat er maatschappelijk en politiek draagvlak blijft voor de financiële en inhoudelijke autonomie (lumpsum) van onderwijsbesturen. De bewindslieden noemen deze autonomie de kracht van ons onderwijsstelsel. Tegelijkertijd constateren zij dat de balans tussen autonomie en verantwoording op dit moment niet goed is. In de brief wordt toegelicht hoe de informatiepositie van alle belanghebbenden rondom het onderwijs verbeterd moet worden. In verband hiermee komen er zo snel mogelijk inzichtelijke vergelijkbare en openbare benchmarks waarin verplicht de relevante informatie beschikbaar komt op school- en bestuursniveau. Op langere termijn worden ook inhoudelijke indicatoren aan de benchmarks toegevoegd. Dit wordt gezien als een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een onderwijssector waarbinnen benchlearning vanzelfsprekend is.
De bewindslieden verwachten dat dit voor een deel van de onderwijsbesturen ook een cultuurverandering zal vragen. Alle onderwijsbesturen zullen de wil moeten hebben het gesprek over te maken keuzes met de direct belanghebbenden te vo eren. De bewindslieden zullen dit waar nodig ondersteunen met maatregelen, ook in de structuur van medezeggenschap en intern toezicht rond besturen.
Lees de brief van de bewindslieden
Lees ons eerdere bericht over het rapport van de Onderwijsraad