1 februari is cruciale datum voor instandhouding bepaalde basisscholen

Door Anouk van Miltenburg | 14 jan 2021

De Wet primair onderwijs kent 1 februari als belangrijke cruciale datum in bepalingen over de instandhouding van basisscholen. Een pagina op de website van DUO vat de belangrijkste aandachtspunten samen. Als de school drie jaar achtereen minder leerlingen telde dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding…

Wat verandert er in 2021?

Door Anouk van Miltenburg | 30 dec 2020

2021 brengt een aantal veranderingen in wet- en regelgeving.In een overzicht noemt het ministerie van OCW er een aantal. Ook de PO-Raad en de VO-raad publiceerden overzichten van veranderingen. We vatten de overzichten voor u samen. Algemeen Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen – De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt in werking. Met…

Vergoedingsbedragen kinderopvang 2021 bekend

Door Anouk van Miltenburg | 23 dec 2020

De nieuwe vergoedingsbedragen voor gebroken diensten (artikel 6.10 in de cao), reiskosten woon-werkverkeer (artikel 6.5 in de cao, uitgewerkt in bijlage 6) en dienstreizen (artikel 6.6 in de cao, uitgewerkt in bijlage 6) voor de kinderopvangsector zijn bekend. De bedragen zijn per 1 januari 2021 aangepast aan de prijsstijging over de periode oktober 2019 tot…

Het ondersteuningsplan moet concreet zijn

Door Anouk van Miltenburg | 22 dec 2020

In december 2020 heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap Scholen een belangrijke uitspraak gedaan over de inhoud van het Ondersteuningsplan (OP). Het geschil speelde tussen een Ondersteuningsplanraad (OPR) en een samenwerkingsverband. De commissie kwam tot de conclusie dat de OPR terecht instemming onthield aan het plan, omdat in het plan ‘slechts zeer algemene…

Problemen rondom residentiële plaatsingen worden in 2021 aangepakt

Door Anouk van Miltenburg | 21 dec 2020

Minister Slob heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij najaar 2021 komt met voorstellen om de problemen rond residentiële plaatsingen op te lossen. De schijft hij in zijn brief ‘Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs’. Gemiddeld zijn er in Nederland ongeveer 4.000 kinderen en jongeren geplaatst in een open instelling voor jeugdhulp. Het onderwijs dat…

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid

Door Anouk van Miltenburg | 18 dec 2020

Minister Slob liet onderzoek doen naar het toelatingsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs. Hij ontving onlangs het rapport ‘Alle scholen toegankelijk: een open deur?’. Het rapport stuurde hij samen met een brief naar de Tweede Kamer. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, een analyse van schoolgidsen, interviews met sleutelinformanten, ouders en scholen en enquêtes onder…

Kinderopvang levert belangrijke bijdrage aan verbetertraject kinderopvangtoeslag

Door Anouk van Miltenburg | 18 dec 2020

Staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in december 2020 uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen in de sector kinderopvang. In zijn brief gaat hij onder meer in op de rol die de sector speelt in een programma om de dienstverlening rondom de kinderopvangtoeslag te verbeteren en het aantal hoge terugvorderingen…

Onderwijsinspectie positief over gemeentelijk toezicht op kinderopvang

Door Anouk van Miltenburg | 18 dec 2020

Gemeenten houden toezicht op de kinderopvangvoorzieningen. Kinderen moeten zich namelijk in een veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen als ze naar de kinderopvang of een gastouder gaan. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt vervolgens jaarlijks hoe gemeenten hun wettelijke taken rond toezicht en handhaving in de kinderopvang uitvoeren. Onlangs is het inspectierapport over 2019 verschenen.…

Voortgangsrapportage Sterk beroepsonderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 18 dec 2020

De ministers Van Engelshoven en Slob schreven in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het in 2018 in gang gezette actieplan Sterk Beroepsonderwijs. Dit plan richt zich op het vmbo, het mbo, de samenwerking tussen deze scholen en hun samenwerking met het bedrijfsleven. Het plan kent drie actielijnen: Samen staan we…

Definitief Onderwijsaccountantsprotocol 2020 gepubliceerd

Door Anouk van Miltenburg | 18 dec 2020

Het definitieve onderwijsaccountantsprotocol 2020 is gepubliceerd. Het accountantsprotocol wordt door de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld en gepubliceerd. Het is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens…

Aanmelden voor de Infinite Update: