Nieuwe cao Kinderopvang algemeen verbindend verklaard

Door Anouk van Miltenburg | 24 jul 2020

De cao Kinderopvang 2020-2021 is algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Wouter Koolmees. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant. De cao-afspraken zijn nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers in kinderopvang, voor de resterende looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Hoewel een groot deel…

Ton van Iwaarden verruilt Infinite Financieel voor twee schoolbesturen primair onderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 23 jul 2020

Per 1 augustus 2020 verlaat Ton van Iwaarden Infinite Financieel. Ruim 5,5 jaar lang heeft Ton vanuit Infinite Financieel als (interim)-controller en consultant bij veel schoolbesturen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘in control’ zijn en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook door zijn collega’s werd Ton gewaardeerd om zijn kennis van onder meer jaarverslaggeving…

Een tussenstap op weg naar een nieuwe verdeelmodel voor lwoo en pro

Door Anouk van Miltenburg | 23 jul 2020

Het huidige model voor bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo (swv) voor het financieren van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is gebaseerd op het aandeel pro- en lwoo leerlingen in het betreffende swv op 1 oktober 2012. Deze verdeelsystematiek ziet het ministerie van OCW niet als toekomstbestending. Het budget zal dus volgens een…

Forse stijging pensioenpremies verwacht

Door Anouk van Miltenburg | 21 jul 2020

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. 

Begrotingsmodellen vanaf 2021 rechtstreeks aanschaffen

Door Anouk van Miltenburg | 16 jul 2020

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad heeft onlangs laten weten dat men op 31 december 2020 de subsidiëring van de begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden beëindigt. De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates van de begrotingsmodellen van (onder meer) Infinite…

Infinite Update – 16 juli 2020

Door Anouk van Miltenburg | 16 jul 2020

Deze laatste editie van Infinite Update voor de zomervakantie is door de medewerkers van Infinite Financieel weer met veel plezier voor uw samengesteld. U leest onder meer over de definitieve bekostiging 2019-2020 van het primair onderwijs, een belangrijke brief van de minister over onderwijshuisvesting en voorgestelde wijzigingen in de Wet medezeggenschap onderwijs (onder meer met…

Prijsbijstelling personele bekostiging po 2019-2020: + 2,603%

Door Anouk van Miltenburg | 16 jul 2020

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2019 -2020 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt. De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar…

Extra financiering voor scholen met nieuwkomersvoorziening of asielzoekersscholen

Door Anouk van Miltenburg | 15 jul 2020

Scholen met een nieuwkomersvoorziening of asielzoekersscholen kunnen een extra kwartaal financiering aanvragen vanwege de coronacrisis. Het gaat om een extra kwartaal financiering voor nieuwkomers die korter dan één jaar in Nederland zijn of tussen de één en twee jaar in Nederland zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen scholen extra financiering aanvragen als leerlingen…

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

Door Anouk van Miltenburg | 14 jul 2020

In april 2020 werd de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’ gepresenteerd. Het tweede deel is van deze regeling wordt thans actueel. Het eerste deel bestond uit een subsidie van € 50.000 voor planvorming inzake leerlingendaling. Deze kon tot 22 juni 2020 worden aangevraagd. Het tweede deel betreft een subsidie van maximaal € 700.000 per…

Infinite Financieel toont úw vermogenspositie

Door Anouk van Miltenburg | 14 jul 2020

In de vorige editie van Infinite Update schreven we over de nieuwe signaleringswaarden voor de vermogens van onderwijsbesturen. De Infinite Financieel adviseurs Linsey Perre en Iris Zeldenrijk maakten een factsheet waarop per onderwijsbestuur de consequenties van de nieuwe signaleringsgrenzen worden gepresenteerd op basis van jaarcijfers 2018. Het factsheet toont uw vermogen ten opzichte van de…

Aanmelden voor de Infinite Update: