Tweede versie Regeling personele bekostiging po 2019-2020 verschenen

2019-11-05

De tweede versie van de Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2019 -2020 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt.
In de regeling worden naast de lumpsumbedragen ook de bedragen voor het personeels- en arbeidsmarktbeleid vastgesteld. Tevens wordt het bijstellingspercentage van de correctiebedragen in het kader van de vereveningssystematiek ‘passend onderwijs’ in deze regeling vastgesteld.
De regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar; de personele bekostiging po vindt op schooljaarbasis plaats. De betreffende regeling verschijnt in principe altijd driemaal per schooljaar: vóór aanvang, na aanvang en na afloop van het betreffende schooljaar. In de verschillende versies worden onder meer ontwikkelingen in loon- en premiepeil verwerkt.
Onlangs is de derde en laatste versie van de regeling voor schooljaar 2018-2019 verschenen (zie ons bericht daarover in de Update van 25 september 2019). Op 20 maart 2019 verscheen de eerste versie van de Regeling voor schooljaar 2019-2020. Deze regeling meldde toen een aanpassing van de bekostigingsbedragen per 1 augustus 2019 voor de personeelslasten van leraren met 0,049%, voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding bleef het bekostigingsbedrag ongewijzigd. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedroeg 0,049%, dit alles ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018-2019.

In de nu verschenen tweede versie van de Regeling 2019-2020 luiden de percentages ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018-2019 als volgt: leraren +0,962%, oop en schoolleiding  + 0,911% en personeels- en arbeidsmarktbeleid + 0,962%. Het bedrag per leerling voor het verminderen van de werkdruk is ten opzichte van het schooljaar 2018-2019 verhoogd met € 66,73  naar € 225,00. Deze ophogingen zijn het gevolg van de verwerking van de kabinetsbijdrage voor 2019.

Ten opzichte van de eerdere berekening van de gemiddelde personeelslast voor 2019-2020 van maart 2019 is het bedrag voor leraren toegenomen met 2,554%. Voor schoolleiders en ondersteuners is de gemiddelde personeelslast ten opzichte van die eerdere berekening verhoogd met 2,534%.

Onze controllers/senior adviseurs Ton van Iwaarden en Frank Mullaart werken aan een korte notitie met aandachtspunten voor de verwerking van deze regeling in de begroting 2020. Omstreeks 12 november zal deze op onze website worden geplaatst.