Vermogenspositie en investeringsbeleid

De jaarrekening van veel organisaties bevat een algemene reserve van enkele miljoenen. De vraag komt dan aan de orde of er ruimte is om, op basis van voorgenomen beleid en voornemens, (extra) te investeren. Of is er geen ruimte, omdat de middelen achter de hand gehouden moeten worden voor toekomstige tegenvallers?

Infinite Financieel heeft een stramien ontwikkeld om de huidige financiële positie inzichtelijk te maken en te berekenen hoeveel reserve nodig is als weerstandvermogen en investeringen in materiële vaste activa. Heldere cijfers die de basis vormen voor besluitvorming over (extra) investeringen.