Planning & Control

De planning & controlcyclus (P&C-cyclus) is de ruggengraat van het bedrijfs- en beleidsmatig handelen binnen een organisatie. Een goede P&C-cyclus ondersteunt het bestuurlijke proces op een zodanige manier, dat de bestuurder en meestal ook de managers in staat worden gesteld om alle relevante keuzes goed geïnformeerd en tijdig te kunnen maken en dat de interne toezichthouder in staat wordt gesteld daarop adequaat toezicht uit te kunnen oefenen. Zowel de structuur van de P&C-cyclus als de P&C-documenten zelf sluiten daartoe aan op de visie, missie en vervolgens het strategisch beleid van de organisatie.
Een niet optimaal functionerende P&C-cyclus raakt die kern niet, waardoor het meer een 'verplicht nummer' wordt en de feitelijke sturing buiten de cyclus om plaatsvindt.

Het instrumentarium van de P&C-cyclus is dan ook bedoeld om te komen tot een situatie waarin:

a. de processen van de organisatie transparant zijn;
b. de organisatie doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt;
c. de informatievoorziening aan bestuur en management over uitvoering, inzet van middelen en werkprocessen, juist, volledig en tijdig plaatsvindt;
d. risico’s inzichtelijk en aanvaardbaar zijn.

Een situatie waarin de organisatie, kortom, “in control” is.

  • Monica van der Hoff, eigenaar en bestuurder van Infinite Financieel, schrijft in het artikel ‘De kwaliteit van de planning & controlcyclus’ over drie toetsstenen waaraan de kwaliteit van de cyclus afgemeten kan worden. 

    (Bundel 2019, pagina 7)

Audit van de planning en controlcyclus - een instrument van Infinite Financieel

Infinite Financieel heeft instrument beschikbaar om een audit uit te voeren op uw planning en controlcyclus.

Een audit is een stimulerende interventie aan de hand van een vooraf afgesproken meetlat of kijkwijze.

Het gaat bij auditing om:

  • infinite lemniscaat

    een geïnstitutionaliseerde vorm van kijken en gericht informatie vergaren,

  • infinite lemniscaat

    een kortdurende, goed voorbereide, systematische interventie waarin analyseren, evalueren, reflecteren en zo nodig confronteren centraal staan.

Dit geeft als resultaat dat het onderwijsbestuur zicht krijgt op ontwikkel- en verbeterpunten.

De audit start met een gesprek met de opdrachtgever, waarbij we bespreken wat volgens u (en ons) belangrijke criteria zijn voor een goede, betrouwbare planning en controlcyclus. We vragen vervolgens alle documenten op die in de P&C-cyclus een rol spelen op en beoordelen die. We brengen sterkten en zwakten in kaart. Daarnaast houden we enkele interviews met opstellers en gebruikers van de documenten/diensten.

In een rapportage brengen we u verslag uit van deze audit en beschrijven we de aanbevelingen.

audit-4190944_640