Gratis kinderopvang wordt twee jaar uitgesteld, kabinet bezuinigt voor het eerst in jaren – 26 april 2023

Door Lisenka Beijer | 16 mei 2023

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt twee jaar uitgesteld en gaat pas in 2027 in. Het lukt de sector niet om voldoende personeel te vinden als straks de vraag naar kinderopvang nog verder zal stijgen. Dat zal voor het kabinet waarschijnlijk ook leiden tot een veel te hoge prijs voor de…

Rapportage en kamerbrief IBO-onderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” – 18 april 2023

Door Lisenka Beijer | 16 mei 2023

Eind 2022 werd de rapportage van het IBO-onderzoek (IBO staat voor interdepartementaal beleidsonderzoek) “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” in het funderen onderwijs uitgebracht.Met brief van 18 april 2023 stuurde minister Wiersma deze rapportage naar de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister tevens zijn beleidsreactie. In zijn beleidsreactie onderschrijft de minister de hoofdlijnen van…

Kamerbrief over de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs – 30 maart 2023

Door Lisenka Beijer | 12 apr 2023

In de aanloop naar het Kamerdebat over passend onderwijs, dat op 5 april 2023 plaatsvond, zond de minister een brief over de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs. In de brief staat onder meer het onderstaande te lezen. Het Steunpunt Passend Onderwijs publiceerde op 6 april ook een korte samenvatting van het debat. En ook…

Voorlopers regionale samenwerking onderwijsarbeidsmarkt kunnen zich aanmelden – 28 maart 2023

Door Lisenka Beijer | 12 apr 2023

De bewindslieden van OCW hebben overeenstemming bereikt met de veldpartijen, waaronder sectorraden en vakorganisaties, over de verdere uitwerking van de regionale samenwerking in het kader van het lerarentekort. De afspraken focussen op de zogenaamde ‘voorlopers’, onderwijsregio’s die als een soort pilots van start willen gaan. Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich nu als…

Werkagenda route naar inclusief onderwijs 2035 – 17 maart 2023

Door Lisenka Beijer | 23 mrt 2023

Met brief van 17 maart 2023 heeft minister Wiersma de Tweede Kamer geïnformeerd over de contouren van de werkagenda inclusief onderwijs 2035 en over acties en maatregelen die daarmee samenhangen en het proces en de vervolgstappen. De nota presenteert zes actielijnen: – toerusten van school en personeel, – laagdrempelige hulp in en nabij de school,…

Minister Wiersma werkt visie op bevordering kansengelijkheid funderend onderwijs uit – 10 maart 2023

Door Lisenka Beijer | 23 mrt 2023

Met zijn kamerbrief d.d. 10 maart 2023 ontvouwt de minister aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn plannen op korte en op langere termijn om de kansengelijkheid binnen het funderend onderwijs te bevorderen. Hij kiest daarbij voor een vijftal terreinen: focus op de startpositie van jonge kinderen; garanderen van de basiskwaliteit van het onderwijs;…

Nieuwe CBS-cijfers over werkdruk, ziekteverzuim, vacaturegraad en tevredenheid in de kinderopvang (bron: Management Kinderopvang d.d. 12-02-2023)

Door Lisenka Beijer | 01 mrt 2023

Het CBS heeft nieuwe cijfers over werkdruk, tevredenheid met het werk, ziekteverzuim en vacaturegraad in de kinderopvang gepubliceerd. In het tweede kwartaal van 2022 vond circa 61 procent van de medewerkers in de branche de werkdruk (zeer) hoog. Dit is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019 begon te meten.Ook de tevredenheid met…

Meer duidelijkheid over verwerking kosten groot onderhoud – 8 februari 2023

Door Lisenka Beijer | 01 mrt 2023

Sinds 2018 speelt al de vraag hoe de kosten voor groot onderhoud correct (dat wil zeggen met inachtneming van de RJ-voorschriften) moeten worden verwerkt. De Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) heeft nu specifieke verslaggevingsvoorschriften voorgesteld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die geen gebouwen op de balans hebben staan. Het is de bedoeling…

Overzicht aan te leveren beleidsinformatie via XBRL – 25 januari 2023

Door Lisenka Beijer | 01 feb 2023

In onze vorige Update schreven wij over de verplichte rapportage inzake de voortgang banenafspraak via het beleidsportaal XBRL. Gezien de onduidelijkheid bij veel besturen welke beleidsinformatie via dat beleidsportal moet worden aangeleverd, heeft de PO-Raad bij het ministerie van OCW een overzicht hiervan opgevraagd. Hier kunt u een Excel bestand met dit overzicht downloaden.