Ton van Iwaarden verruilt Infinite Financieel voor twee schoolbesturen primair onderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 23 jul 2020

Per 1 augustus 2020 verlaat Ton van Iwaarden Infinite Financieel. Ruim 5,5 jaar lang heeft Ton vanuit Infinite Financieel als (interim)-controller en consultant bij veel schoolbesturen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘in control’ zijn en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook door zijn collega’s werd Ton gewaardeerd om zijn kennis van onder meer jaarverslaggeving…

Infinite Update – 16 juli 2020

Door Anouk van Miltenburg | 16 jul 2020

Deze laatste editie van Infinite Update voor de zomervakantie is door de medewerkers van Infinite Financieel weer met veel plezier voor uw samengesteld. U leest onder meer over de definitieve bekostiging 2019-2020 van het primair onderwijs, een belangrijke brief van de minister over onderwijshuisvesting en voorgestelde wijzigingen in de Wet medezeggenschap onderwijs (onder meer met…

Prijsbijstelling personele bekostiging po 2019-2020: + 2,603%

Door Anouk van Miltenburg | 16 jul 2020

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2019 -2020 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt. De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar…

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

Door Anouk van Miltenburg | 14 jul 2020

In april 2020 werd de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’ gepresenteerd. Het tweede deel is van deze regeling wordt thans actueel. Het eerste deel bestond uit een subsidie van € 50.000 voor planvorming inzake leerlingendaling. Deze kon tot 22 juni 2020 worden aangevraagd. Het tweede deel betreft een subsidie van maximaal € 700.000 per…

Infinite Financieel toont úw vermogenspositie

Door Anouk van Miltenburg | 14 jul 2020

In de vorige editie van Infinite Update schreven we over de nieuwe signaleringswaarden voor de vermogens van onderwijsbesturen. De Infinite Financieel adviseurs Linsey Perre en Iris Zeldenrijk maakten een factsheet waarop per onderwijsbestuur de consequenties van de nieuwe signaleringsgrenzen worden gepresenteerd op basis van jaarcijfers 2018. Het factsheet toont uw vermogen ten opzichte van de…

Waardering voor brief minister over onderwijshuisvesting

Door Anouk van Miltenburg | 09 jul 2020

Minister Slob heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de aanpak van knelpunten op het gebied van de huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In de brief kondigt de minister onder meer aan: gemeenten worden verplicht om een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen, renovatie wordt een volwaardig alternatief van…

Initiatiefwet vrijwillige ouderbijdrage een feit

Door Anouk van Miltenburg | 07 jul 2020

Beide kamers van het parlement hebben inmiddels ingestemd met de initiatiefwet over de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Ook worden in de wet uitzonderingen vastgelegd. Zo kunnen zogenaamde profielscholen die…

Tussenrapportage scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen

Door Anouk van Miltenburg | 06 jul 2020

Het kabinet gaf opdracht voor een scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK). Minister Koolmees van SZW heeft een tussenrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze tussenrapportage biedt een overzicht van de eerste inzichten uit de verkenning en gaat over de voorzieningen voor (ouders van) kinderen van 0 tot 12 jaar. De studie heeft betrekking op verlof, kinderopvang…

Doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo – mbo vraagt om actie in RIO en BRON

Door Anouk van Miltenburg | 03 jul 2020

Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk mogelijk om de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo vorm te geven. Deze mogelijkheid vloeit voort uit het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs) dat eind mei 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen.  Een doorlopende leerroute bestaat uit een vmbo-profiel en een daaraan verwant mbo-opleidingsdomein of kwalificatie (mbo…

Wijziging Wet medezeggenschap onderwijs open voor internetconsultatie

Door Anouk van Miltenburg | 02 jul 2020

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel waarmee de checks and balances rond het bestuur en de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs worden versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel: krijgt de medezeggenschapsraad in het…

Aanmelden voor de Infinite Update: