Lancering meerjarenbegrotingsmodel

Door Anouk van Miltenburg | 05 okt 2021

Deze week verschijnen onze (meerjaren)begrotingsmodellen 2022-2026. Ze worden geleverd aan de klanten die hierop een abonnement hebben genomen. Bijgeleverd wordt een handleiding en een rekentool waarmee een indicatie kan worden verkregen van de situatie vanaf 2023 als de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in werking is getreden. Deze vereenvoudiging raakt zowel de samenwerkingsverbanden po als vo,…

Een frisse blik op een vraagstuk bij uw bestuur of school? Schakel onze talentvolle trainees in!

Door Anouk van Miltenburg | 05 okt 2021

Vier onderwijsadviesbureaus, met expertise op uiteenlopende terreinen, organiseren sinds 2016 jaarlijks een traineeprogramma. Zo brengen B&T, Fenom, Infinite Financieel en PentaRho jonge academici in contact met het mooie vak van consultant in de onderwijssector. De trainees van 2021-2022 zijn Annet, Merel, Lotte, Zaza, Asri en Remco gestart met het traineeship. Onderdeel van het traineeship is…

Bent of kent u onze nieuwe collega?

Door Anouk van Miltenburg | 05 okt 2021

Vacature extern controller – financieel adviseur samenwerkingsverbanden passend onderwijs In verband met de uitbreiding van onze werkzaamheden voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben wij een vacature voor extern controller – financieel adviseur. In deze functie denk je op strategisch en tactisch niveau mee met het bestuur en de directie van het samenwerkingsverband. Je begeleidt de planning-…

Subsidie voor heterogene brugklassen om selectiemoment uit te stellen

Door Anouk van Miltenburg | 30 sep 2021

Scholen die een licentie hebben om een brugklas aan te bieden kunnen de meerjarige subsidie Heterogene brugklassen aanvragen. De aanvraag periode is 1 oktober tot en met 12 november 2021. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het doel van de subsidie heterogene brugklassen is middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat…

Ministers informeren Kamer over stand van zaken lerarentekort

Door Anouk van Miltenburg | 30 sep 2021

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers Slob en Van Engelshoven informatie gegeven over de stand van zaken ten aanzien van het lerarentekort. Tevens komen enkele onderwerpen ter sprake die hiermee verband houden. In de brief is onder meer te lezen: In het po is de werkdruk waarneembaar gedaald en is het…

Praktische informatie over de verantwoording van de NPO gelden

Door Anouk van Miltenburg | 30 sep 2021

Een aparte pagina op de website www.npo.onderwijs.nl geeft informatie over de verantwoording van de gelden. Er wordt onder meer ingegaan op de informatie die via het jaarverslag moet worden gedeeld en de informatie die via XBRL moet worden gedeeld. De PO-Raad heeft naar aanleiding van deze informatie ook een eigen handreiking over de verantwoording gemaakt

73% kinderopvangorganisaties kampt met (zeer) ernstig personeelstekort

Door Anouk van Miltenburg | 29 sep 2021

95 procent van de kinderopvangorganisaties kampt met moeilijk vervulbare vacatures. 73 procent geeft zelfs aan dat het personeelstekort bij hun organisatie ernstig tot zeer ernstig is; 33 procent van hen geeft aan dat de bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt. Dit blijkt uit een enquête door de Brancheorganisatie Kinderopvang onder 184 leden. Dit blijkt uit een…

Jaarlijks onderzoek gemiddelde groepsgrootte basisonderwijs, cijfers 2020

Door Anouk van Miltenburg | 29 sep 2021

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW cijfers over de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs en de leerling-leraar-ratio. Onlangs zijn de cijfers over 2020 gepubliceerd. Uit de rapportage blijkt onder meer het volgende. De in 2017 ingezette lichte daling van de groepsgrootte is doorbroken, er is nu weer sprake van een lichte stijging. De gemiddelde groepsgrootte…

Materiële bekostiging 2022: plus 3,01%

Door Anouk van Miltenburg | 29 sep 2021

Voor de laatste maal zijn bekostigingsbedragen materiële instandhouding gepubliceerd. Voor de laatste maal, omdat de bekostiging primair onderwijs per 1 januari 2023 wordt vereenvoudigd. Er is vanaf dat moment geen afzonderlijke bekostiging materieel en personeel meer. De bedragen voor 2022 stijgen met 3,01% ten opzichte van dit jaar. Deze stijging is gebaseerd op a. de…

Inspectie pleit voor passende wet- en regelgeving voor 10-14 onderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 28 sep 2021

Sinds 2017 bestaan er wettelijke mogelijkheden om sectordoorbrekend onderwijs aan leerlingen van 10 tot 14 jaar te verzorgen. De belangstelling hiervoor neemt toe. De Inspectie van het Onderwijs heeft hier onderzoek naar gedaan en hierover gerapporteerd. De inspectie deed onderzoek naar 12 initiatieven. Het onderzoek laat zien dat de initiatieven niet alleen flink uiteenlopen op…

Aanmelden voor de Infinite Update: