Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Infinite Financieel weet als geen ander dat de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden passend onderwijs complexe materie is. Al jaren lang ontwikkelen we daarom diensten en instrumenten speciaal voor samenwerkingsverbanden. Onze deskundigheid op dit terrein wordt breed gewaardeerd. Sinds 2012 hebben we al voor tweederde van alle samenwerkingsverbanden in PO en VO werkzaamheden verricht. Ook uw verband zijn wij graag van dienst.

Handreiking
Infinite Financieel stelde een handreiking bedrijfsvoering en financieel management op bestemd voor: samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, ondersteuningsplanraden, overige betrokkenen bij het SWV. Deze handreiking wil samenwerkingsverbanden helpen bij het realiseren van een goede bedrijfsvoering door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management. En de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van SWV te ondersteunen.
download de handreiking

Meerjarenbegrotingsmodel
Infinite Financieel heeft versie 6.1 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gepresenteerd.

Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de begroting.
Onze meerjarenbegrotingsmodellen, versie 6.1, voor samenwerkingsverbanden po en vo zijn beschikbaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er geen ontwikkelingen die vragen om een fundamentele wijziging van de modellen. Wel bevatten de modellen de meest actuele – aanzienlijk verhoogde – tarieven, is het aantal te begroten jaren uitgebreid en is er in het vo-model een kleine aanpassing gedaan in het invoerblad Leerlingen.
Tussentijds brengen we nieuwe versies uit bij het bekend worden van nieuwe bekostigingstarieven. Bij veranderingen in de bekostiging (bijvoorbeeld in het vo voor lwoo) zal ook een aangepaste versie beschikbaar worden gesteld.

Het VO model is ontwikkeld met steun van het Steunpunt passend onderwijs van de VO-raad en daarom gratis te downloaden, inclusief handleiding. Het is belangrijk dat u de handleiding leest, alvorens aan de slag te gaan. Ook versie 6.1 van dit model is zonder kosten beschikbaar.

Een min of meer identiek model voor de verbanden in het PO is door Infinite Financieel in eigen beheer ontwikkeld. Het PO model is tegen betaling verkrijgbaar bij Infinite Financieel. Een allereerste aanschaf kost € 399,00 alle volgende kalenderjaren bedraagt de abonnementsprijs € 199,00. Informatie hierover geven wij u graag als u ons mailt op info@infinitebv.nl.

De verbanden kunnen hiermee hun (meerjaren)begroting  maken. Ook worden de actuele modellen door veel samenwerkingsverbanden benut om tussentijdse financiële rapportages op te stellen.

Controlling
Bijna alle samenwerkingsverbanden zijn te klein om een eigen controller in dienst te hebben, maar de taak moet wel uitgevoerd worden. Juist voor samenwerkingsverbanden is de noodzaak een goede invulling van de controllersrol te organiseren groot: ingewikkelde bekostigingselementen, verplichte afdrachten voor leerlingen in het (v)so, sbao, lwoo en pro, wijzigende bekostiging als gevolg van de verevening, het zijn aspecten die maken dat samenwerkingsverbanden grote financiële risico’s lopen.
Infinite Financieel kan controlling voor u verzorgen op basis van een aantal uren of dagdelen per maand. Onze controllers komen bij veel verbanden over de vloer, dus u profiteert niet alleen van hun kennis en deskundigheid, maar ook van hun brede blik. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met mij op

Advisering
De adviseurs van Infinite Financieel worden regelmatig door samenwerkingsverbanden gevraagd om te adviseren over beleidsvraagstukken die financiële of bedrijfsvoeringsaspecten kennen. Een greep uit de vragen:

  • Hoe kunnen wij ons OPDC kostendekkend maken?
  • Hoe maak ik een begroting die goed aansluit bij het ondersteuningsplan?
  • Welk verdeelmodel past het beste bij onze visie?
  • Hoe houden we de kosten van arrangementen beheersbaar?

Ook over uw vragen denken wij graag met u mee.

Inrichting administratieve organisatie en planning & control
U wilt dat alle partijen in uw samenwerkingsverband steeds actueel (financieel) geïnformeerd kunnen worden. En u wilt dat uw jaarrekening snel en goed tot stand komt en uw accountantscontrole soepel verloopt. Dat vraagt om een degelijke inrichting van uw administratieve processen en een goede planning en controlcyclus. Wij adviseren u graag over de opzet hiervan. Of helpen u de juiste werkafspraken te maken met uw administratiekantoor.

document downloaden