Vermogenspositie en financiële kengetallen

Over de vermogens van onderwijsbesturen is de laatste jaren veel te doen. Er zijn feiten en misverstanden. Infinite Financieel helpt schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hun vermogenspositie te analyseren en een plan van aanpak te maken als er iets moet veranderen.

Het is duidelijk dat financiën een topic is geworden dat niet alleen de schoolbesturen bezig houdt, maar ook veel energie en aandacht vraagt en krijgt van de politiek, de werkgevers en werknemers en de inspectie. Naast de accountantscontrole en het opstellen van het bestuursverslag, inclusief jaarrekening heeft het schoolbestuur te maken met het toezicht van de inspectie. De focus op schoolbesturen die te veel geld zouden oppotten is de laatste jaren verlegd naar meer algemeen toezicht, dat gericht is op het tijdig opsporen van financiële risico’s. De gebruikte instrumenten zijn echter grofmazig van aard en doen vaak geen recht aan de situatie van individuele scholen. Hoewel de inspectie zelf het belang van de signaleringsgrenzen relativeert, blijft het gevaar bestaan dat met name toezichthouders blind varen op de schijnzekerheid van kengetallen. De verklaring van de kengetallen is belangrijker dan de absolute waarde. Het kennen van de oorzaak van bijvoorbeeld de negatieve rentabiliteit geeft de mogelijkheid om actie te ondernemen. Ook hier is de bewustwording het begin van een oplossing.

Schoolbesturen doen er goed aan zelf te bepalen welke buffer zij noodzakelijk achten voor hun specifieke situatie. Het opstellen van een risico-analyse in combinatie met meerjarenbegrotingen, meerjarige investerings- en onderhoudsplannen is het begin. Een te hoge of te lage buffer is aan iedereen, ook aan de inspectie goed te verantwoorden, als het bestuur onderbouwd aan kan geven hoe het onderwijs daarmee gebaat is. Niet de omvang van de buffer is het belangrijkst, maar het waarom en waarvoor.

euro-1353420_640
  • Jan Looise, senior adviseur bij Infinite Financieel, schreef over de feiten en misverstanden rondom de vermogenspositie van onderwijsbesturen in het artikel ‘De financiële staat van het onderwijs – feit of frame’.

    (bundel 2019, pagina 39)
  • Lees ook het artikel ‘Financiële kengetallen – Tijd voor een eigen koers’.

    (bundel 2017, pagina 29)