Eenmalige verlenging TLV’s in verband met de corona-crisis

De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) die dit jaar herbeoordeeld moeten worden, kunnen eenmalig verlengd worden tot uiterlijk 31 juli 2022. Dit hebben de PO-Raad, de Sectorraad GO (Gespecialiseerd Onderwijs), het Netwerk LPO (Leidinggevenden Passend Onderwijs), de Sectorraad swv vo en het ministerie van OCW afgesproken en zij hebben dit aan de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs laten weten. En de minister heeft de Kamer hierover geïnformeerd.

De administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging beschouwen veel gespecialiseerde scholen als te zwaar in deze tijden van pandemie. De betrokken partijen zijn daarom met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs (voor primair en voortgezet onderwijs) kunnen TLV’s, die een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum hebben van 31 juli 2021, eenmalig verlengen met maximaal één jaar tot 31 juli 2022. Daarna is vooralsnog alles weer zoals het eerder was.

Leerlingen, ouders/verzorgers en scholen kunnen in deze periode wel een hernieuwde beoordeling van de TLV aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als leerlingen of ouders/verzorgers het niet eens zijn met de verlenging. Of wanneer de school denkt dat wijziging van de bekostigingscategorie nodig is voor een specifieke TLV.

Partijen hebben verder afgesproken om op een ander moment de procedures rond de aanvraag en beoordeling van TLV’s breed te willen evalueren. Hierover gaan ze in de tweede helft van 2021 met elkaar in gesprek.