1 februari: een belangrijke datum!

Voor het voortgezet onderwijs en met name het primair onderwijs is 1 februari een belangrijke datum. Hieronder geven wij u een overzicht waarmee u rekening moet houden.

Aanvragen voorzieningen huisvesting

Voor het voortgezet en primair onderwijs geldt deze datum als deadline om bij gemeenten voorzieningen (voor tijdelijk en voor permanent gebruik) in de huisvesting aan te vragen. Elke gemeente heeft een Verordening voorzieningen huisvesting vastgesteld, veelal gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Hierin staat om welk soort voorzieningen het gaat. Denkt u aan (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding gebouw en (uitbreiding) eerste inrichting. Schoolbesturen doen jaarlijks voor 1 februari hun aanvragen voor voorzieningen op grond van deze verordening (in enkele gemeenten is in de verordening een andere datum opgenomen, bijvoorbeeld 1 maart). Jaarlijks stelt de gemeente in de gemeentelijke begroting het budget vast dat voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen beschikbaar is. Vervolgens worden de ontvangen aanvragen in volgorde van prioriteit toegekend. Let op: de aanvragen moeten betrekking hebben op realisering in het jaar volgend op het jaar van aanvraag. U vraagt nu dus voorzieningen aan voor het jaar 2025. Als u de deadline van 1 februari niet haalt, komt u pas een jaar later weer eventueel in aanmerking. Spoedeisende voorzieningen (zoals schade als gevolg van brand of diefstal e.d.) kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.


Voor het primair onderwijs is 1 februari 2024 om nog twee redenen een cruciale datum:

Instandhouding scholen

De Wet primair onderwijs kent 1 februari als cruciale datum in bepalingen voor de instandhouding van basisscholen. Een pagina op de website van DUO vat de belangrijkste aandachtspunten samen. Als de school drie jaar achtereen op 1 oktober minder leerlingen telt dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding verzoeken als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Hiertoe is dus een actieve handeling van het schoolbestuur noodzakelijk, die vóór 1 februari moet worden uitgevoerd. De criteria hebben betrekking op de gemiddelde schoolgrootte of enige school van een bepaalde richting in een bepaald gebied.

Informatietool Arbeidsmarkttoelage primair en voortgezet onderwijs – 20 december 2023

Voor kalenderjaar 2024 is de arbeidsmarkttoelage definitief beschikbaar voor die scholen die ook tot en met 2023 – via NPO –  in aanmerking kwamen voor deze toelage. In het onderwijsakkoord 2022 is door het Ministerie van OCW vanaf 2023 structureel budget beschikbaar gesteld ter bekostiging van een arbeidsmarkttoelage. De arbeidsmarkttoelage heeft tot doel de arbeidsmarktpositie te versterken van scholen met veel kwetsbare leerlingen. Vooruitlopend op definitieve informatie die schoolbesturen in maart 2024 ontvangen, heeft het ministerie van OCW een informatietool gepubliceerd. In deze tool staat voor hoeveel geld vestigingen en scholen in 2024 krijgen voor de arbeidsmarkttoelage. De selectie van vestigingen is hetzelfde als in de schooljaren 2021–2022, 2022–2023 en het najaar van 2023. Aan de informatietool kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gewijzigde regeling vanaf 2025

Voorwaarde om de incidentele middelen vanuit het NPO om te zetten naar structurele middelen per 1 januari 2025 was onder andere dat deze toelage onderdeel zou vormen van de cao-afspraken. Vervolgens zou door de sociale partners worden onderzocht of de criteria waaronder deze arbeidsmarkttoelage beschikbaar wordt gesteld, aanpassingen behoeven. Inmiddels zijn er afspraken opgenomen in de cao 2023-2024 en zal er in de eerste helft van 2024, mede op basis van het door het CBS uit te brengen rapport naar de werking van de toelage, door sociale partners worden bezien of en zo ja hoe een gewijzigde regeling er dan uit gaat zien. Beoogde ingangsdatum is dan 1 januari 2025. Tot die tijd blijven de criteria voor toekenning zowel aan de scholen als aan de medewerkers ongewijzigd.