Maximum uurtarieven 2025 bekend – 29 april 2024

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd bij Algemene Maatregel van Bestuur. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexering van de uurtarieven per 1 januari 2025 is 4,83 %, maar hierop wordt vervolgens € 0,04 in mindering gebracht voor…

Lees meer

Helderheid over btw en passend onderwijs – 23 april 2024

Op verzoek van het Steunpunt passend onderwijs heeft een werkgroep zich in de afgelopen maanden gebogen over onduidelijkheden met betrekking tot btw en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een heldere brief van de belastingdienst aan het Steunpunt. Deze brief, alsmede een toelichting erop, is te vinden op de website van het Steunpunt passend…

Lees meer

De Staat van het Onderwijs 2024 – 17 april 2024

De inspectie publiceert jaarlijks De Staat van het Onderwijs, recent die van 2024. Net als voorgaande jaren constateert de inspectie dat steeds meer leerlingen de basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap) onvoldoende beheersen. Nader onderzoek laat zien dat de kwaliteit van het onderwijs op elke school anders is en dat de verschillen erg groot zijn. Twintig…

Lees meer

Kamerbrief over toekomst financieringsstelsel kinderopvang – 5 april 2024

De kinderopvangtoeslagaffaire en recente rapporten hebben duidelijk gemaakt dat het kinderopvangstelsel anders moet. Om de zekerheid voor ouders te verhogen en de risico’s te verlagen werkt het kabinet aan een herziening van de huidige kinderopvangtoeslag. In deze nieuwe financieringssystematiek vragen de kinderopvangorganisaties een overheidsvergoeding aan in plaats van ouders. Ouders betalen een eigen bijdrage. Zo…

Lees meer

Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs – 5 april 2024

Op 5 april 2024 stuurde minister Paul (primair en voortgezet onderwijs) de Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  naar de Tweede Kamer. De brief grijpt terug op het IBO-rapport “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” van 12 december 2022, dat in april 2023 voorzien van een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer is…

Lees meer

Eindrapport eisen aan onderwijshuisvesting – 7 maart 2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een onderzoek gepubliceerd naar de landelijke wettelijke eisen aan onderwijshuisvesting en de landelijke beleidsdoelstellingen die een effect hebben op onderwijshuisvesting. Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) concludeert in het rapport dat de wettelijke eisen en beleidsdoelstellingen die aan onderwijshuisvesting worden gesteld in principe helder zijn. Er zijn…

Lees meer

Afscheid Jan Looise

In de rubriek Bijeenkomsten leest u hoe wij op 30 mei 2024 afscheid nemen van onze collega Jan Looise, hij gaat deze zomer met pre-pensioen. Ook klanten en relaties van Jan die niet deelnemen aan de netwerkbijeenkomst op 30 mei zijn vanaf 15.00 uur welkom om het afscheid van Jan luister bij te zetten. U…

Lees meer

Definitieve gegevens voor vangnetbepaling gepubliceerd – 6 maart 2024

Eind 2023 heeft DUO twee bestanden gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de vangnetbepaling go-scholen( scholen voor gespecialiseerd onderwijs; sbo, so en vso). Destijds is aangegeven dat de informatie begin 2024 wordt herzien. Deze nieuwe informatie is nu beschikbaar en vervangt de eerdere bestanden. In een aantal gevallen zijn er aanzienlijke verschillen…

Lees meer

Netwerkbijeenkomsten controllers voortgezet onderwijs

De eerste netwerkbijeenkomst vo ligt inmiddels achter ons. De volgende netwerkbijeenkomsten staan gepland voor donderdag 30 mei 2024 en donderdag 3 oktober 2024. Op 30 mei organiseren we een bijzondere bijeenkomst, omdat onze collega Jan Looise deze voor het laatst zal leiden in verband met zijn pre-pensionering per 1 september 2024. Wij sluiten deze bijeenkomst…

Lees meer