Kamerbrief kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie (ve) – 27 oktober 2023

Met brief van 27 oktober 2023 informeerde de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over diverse maatregelen om de kwaliteit van voorschoolse educatie verder te versterken. In de brief komen achtereenvolgens aan de orde: Effecten personeelstekorten in de ve op de kwaliteit: (tijdelijk)…

Lees meer

Voorstel van wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs naar de Tweede Kamer – 5 oktober 2023

Dit wetsvoorstel beoogt de positie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en de positie van de ouders van deze leerlingen te versterken. Het wetsvoorstel bevat ten behoeve daarvan regelingen op de volgende drie onderdelen: leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen het recht om vrijelijk hun mening te geven over het ontwikkelingsperspectief. Hierin staat onder andere…

Lees meer

Omvang generieke korting én indexatie 2023 bekend – 2 oktober 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Paul inzage gegeven in de omvang van de generieke korting in kalenderjaar 2023 op de bekostiging van samenwerkingsverbanden. Ook is een indicatie afgegeven van het indexatiebedrag waarop samenwerkingsverbanden dit jaar nog kunnen rekenen. De minister geeft in haar brief de bedragen op macro (landelijk) niveau. In…

Lees meer

Advies Onderwijsraad: een duidelijke positie voor schoolbesturen – 28 september 2023

De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten besturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit staat in het advies ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ van de Onderwijsraad.…

Lees meer

Nieuwe subsidieregeling Onderwijsregio’s, RAP en SO&P 2024 – 7 september 2023

Deze regeling is bedoeld voor zowel voorlopers als regio’s die nog geen onderwijsregio zijn, en vervangt de afzonderlijke subsidieregelingen voor RAP en SO&P. De regeling bevat voor regio’s twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen: óf op het niveau van de onderwijsregio óf op het niveau van RAP en SO&P. RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die in…

Lees meer

Model-berekening voorziening groot onderhoud beschikbaar – 6 september 2023

De PO-Raad en de VO-raad hebben gezamenlijk een Excel-tool ontwikkeld om met inachtneming van de nieuwe RJ-regels schoolbesturen te ondersteunen bij de bepaling van de omvang van de voorziening. De raden geven aan dat deze 1-september-versie belangrijk afwijkt van eerdere concept-versies. Op woensdag 27 september 2023 herhalen beide raden hun Webinar over het verwerken van…

Lees meer

Subsidieregeling compensatie energielasten – 22 juni 2023

In onze vorige Update van 21 juni 2023 schreven wij al dat er geen generieke compensatie komt voor de gestegen energieprijzen. Wel zou er een regeling komen voor schoolbesturen die door de hogere energielasten extra zwaar geraakt worden. Deze regeling is nu vastgesteld. Besturen in het funderend onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen als de energielasten…

Lees meer

Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen naar Tweede Kamer – 6 juni 2023

Met brief van 6 juni 2023 legt minister Wiersma het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs aan de Tweede Kamer voor. Daarmee wil het kabinet flexibele en duidelijke kaders bieden die het mogelijk maken om onder de huidige omstandigheden voor alle nieuwkomers te voorzien in een onderwijsplek. Daarmee kunnen, zo schrijft de minister, leraren, schoolbesturen…

Lees meer

Wet ‘uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ met ingang van 1 augustus 2023 in werking – 7 juni 2023

De Eerste Kamer heeft na een aantal toezeggingen van minister Wiersma ingestemd met het wetsvoorstel ‘uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’. De wet treedt op 1 augustus 2023 in werking. De wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer scholen en instellingen (ernstige) overtredingen begaan. Het wetsvoorstel verruimt de definitie van ‘wanbeheer’ in de…

Lees meer