Overzicht aan te leveren beleidsinformatie via XBRL – 25 januari 2023

In onze vorige Update schreven wij over de verplichte rapportage inzake de voortgang banenafspraak via het beleidsportaal XBRL. Gezien de onduidelijkheid bij veel besturen welke beleidsinformatie via dat beleidsportal moet worden aangeleverd, heeft de PO-Raad bij het ministerie van OCW een overzicht hiervan opgevraagd. Hier kunt u een Excel bestand met dit overzicht downloaden.

Lees meer

Aanscherping financiële sancties bij niet nakomen wettelijk voorschrift – 1 januari 2023

De bestaande beleidsregel is per 1 januari 2023 aangescherpt in dek  nieuwe ‘Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022” Dit past in het beleid van de ministers om tot geïntensiveerd toezicht te komen, zie ook onze Update van 21 december 2022. Het niet nakomen van een wettelijk voorschrift betreft niet alleen financieel onrechtmatig handelen, maar…

Lees meer

1 februari: een belangrijke datum!

Voor het voortgezet onderwijs en met name het primair onderwijs is 1 februari een belangrijke datum. Hieronder geven wij u een overzicht waarmee u rekening moet houden. Aanvragen voorzieningen huisvesting Voor het voortgezet en primair onderwijs geldt deze datum als deadline om bij gemeenten voorzieningen (voor tijdelijk en voor permanent gebruik) in de huisvesting aan…

Lees meer

Verplichte rapportage voortgang banenafspraak vanaf verslagjaar 2022 – 16 december 2022

Op 16 december 2022 heeft minister Bruins Slot (Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in de werkagenda’s banenafspraak aan de hand van de rapportages van de publieke sectoren over de realisatie van de banenafspraak in 2021, die zij medio 2022 heeft ontvangen.De banenafspraak betreft het bestuurlijk akkoord dat de publieke sectoren (overheid…

Lees meer

Gezamenlijke aanpak lerarentekort – 13 december 2022

Het ministerie van OCW, sectororganisaties en vakorganisaties in het po, vo en mbo bundelen hun krachten om het lerarentekort aan te pakken. Het “werkplan op hoofdlijnen: samen voor het  beste onderwijs” geeft hieraan een uitwering. Kernwoorden in het werkplan zijn: regionale aanpak: men richt zich op onderwijsregio’s waarin bindende afspraken gemaakt worden over de regionale…

Lees meer

De begroting van OCW 2023: vaststelling en moties – 30 november 2022

In onze vorige Update van 29 november gingen wij kort in op de gestelde vragen. Inmiddels is de begrotingsbehandeling achter de rug, is de begroting vastgesteld en is een groot aantal moties aangenomen.Voor inzicht in de moties en hun status zie. Bij de gestelde vragen kwam al een aantal items voorbij, die nu in de…

Lees meer

De financiële positie van het onderwijs

De inspectie geeft sinds 2021 geen Financiële staat van het onderwijs meer uit. Wel neemt de inspectie een financiële analyse op in de Staat van het onderwijs, maar dit document komt eerst in het voorjaar van 2023 uit. Om die reden hebben ministers Dijkgraaf en Wiersma op 21 november 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over…

Lees meer

VO-raad en PO-Raad presenteren ieder hun Sectorrapportage 2022 – 10 november 2022

Voor het tweede jaar op rij presenteren de VO-raad en de PO-Raad hun sectorreportage over respectievelijk het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. In heldere grafieken wordt een schat aan informatie gegeven. Wij hebben vanuit bedrijfsvoeringsoogpunt naar de informatie gekeken en daarbij valt ons een aantal zaken op. Lees verder voor onze samenvatting.

Lees meer

Lerarentekort

Allereerst het lerarentekort. In 2021 kwam dat voor het vo uit op 1.706 fte, voor het po op 9.100 fte. Naar verwachting stijgt dat voor het vo in 2026 naar 2.557 om dan in 2031 enigszins af te nemen naar 2.423. Dit is geschat door het aantal lessen door onbevoegde docenten bij elkaar op te…

Lees meer