Brancheorganisaties pleiten voor uitstel 960 uur verplichte VVE

In een brief pleiten branchepartijen voor uitstel van de invoeringsdatum van de uitbreiding van het VVE-aanbod. De brancheorganisaties BK, BMK en BOinK verzoeken de bewindslieden dringend om uitstel van de 960 uur verplichte voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. De nieuwe datum wordt wat hen betreft 1 januari 2021 en mogelijk zelfs 1 augustus 2021.  

Implementatie per 1 augustus 2020, de huidige deadline, is voor veel gemeenten en organisaties niet meer haalbaar vanwege de coronacrisis, aldus de brief. Deze is gericht aan minister Slob van OCW en staatssecretaris Van Ark van SZW. De brief is mede opgesteld door de PO-Raad en Sociaal Werk Nederland. De verplichte 960 uur VVE voor doelgroeppeuters is al eerder uitgesteld. De aanvankelijke invoeringsdatum was 1 januari 2020. Dit bleek voor veel betrokken partijen organisatorisch niet haalbaar.

Overigens is inmiddels de uitbreiding van het aantal uren in veel met name grotere gemeenten al gerealiseerd, zoals Groningen en Rotterdam. Vaak was dit het resultaat van actieve lokale politieke besluitvorming. De extra VVE wordt beschouwd als een goed middel om peuters in een achterstandssituatie beter voor te bereiden op de basisschool.

In veel kleinere gemeenten blijkt de invoering van de 960 uur verplichte VVE echter lastig. In meer dan de helft van de gemeenten zijn de voorbereidingen voor het verruimde aanbod nog in volle gang. Dat ligt nu nagenoeg stil, aldus de opstellers van de brief. De branche heeft de handen immers vol aan de crisismaatregelen. Bovendien is het in de huidige omstandigheden nauwelijks realiseerbaar om het proces goed te regelen. Het gaat daarbij onder meer om overleggen, advies- en instemmingstrajecten, informeren van ouders, afstemming met scholen en werven van nieuw personeel.

Een extra complicerende tijdsfactor is dat de voorbereidingen vóór de start van de zomervakantie afgerond moeten zijn. Dit omdat de VVE voor het merendeel in de 40 schoolweken wordt aangeboden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderschrijft de noodzaak van overleg over de invoeringsdatum. De branchepartijen hebben het verzoek gedaan deze in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2021. Zij adviseren de invoering uit te stellen naar 1 augustus 2021 als de crisis onverhoopt langer aanhoudt dan nu is te voorzien.