Definitieve gegevens voor vangnetbepaling gepubliceerd – 6 maart 2024

Eind 2023 heeft DUO twee bestanden gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de vangnetbepaling go-scholen( scholen voor gespecialiseerd onderwijs; sbo, so en vso). Destijds is aangegeven dat de informatie begin 2024 wordt herzien. Deze nieuwe informatie is nu beschikbaar en vervangt de eerdere bestanden. In een aantal gevallen zijn er aanzienlijke verschillen tussen de voorlopige gegevens en de definitieve.

De vangnetbepaling kan nu definitief uitgevoerd worden voor de kalenderjaren 2023 en 2024. De gegevens over het schooljaar 2021-2022 zijn relevant voor 2023 en de gegevens over het schooljaar 2022-2023 zijn relevant voor 2024. De bestanden kunnen bij DUO worden ingezien bij MIJN DUO onder ‘Bekostigingsgegevens – Controleren bekostiging of Bekostigingsgegevens bekijken – Toename leerlingen na teldatum’.

De verschillen tussen deze nieuwe informatie en de bestanden van 21 december 2023 kennen de volgende oorzaken:

  • In de nieuwe bestanden zijn leerlingen nu wel meegeteld bij de instroom, die tussen 2 februari en 1 juni op een go-school zijn ingeschreven met een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring van vóór 1 februari.
  • In de nieuwe bestanden zijn leerlingen niet meegeteld bij de instroom, als er een andere bekostigde inschrijving voor deze leerlingen op een sbo, so of vso was op 1 februari.
  • Er zijn instellingen die met terugwerkende kracht de administratie van leerlinggegevens hebben gewijzigd.

Als gevolg hiervan en conform de toepassing van de handreiking zijn er scholen die op basis van de nieuwe bestanden voor meer of minder vangnetbekostiging in aanmerking komen. Er zijn dus ook samenwerkingsverbanden die meer of minder vangnetbekostiging verstrekken na de verwerking van de nieuwe informatie. In een aantal gevallen gaat dit om aanzienlijke bedragen.

Op de website van het Steunpunt Passend onderwijs zijn de nieuwe rekentools gepubliceerd, waarin de nieuwe DUO informatie is verwerkt volgens de eerder gepubliceerde handreiking. Deze tool kan door de go-scholen gebruikt worden om de facturen in te dienen bij de samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden kunnen via deze tool de gegevens verifiëren. Indien go-scholen al gefactureerd hebben op basis van de informatie van 21 december 2023, dan kan er een aanvullende factuur verstuurd worden of een credit-factuur, als de go-school op basis van de nieuwe informatie in aanmerking komt voor minder vangnetbekostiging.

Ook is op de website van het Steunpunt een document gepubliceerd met een instructie voor de toepassing van de vangnetbepaling en de rekentool. Hierin zit ook een Q&A met antwoorden op vragen die je mogelijk hebt bij de rekentool of gepubliceerde informatie.

De informatie over schooljaar 2023-2024 die relevant is voor kalenderjaar 2025 komt naar verwachting na de komende zomervakantie. Hierin zullen eventuele technische verbeteringen worden verwerkt. 

Bekijk hier de pagina met meer informatie.