OCW publiceert eerste regeling personele bekostiging 2020 – 2021

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2020 -2021 is voor de eerste maal gepubliceerd.
Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt.
De Regeling personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar en de betreffende regeling verschijnt altijd driemaal: vóór aanvang, kort na aanvang en na afloop van het betreffende schooljaar. Hieruit volgt dat de verschillende jaargangen van deze regeling zich gedeeltelijk parallel aan elkaar ontwikkelen (nu is verschenen de eerste versie van de regeling 2020-2021, de laatste versie van de regeling 2019-2020 zal straks in het najaar nog verschijnen, ongeveer gelijktijdig met de tweede versie van de regeling 2020-2021). In de verschillende versies van de regeling worden onder meer ontwikkelingen in loon- en premiepeil verwerkt.

Voor uw eindejaarsprognoses 2020 en begrotingen 2021 is het van belang goed te documenteren op basis van welke regeling(en) u de begroting maakt, zodat de eindejaarsprognoses goed kunnen aansluiten op de in de begroting gehanteerde versie.

In de nu gepubliceerde versie van de Regeling personele bekostiging 2020-2021 zit een kleine ophoging van de reguliere lumpsum met 0,115%. Deze ophoging is het gevolg van het extra geld voor individuele scholingsrechten dat met het convenant van 1 november 2019 beschikbaar is gekomen (voor de komende twee jaar in totaal € 21,2 miljoen/€10,6 miljoen per jaar). Dit betreft zowel de gemiddelde personeelslast van de leraren als het basisbedrag in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB).

Het budget personeel- en arbeidsmarktbeleid is opgehoogd met de kassschuif van € 97 miljoen. Deze wordt de komende 2 jaar (€ 48,5 miljoen per jaar) verwerkt in de bekostiging. In dit kader stijgt het bedrag per leerling in het primair onderwijs voor het tegengaan van werkdruk van €225 per leerling naar een bedrag van:

  • € 243,86 per leerling in het basisonderwijs,
  • € 365,79 per leerling in het speciaal basisonderwijs,
  • € 487,72 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

In december 2019 is op grond van de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019 € 99,25 per leerling uitgekeerd. Om de beschikbare middelen tussen basisscholen enerzijds en scholen voor speciaal (basis)onderwijs anderzijds in evenwicht te brengen, daalt éénmalig het bedrag per leerling voor het basisonderwijs voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Op grond van de begrotingsregels van OCW moet deze € 19,4 miljoen in het kalenderjaar 2020 worden terugbetaald. Dit betekent dat dit bedrag wordt ingehouden op de eerste vijf maanden van het PAB-budget. Hierdoor komt de korting voor de eerste vijf maanden van 2020 – 2021 op € 33,28 per leerling.

In een volgende bekostigingsregeling voor het schooljaar 2020- 2021 zal het bedrag per leerling in het PAB worden verhoogd, zodat uiteindelijk over het hele schooljaar een bedrag van € 13,87 wordt ingehouden.