Pleidooi voor betere subsidiereling ventilatie

De VO-raad, de PO-Raad en de VNG hebben een brief aan minister Slob geschreven waarin zij de nadelen schetsen van de huidige subsidieregeling voor ventilatieverbetering. Zij pleiten voor verbeteringen bij een nieuwe regeling van € 260 miljoen, die in het voorjaar zal verschijnen.

In de brief noemen ze twee hoofdbezwaren tegen de regeling: er is geen integrale aanpak en de 70% eigen bijdrage is voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen. Geen integrale aanpak houdt in dat door subsidie te verstrekken voor ventilatie op scholen wordt gestuurd op een op zichzelf staande oplossing, terwijl er behoefte is aan een integrale aanpak van schoolgebouwen. Bij een integrale aanpak wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. De insteek van de regeling maakt een efficiënte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig.

In de tweede plaats gaat de subsidieregeling uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de overige 70% moeten financieren. De bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat van de inzet van onderwijspersoneel. Bovendien zijn schoolbesturen nooit bekostigd voor het realiseren van een ventilatie-installatie.

Er is een interdepartementaal beleidsonderzoek naar onderwijshuisvesting gaande. Het rapport wordt in de eerste helft van april verwacht. Dan zal beslist worden over de inhoud en vormgeving van de tweede regeling, waar € 260 miljoen mee gemoeid is.