Rapport Regioplan over de vrijwillige ouderbijdrage

Minister Wiersma heeft de Tweede Kamer het rapport aangeboden van een data-onderzoek door bureau Regioplan. Het rapport biedt inzicht in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het funderend onderwijs.

Uit het rapport blijkt ten aanzien van het primair onderwijs onder meer:

 • Ongeveer 95% van de basisscholen vraagt een ouderbijdrage die ligt tussen € 38,- en € 46. 2,3% van de scholen vraagt meer dan € 100, 1% vraagt meer dan € 200 en 0,3% meer dan
  € 500.
 • De hoogste gemiddelde ouderbijdrage wordt gevraagd in de Randstad en Groningen. De spreiding in bedragen is in die regio’s ook het grootst.
 • De hoogste bijdragen worden gevraagd op scholen met de laagste achterstandsscores (veelal 0).
 • Wat betreft denominatie blijkt de gevraagde ouderbijdrage gemiddeld hoger in het algemeen bijzonder onderwijs. De ouderbijdragen in het openbaar, katholiek en protestants-christelijk onderwijs liggen lager.
 • In het speciaal onderwijs vraagt ongeveer 95% van de scholen een ouderbijdrage die ligt tussen de € 34 en € 44. Het overall beeld is vergelijkbaar met dat in het regulier basisonderwijs.

En ten aanzien van het voortgezet onderwijs blijkt uit het onderzoek het volgende:

 1. Afgaande op wat de vo-scholen zelf verstaan onder de vrijwillige ouderbijdrage ligt de gemiddelde ouderbijdrage op ongeveer € 77 (95% van de scholen tussen de € 69 en de  € 84).
 2. In een aanzienlijk deel van de gevallen is dat echter zonder aanvullende kosten voor excursies, reizen en aanvullende programma’s (tweetalig onderwijs, sportprofiel).
 3. Een aantal posten waarbij de gemiddelde ouderbijdrage ruim boven de € 100 per post bedraagt zijn reizen (€ 308), werkweken (€ 212), Cambridge Engels (€ 186) en sportprofiel (€ 164).

Ook bevat het rapport een verkenning van mogelijke scenario’s voor het stellen van een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage. Hierbij worden zes scenario’s kort besproken:

 1. Huidige situatie handhaven, geen maximering.
 2. Volledig afschaffen ouderbijdrage.
 3. Maximering ouderbijdrage met een vast bedrag uniform over de onderwijssectoren. 
 4. Maximering ouderbijdrage met verschillende maximumbedragen voor po en vo.
 5. Inkomensafhankelijke maximumbedragen (met varianten).
 6. Maximeren per activiteitensoort.

De minister komt na de zomer met een beleidsreactie op het rapport.