Servicedocument inzet Prestatieboxmiddelen

Najaar 2020 maakten de VO-raad en het ministerie van OCW vervolgafspraken over het sectorakkoord vo en de bestemming van de prestatieboxmiddelen. De middelen uit de prestatiebox blijven beschikbaar voor de schoolbesturen. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven inzetten voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen uit het sectorakkoord vo. Zo blijft € 9 miljoen beschikbaar voor zomerscholen en andere interventies gericht op het voorkomen van zittenblijven. € 20 miljoen blijft beschikbaar voor het voorkomen en repareren van thuiszitten. En € 88 miljoen blijft jaarlijks beschikbaar voor schoolbesturen om in te zetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van strategisch personeelsbeleid, de evaluatie hiervan, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel.

Er is nu door het ministerie en de VO-raad een servicedocument opgesteld dat inzichtelijk maakt welke middelen schoolbesturen wanneer zullen ontvangen, waarvoor deze kunnen worden ingezet, en hoe de processen van medezeggenschap en van verantwoording verlopen. Tevens zijn er verwijzingen opgenomen naar handreikingen en goede voorbeelden op het gebied van strategisch personeelsbeleid, thuiszitten en zittenblijven.