DUO presenteert informatietool over toeslagen voor geïsoleerde vestigingen

De in 2022 geïntroduceerde vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs omvat vormen van aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen. Voor geïsoleerde vestigingen is het moeilijker om samen te werken, omdat er geen scholen in de buurt zijn met hetzelfde aanbod. Deze geïsoleerde vestigingen ontvangen daarom naast basisbekostiging ook aanvullende bekostiging. Het doel hiervan is om het aanbod in…

Lees meer

Ruim 80% vo medewerkers (zeer) tevreden met hun baan

De NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief…

Lees meer

Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen (2021, 2022, 2023)

Schoolbesturen vo kunnen tot 1 mei 2022 subsidie aanvragen om het voorkomen van onnodig zittenblijven structureel en duurzaam te verankeren in de schoolcultuur, het onderwijsbeleid en de praktijk. In aanvulling daarop kunnen besturen subsidie aanvragen voor zomerscholen en andere programma’s. Per vestiging kan eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 worden aangevraagd. Veel leerlingen…

Lees meer

Aantal voortijdig schoolverlaters stijgt, ambitie niet gehaald

Het ministerie van OCW heeft cijfers gepubliceerd over voortijdig schoolverlaten in het schooljaar 2020-2021. Het gaat hierbij om jongeren tussen de 12 en de 23 jaar die zonder startkwalificatie van school gaan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. In schooljaar 2020-2021 waren er 24.385 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), ongeveer…

Lees meer

Geen loon- en prijsbijstelling NPO-middelen

Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de NPO-middelen niet worden aangepast met de loon- en prijsbijstelling. De VO-raad noemt dit verrassend, omdat de regeling zelf wel aangeeft dat deze middelen zullen worden aangepast aan de loon- en prijscompensatie. Op de arbeidsmarkttoelage (middelen voor personeel op vestigingen met het grootste risico op onderwijsachterstanden) zal naar…

Lees meer

Aanvullende bedragen NPO eerder uitgekeerd

Half februari 2022 zijn de aanvullende NPO-middelen voor het beroepsgerichte onderwijs en scholen met een hoge achterstandsscore voor schooljaar 2021-2022 aan de besturen uitgekeerd. Deze middelen werden eigenlijk pas in juni van dit jaar verwacht. Het gaat om een aanvullend bedrag in het beroepsgerichte onderwijs (‘aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs’) van € 350,58 per…

Lees meer

VO-raad herziet klokkenluidersregeling

De bestaande klokkenluidersregeling in het voortgezet onderwijs moet aangepast worden. Dit volgt uit een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. De aanleiding voor deze richtlijn was dat niet elke Europese lidstaat regelgeving had om klokkenluiders te beschermen. De belangrijkste veranderingen voor werkgevers zijn: De onderwerpen waarover melding kan worden gemaakt zijn uitgebreid met…

Lees meer

Bedrijfsvoering in verandering – jubileumcongres Infinite Financieel 23 juni 2022

Sinds 2017 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. In dat kader organiseren we een congres waarin de verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen centraal staat. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders…

Lees meer

Voion analyseert besteding convenantsmiddelen ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’

In opdracht van de cao-tafel VO heeft Voion (Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voorgezet onderwijs) onderzoek gedaan naar de feitelijke besteding van tijdelijke middelen die beschikbaar kwamen via het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’. Voion heeft het onderzoek uitgevoerd door ruim 60 jaarverslagen van schoolbesturen en data van OCW/DUO te analyseren. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de…

Lees meer