Aantal voortijdig schoolverlaters stijgt, ambitie niet gehaald

Het ministerie van OCW heeft cijfers gepubliceerd over voortijdig schoolverlaten in het schooljaar 2020-2021. Het gaat hierbij om jongeren tussen de 12 en de 23 jaar die zonder startkwalificatie van school gaan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. In schooljaar 2020-2021 waren er 24.385 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), ongeveer 2% van het totale aantal schoolverlaters. Dit zijn er 1.619 meer dan vorig schooljaar. Hiermee is de in de bestaande Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 geformuleerde ambitie van jaarlijks maximaal 20.000 nieuwe vsv’ers niet gehaald. Mogelijk zijn diverse samenhangende factoren van invloed op deze stijging, met de corona-pandemie als rode draad. Het zouden de crisismaatregelen uit schooljaar 2019-2020 kunnen zijn die doorwerken in 2020-2021, een toename van het aantal studenten dat een verkeerde keuze maakt, een toename van mentale problemen bij jongeren en een aantrekkende arbeidsmarkt. Minister Dijkgraaf gaat de komende maanden met de vsv-regio’s in gesprek om de cijfers nader te duiden.