Vragen over de werking van de Wet Ruimte voor nieuwe scholen

Enkele maanden geleden stuurde de minister de Kamer een brief over de eerste aanvragen voor de bekostiging van nieuwe scholen volgens de nieuwe procedure van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Vóór 1 november 2021 moesten aanvragen worden ingediend door scholen die 1 augustus 2023 willen starten. In onze samenvatting van die Kamerbrief schreven we in de Infinite Update van

november 2021 onder meer dat er 102 initiatieven werden aangemeld, waarvan er 56 daadwerkelijk een aanvraag voor het in aanmerking brengen voor bekostiging indienden. Leden van de commissie onderwijs van de Tweede Kamer hebben een flink aantal vragen gesteld over deze brief van de minister. Onlangs heeft de minister deze vragen beantwoord. Uit de beantwoording blijkt onder meer:

  • de aanvragen betreffen 40 po scholen en 16 vo scholen, verspreid over 39 gemeenten, waarbij Utrecht en Amsterdam koploper zijn, met respectievelijk 7 en 5 aanvragen;
  • 10 aanvragen betreffen verzelfstandigingen van in praktische zin al bestaande scholen;
  • 13 gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ingediende aanvra(a)g(en);
  • de inspectie toetst de aanvragen op zes deugdelijkheidseisen, de toets vindt plaats door middel van documentanalyse en een gesprek met de aanvragers;
  • de minister besluit voor 1 juni 2022 op de aanvragen;
  • de verwachting is dat niet alle aanvragen gehonoreerd zullen kunnen worden.