Actieplan voor de onderwijsarbeidsmarkt

De sectororganisaties in het onderwijs (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU) hebben in maart 2021 een Actieplan voor de onderwijsarbeidsmarkt gepresenteerd. Het plan borduurt voort op  het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’, waarin Merel van Vroonhoven (aanjager van de aanpak van het lerarentekort, in het schooljaar 2019-2020) aanbevelingen doet om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.

Het actieplan voor de onderwijsarbeidsmarkt doet voorstellen voor het ontwikkelen van een inspirerend beroepsbeeld en presenteert een raamplan voor de educatieve opleidingen. Ook stelt het actieplan de oprichting voor een landelijk dekkend netwerk van circa 7 educatieve regio’s voor, een effectief arbeidsmarktbeleid en een krachtige infrastructuur voor kennisontwikkeling en -benutting. Daarnaast gaat het plan in op de benodigde investeringen.

Minister Slob heeft het plan op 9 april 2021 aan de Tweede Kamer gezonden. Daarbij schrijft hij onder meer:

  • De vakbonden kunnen zich voor het overgrote deel vinden in de inhoudelijke lijn voor langere termijn. Zij hebben de notitie echter niet onderschreven, omdat de salariskwestie in het primair onderwijs en de werkdruk naar hun mening onvoldoende aandacht krijgen.
  • Al met al heeft de uitwerking veel tijd gekost. Nu er een inhoudelijk gedragen voorstel ligt, is het dan ook tijd om de implementatie snel ter hand te nemen. In het overleg is daarom afgesproken om komende periode gezamenlijk een inhaalslag te maken.
  • De hoofdthema’s waar beide rapporten op wijzen, worden vertaald naar een concreet vervolgtraject waarmee komend schooljaar gestart kan worden. Het is aan het nieuwe kabinet om daarover een besluit te nemen, en over de daarvoor door verschillende partijen gevraagde investeringen.