Bedrag 2020 Prestatiebox vo met terugwerkende kracht verhoogd

De Regeling Prestatiebox vo 2020 is aangepast. Het bedrag 2020 per leerling stijgt van € 330,50 naar € 341,00, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2019.

De VO-raad meldt in een aanvullend bericht dat over de middelen die zijn gekoppeld aan nog niet behaalde doelstellingen aanvullende afspraken zijn gemaakt. Zo blijft € 9 miljoen beschikbaar voor zomerscholen en andere interventies gericht op het voorkomen van zittenblijven. € 20 miljoen blijft beschikbaar om in te zetten op de thuiszittersaanpak, waarover dit najaar verdere afspraken worden gemaakt. Ook wordt verder gepraat over de inzet van jaarlijks € 88 miljoen om in te zetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van strategisch personeelsbeleid, de evaluatie hiervan, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel. Eind november/begin december verwacht de VO -raad meer informatie.