Behandeling OCW begroting in de Tweede Kamer – 24 januari 2024

Met interesse is door velen gekeken en geluisterd naar de behandeling van de OCW-begroting in de Tweede Kamer. Er kwamen maar liefst acht nieuwe onderwijswoordvoerders aan het woord. Twee prioriteiten stonden centraal: het lerarentekort en de basisvaardigheden (de dalende prestaties van leerlingen). Vastgesteld kan worden dat de oproep van sociale partners voor een Deltaplan Lerarentekort  weerklank vindt in de Kamer. Tijdens de stemmingen op 23 januari 2024 stemde de Kamer in meerderheid voor de motie over het deltaplan (‘maak een plan voor de komende 15 jaar’). Daarnaast kwamen aan de orde:

  • kritiek vanuit de Kamer op de stroom aan subsidies (‘subsidieconfetti en symptoombestrijding’) en een pleidooi voor meer structurele financiering,
  • het vergoeden van reiskosten voor pro-leerlingen als zij een entree-opleiding binnen het praktijkonderwijs volgen. Hier bleek een Kamermeerderheid voor, zodat dit in 2024 gerealiseerd zal worden,
  • een motie over het realiseren van een stagevergoeding, welke motie is aangenomen. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van de sociale partners,
  • de slechte staat van de huisvesting in het onderwijs. Een aangenomen motie spreekt over ‘een effectenverkenning naar het oormerken van onderwijshuisvestingsmiddelen gericht naar de impact op de landelijke verbeteropgave onderwijshuisvesting’.

In een commentaar wees de VO-raad er onder meer op dat het thema kansengelijkheid (te) weinig aandacht leek te krijgen.

De PO-Raad gaat in haar commentaar onder meer in op het noodplan lerarentekort en stagevergoeding-voor-onderwijsstagiairs.