De impact van de verevening

Aan het einde van het schooljaar 2019 – 2020 eindigt de periode van verevening van het budget zware ondersteuning voor de samenwerkingsverbanden po en vo.

KBA Nijmegen en Oberon hebben, als onderdeel van het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs van het NRO, onderzoek gedaan naar de impact van verevening. Het onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken van de mate waarin en wijze waarop de verevening van de zware ondersteuning van invloed is op het beleid van samenwerkingsverbanden po en vo en de scholen in deze samenwerkingsverbanden.

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met zes samenwerkingsverbanden vo en zes samenwerkingsverbanden po, waarvan de helft met positieve en de helft met negatieve verevening te maken heeft gehad. Daarnaast zijn er sleutelpersonen geïnterviewd, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van instanties die veel met samenwerkingsverbanden te maken hebben, en is er een data-analyse gedaan. Het onderzoek concludeert dat veel door samenwerkingsverbanden ervaren gevolgen van de verevening niet (alleen) aan verevening toe zijn te wijzen. De gevolgen komen ook bij samenwerkingsverbanden met een tegenovergestelde verevening voor en/of zijn afhankelijk van andere interne en externe factoren. Daarnaast wordt ervaren dat positieve verevening voornamelijk potentie biedt voor nieuwe vormen van ondersteuning en het verhogen van het niveau van de ondersteuning. Terwijl de negatieve verevening vaak werkt als (extra) ‘bezuiniging’ in een context die ook ‘lastig’ is. Negatieve verevening is één van de factoren die het realiseren van kwalitatief goed passend onderwijs en passende ondersteuning moeilijker maakt. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, vanwege de invloed van de keuzes van samenwerkingsverbanden zelf en de interne en externe factoren.

Infinite Financieel kwam in een eerder onderzoek al tot soortgelijke conclusies, namelijk dat er tien succesfactoren zijn die sterk bepalen of een samenwerkingsverband succesvol is of niet.