Meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden in de wachtkamer

Zoals u van ons gewend bent, lanceren we zo snel mogelijk na de zomervakantie de nieuwste versie van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Dit model heeft als basisjaar het eerstvolgende begrotingsjaar en bevat alle actuele gegevens die de grondslag vormen voor een betrouwbare meerjarenbegroting. Op dit moment kunnen we nog niet…

Lees meer

Ondersteuning bij het opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

Uit de Verbeteraanpak passend onderwijs vloeit voort dat elk samenwerkingsverband passend onderwijs uiterlijk aan het einde van schooljaar 2021-2022 met leerlingen en ouders een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt inricht dat gaat informeren, steunen en signaleren. Bij het Steunpunt passend onderwijs is nu een leidraad beschikbaar die samenwerkingsverbanden informeert bij het opzetten van zo’n ouder- en…

Lees meer

Uitvoering plannen Regeling subsidie begaafde leerlingen loopt corona-vertraging op; regeling met een jaar verlengd

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo (142 van de 152) maken gebruik van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Met deze subsidieregeling worden samenwerkingsverbanden gestimuleerd om een passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen te creëren. Op grond van de subsidieregeling wordt subsidie verstrekt in de kalenderjaren 2019 tot en met 2022, waarmee…

Lees meer

Minister verduidelijkt inclusiever onderwijs aan de hand van een casus

Een moeder van een leerling wendde zich per e-mail tot de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. En de commissie legde de zaak voor aan de minister. Die enkele maanden later uitvoerig antwoordde. De kwestie betrof de gewenste overgang van een leerling van het speciaal onderwijs naar een reguliere school. In deze casus speelden bijvoorbeeld…

Lees meer

Bedrijfsvoering in verandering – jubileumcongres Infinite Financieel 23 juni 2022

Sinds 2017 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. In dat kader organiseren we een congres waarin de verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen centraal staat. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders…

Lees meer

De eerste teldatum 1 februari

Dinsdag 1 februari 2022 luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Voor de eerste maal worden dan de leerlingen in het primair onderwijs officieel geteld op 1 februari. Tot dusver was 1 oktober de officiële teldatum. Omdat het voortgezet speciaal onderwijs (op dit moment) nog tot het primair onderwijs behoort, heeft deze verandering ook…

Lees meer

Tijdelijk geen Kijkglazen

Het Steunpunt Passend Onderwijs attendeert op een bericht van DUO, gepubliceerd op 21 december 2021. DUO meldt hierin dat de Kijkglazen als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging in het po met ingang van dit jaar veranderen. Kijkglas 3 en 4 publiceert DUO in 2022 voor de laatste keer voor teldatum 1 oktober 2021. De kijkglazen…

Lees meer

Handreiking over de Wet zorg en dwang in het onderwijs

Eind 2021 is een handreiking verschenen over de toepassing van de Wet zorg en dwang (Wzd) in het onderwijs. De Wzd is in 2020 ingevoerd en heeft betrekking op het verlenen van onvrijwillige zorg en moet worden onderscheiden van maatregelen die ook in het onderwijs voorkomen en die betrekking hebben op handelingen die fysiek en/of…

Lees meer

Minister rapporteert voortgang passend onderwijs aan de Tweede Kamer

De (toenmalige) minister Slob heeft kort voor het kerstreces de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in passend onderwijs. Tegelijkertijd heeft hij een Stappenplan Basisondersteuning gepresenteerd. Dit stappenplan is een gezamenlijk ontwikkeld hulpmiddel voor scholen om basisondersteuning concreet in te richten en om een beeld te krijgen van wat zij kunnen doen bij een ondersteuningsbehoefte.…

Lees meer